Rachunkowość

Ustawa o rachunkowości – załącznik nr 2

Załącznik nr  2 

Zakres informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym, o którym mowa w art. 45 ustawy, dla banków

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

obejmuje zakres informacji określony w przepisach wydanych na podstawie art. 81 ust. 2 pkt 8 lit. a ustawy

Bilans

Aktywa

 1. Kasa, operacje z Bankiem Centralnym
 2. W rachunku bieżącym
 3. Rezerwa obowiązkowa
 4. Inne środki
 5. Dłużne papiery wartościowe uprawnione do redyskontowania w Banku Centralnym

III. Należności od sektora finansowego

 1. W rachunku bieżącym
 2. Terminowe
 3. Należności od sektora niefinansowego
 4. W rachunku bieżącym
 5. Terminowe
 6. Należności od sektora budżetowego
 7. W rachunku bieżącym
 8. Terminowe
 9. Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu

VII. Dłużne papiery wartościowe

 1. Banków
 2. Budżetu Państwa i budżetów terenowych
 3. Pozostałe

VIII. Udziały lub akcje w jednostkach zależnych

 1. W instytucjach finansowych
 2. W pozostałych jednostkach
 3. Udziały lub akcje w jednostkach współzależnych
 4. W instytucjach finansowych
 5. W pozostałych jednostkach
 6. Udziały lub akcje w jednostkach stowarzyszonych
 7. W instytucjach finansowych
 8. W pozostałych jednostkach
 9. Udziały lub akcje w innych jednostkach
 10. W instytucjach finansowych
 11. W pozostałych jednostkach

XII. Pozostałe papiery wartościowe i inne aktywa finansowe

XIII. Wartości niematerialne i prawne, w tym:

– wartość firmy

XIV. Rzeczowe aktywa trwałe

 1. Inne aktywa
 2. Przejęte aktywa – do zbycia
 3. Pozostałe

XVI. Rozliczenia międzyokresowe

 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
 2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe

XVII. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy

XVIII. Akcje własne

Aktywa razem

Pasywa

 1. Zobowiązania wobec Banku Centralnego
 2. Zobowiązania wobec sektora finansowego
 3. W rachunku bieżącym
 4. Terminowe

III. Zobowiązania wobec sektora niefinansowego

 1. Rachunki oszczędnościowe, w tym:
 2. a) bieżące
 3. b) terminowe
 4. Pozostałe, w tym:
 5. a) bieżące
 6. b) terminowe
 7. Zobowiązania wobec sektora budżetowego
 8. Bieżące
 9. Terminowe
 10. Zobowiązania z tytułu sprzedanych papierów wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu
 11. Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

VII. Inne zobowiązania z tytułu instrumentów finansowych

VIII. Fundusze specjalne i inne zobowiązania

 1. Koszty i przychody rozliczane w czasie
 2. Rozliczenia międzyokresowe kosztów
 3. Ujemna wartość firmy
 4. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe przychodów
 5. Rezerwy
 6. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
 7. Pozostałe rezerwy
 8. Zobowiązania podporządkowane

XII. Kapitał (fundusz) podstawowy

XIII. Kapitał (fundusz) zapasowy

XIV. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny

 1. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe
 2. Fundusz ogólnego ryzyka bankowego
 3. Pozostałe

XVI. Zysk (strata) z lat ubiegłych

XVII. Zysk (strata) netto

XVIII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)

Pasywa razem

Współczynnik wypłacalności

Pozycje pozabilansowe

 1. Zobowiązania warunkowe udzielone i otrzymane
 2. Zobowiązania udzielone:
 3. a) finansowe
 4. b) gwarancyjne
 5. Zobowiązania otrzymane:
 6. a) finansowe
 7. b) gwarancyjne
 8. Zobowiązania związane z realizacją operacji kupna/sprzedaży

III. Pozostałe

Rachunek zysków i strat

 1. Przychody z tytułu odsetek
 2. Od sektora finansowego
 3. Od sektora niefinansowego
 4. Od sektora budżetowego
 5. Z papierów wartościowych o stałej kwocie dochodu
 6. Koszty odsetek
 7. Od sektora finansowego
 8. Od sektora niefinansowego
 9. Od sektora budżetowego

