Rachunkowość

Załącznik nr 6 do ustawy o rachunkowości – zakres informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym, o którym mowa w art. 45 ustawy…

Załącznik nr  6 

Zakres informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym, o którym mowa w art. 45 ustawy, dla jednostek, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. O działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z wyjątkiem spółek kapitałowych, oraz jednostek, o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 tej ustawy

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego obejmuje w szczególności:

1) nazwę, siedzibę i adres oraz numer we właściwym rejestrze sądowym albo ewidencji;

2) wskazanie czasu trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony;

3) wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym;

4) wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności;

5) omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), ustalenia wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru.

Bilans

Aktywa

 1. Aktywa trwałe
 2. Wartości niematerialne i prawne
 3. Rzeczowe aktywa trwałe

III. Należności długoterminowe

 1. Inwestycje długoterminowe
 2. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
 3. Aktywa obrotowe
 4. Zapasy
 5. Należności krótkoterminowe

III. Inwestycje krótkoterminowe

 1. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe
 2. Należne wpłaty na fundusz statutowy

Aktywa razem

Pasywa

 1. Fundusz własny
 2. Fundusz statutowy
 3. Pozostałe fundusze

III. Zysk (strata) z lat ubiegłych

 1. Zysk (strata) netto
 2. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
 3. Rezerwy na zobowiązania
 4. Zobowiązania długoterminowe

III. Zobowiązania krótkoterminowe

 1. Rozliczenia międzyokresowe

Pasywa razem

Rachunek zysków i strat

 1. Przychody z działalności statutowej
 2. Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego
 3. Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego

III. Przychody z pozostałej działalności statutowej

 1. Koszty działalności statutowej
 2. Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego
 3. Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego

III. Koszty pozostałej działalności statutowej

 1. Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B)
 2. Przychody z działalności gospodarczej
 3. Koszty działalności gospodarczej
 4. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D-E)
 5. Koszty ogólnego zarządu
 6. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G)
 7. Pozostałe przychody operacyjne
 8. Pozostałe koszty operacyjne
 9. Przychody finansowe
 10. Koszty finansowe
 11. Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L)
 12. Podatek dochodowy
 13. Zysk (strata) netto (M-N)

Informacja dodatkowa:

Informacja dodatkowa powinna zawierać nieobjęte bilansem oraz rachunkiem zysków i strat informacje i wyjaśnienia niezbędne do oceny gospodarki finansowej jednostki, a w szczególności:

1) informacje o wszelkich zobowiązaniach finansowych, w tym z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie, ze wskazaniem charakteru i formy wierzytelności zabezpieczonych rzeczowo;

2) informacje o kwotach zaliczek i kredytów udzielonych członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących, ze wskazaniem oprocentowania, głównych warunków oraz wszelkich kwot spłaconych, odpisanych lub umorzonych, a także zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii;

3) uzupełniające dane o aktywach i pasywach;

4) informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł, w tym w szczególności informacje o przychodach wyodrębnionych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, oraz informacje o przychodach z tytułu składek członkowskich i dotacji pochodzących ze środków publicznych;

5) informacje o strukturze poniesionych kosztów;

6) dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego;

7) jeżeli jednostka posiada status organizacji pożytku publicznego, zamieszcza w informacji dodatkowej dane na temat uzyskanych przychodów i poniesionych kosztów z tytułu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz sposobu wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych;

8) inne informacje niż wymienione w pkt 1-7, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki, w tym dodatkowe informacje i objaśnienia wymienione w załączniku nr 1 do ustawy, o ile mają zastosowanie do jednostki.

Previous ArticleNext Article