III. Wynik z tytułu odsetek (I-II)

 1. Przychody z tytułu prowizji
 2. Koszty prowizji
 3. Wynik z tytułu prowizji (IV-V)

VII. Przychody z udziałów lub akcji, pozostałych papierów wartościowych i innych instrumentów finansowych, o zmiennej kwocie dochodu

 1. Od jednostek zależnych
 2. Od jednostek współzależnych
 3. Od jednostek stowarzyszonych
 4. Od pozostałych jednostek

VIII. Wynik operacji finansowych

 1. Papierami wartościowymi i innymi instrumentami finansowymi
 2. Pozostałych
 3. Wynik z pozycji wymiany
 4. Wynik działalności bankowej
 5. Pozostałe przychody operacyjne

XII. Pozostałe koszty operacyjne

XIII. Koszty działania banku

 1. Wynagrodzenia
 2. Ubezpieczenia i inne świadczenia
 3. Inne

XIV. Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

 1. Odpisy na rezerwy i aktualizacja wartości
 2. Odpisy na rezerwy celowe i na ogólne ryzyko bankowe
 3. Aktualizacja wartości aktywów finansowych

XVI. Rozwiązanie rezerw i aktualizacja wartości

 1. Rozwiązanie rezerw celowych i rezerw na ogólne ryzyko bankowe
 2. Aktualizacja wartości aktywów finansowych

XVII. Różnica wartości rezerw i aktualizacji (XV-XVI)

XVIII. Wynik działalności operacyjnej

XIX. Wynik operacji nadzwyczajnych

 1. Zyski nadzwyczajne
 2. Straty nadzwyczajne
 3. Zysk (strata) brutto

XXI. Podatek dochodowy

XXII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)

XXIII. Zysk (strata) netto

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

 1. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)

– korekty błędów podstawowych

 1. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach
 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu

1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego

 1. a) zwiększenia (z tytułu)

– emisji akcji

 1. b) zmniejszenia (z tytułu)

– umorzenia akcji

1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu

 1. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu

2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego

 1. a) zwiększenia (z tytułu)

– emisji akcji powyżej wartości nominalnej

– podziału zysku (ustawowo)

– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)

 1. b) zmniejszenia (z tytułu)

– pokrycia straty

2.2. Kapitał (fundusz) zapasowy na koniec okresu

 1. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu

3.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny

 1. a) zwiększenie (z tytułu)

 1. b) zmniejszenie (z tytułu)

– zbycia lub likwidacji środków trwałych

3.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu

 1. Fundusz ogólnego ryzyka bankowego na początek okresu

4.1. Zmiany funduszu ogólnego ryzyka bankowego

 1. a) zwiększenie (z tytułu)

 1. b) zmniejszenie (z tytułu)

4.2. Fundusz ogólnego ryzyka bankowego na koniec okresu

 1. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu

5.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych

 1. a) zwiększenia (z tytułu)

 1. b) zmniejszenia (z tytułu)

5.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu

 1. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu

6.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu

– korekty błędów podstawowych

6.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach

6.3. Zmiana zysku z lat ubiegłych

 1. a) zwiększenie (z tytułu)

– podziału zysku z lat ubiegłych

 1. b) zmniejszenie (z tytułu)

6.4. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu

6.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu

– korekty błędów podstawowych

6.6. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach

6.7. Zmiana straty z lat ubiegłych

 1. a) zwiększenie (z tytułu)

– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia

 1. b) zmniejszenie (z tytułu)

6.8. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu

6.9. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu

 1. Wynik netto
 2. a) zysk netto
 3. b) strata netto
 4. c) odpisy z zysku

III. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)

 1. Kapitał (fundusz) własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)

Rachunek przepływów pieniężnych

(metoda bezpośrednia)

 1. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
 2. Wpływy
 3. Odsetki
 4. Prowizje
 5. Inne wpływy operacyjne
 6. Wydatki
 7. Odsetki
 8. Prowizje
 9. Wynagrodzenia
 10. Ubezpieczenia i inne świadczenia
 11. Inne koszty działania banku
 12. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
 13. Inne wydatki operacyjne

III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II)

 1. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
 2. Wpływy
 3. Zbycie udziałów lub akcji w jednostkach zależnych
 4. Zbycie udziałów lub akcji w jednostkach współzależnych
 5. Zbycie udziałów lub akcji w jednostkach stowarzyszonych
 6. Zbycie udziałów lub akcji w innych jednostkach, pozostałych papierów wartościowych (w tym również handlowych) i innych aktywów finansowych
 7. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
 8. Inne wpływy inwestycyjne
 9. Wydatki
 10. Nabycie udziałów lub akcji w jednostkach zależnych
 11. Nabycie udziałów lub akcji w jednostkach współzależnych
 12. Nabycie udziałów lub akcji w jednostkach stowarzyszonych
 13. Nabycie udziałów lub akcji w innych jednostkach, pozostałych papierów wartościowych i innych aktywów finansowych (lokacyjnych)
 14. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
 15. Inne wydatki inwestycyjne

III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)

 1. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
 2. Wpływy
 3. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów od innych banków
 4. Zaciągnięcie długoterminowych pożyczek od innych niż banki instytucji finansowych
 5. Emisja dłużnych papierów wartościowych dla innych instytucji finansowych
 6. Zwiększenie stanu zobowiązań podporządkowanych
 7. Wpływy netto z emisji akcji i dopłat do kapitału
 8. Inne wpływy finansowe
 9. Wydatki
 10. Spłaty długoterminowych kredytów na rzecz innych banków
 11. Spłaty długoterminowych pożyczek na rzecz innych niż banki instytucji finansowych
 12. Wykup dłużnych papierów wartościowych od innych instytucji finansowych
 13. Z tytułu innych zobowiązań finansowych
 14. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
 15. Zmniejszenie stanu zobowiązań podporządkowanych
 16. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
 17. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
 18. Nabycie akcji własnych
 19. Inne wydatki finansowe

III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)

 1. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III±B.III±C.III)
 2. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym

– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych

 1. Środki pieniężne na początek okresu
 2. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym

– o ograniczonej możliwości dysponowania

(metoda pośrednia)

 1. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
 2. Zysk (strata) netto
 3. Korekty razem:
 4. Amortyzacja
 5. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych
 6. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)
 7. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej
 8. Zmiana stanu rezerw
 9. Zmiana stanu dłużnych papierów wartościowych
 10. Zmiana stanu należności od sektora finansowego
 11. Zmiana stanu należności od sektora niefinansowego i sektora budżetowego
 12. Zmiana stanu należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu
 13. Zmiana stanu udziałów lub akcji, pozostałych papierów wartościowych i innych aktywów finansowych (handlowych)
 14. Zmiana stanu zobowiązań wobec sektora finansowego
 15. Zmiana stanu zobowiązań wobec sektora niefinansowego i sektora budżetowego
 16. Zmiana stanu zobowiązań z tytułu sprzedanych papierów wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu
 17. Zmiana stanu zobowiązań z tytułu papierów wartościowych
 18. Zmiana stanu innych zobowiązań
 19. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych
 20. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych przychodów
 21. Inne korekty

III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)

 1. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
 2. Wpływy
 3. Zbycie udziałów lub akcji w jednostkach zależnych
 4. Zbycie udziałów lub akcji w jednostkach współzależnych
 5. Zbycie udziałów lub akcji w jednostkach stowarzyszonych
 6. Zbycie udziałów lub akcji w innych jednostkach, pozostałych papierów wartościowych i innych aktywów finansowych (lokacyjnych)
 7. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
 8. Inne wpływy inwestycyjne
 9. Wydatki
 10. Nabycie udziałów lub akcji w jednostkach zależnych
 11. Nabycie udziałów lub akcji w jednostkach współzależnych
 12. Nabycie udziałów lub akcji w jednostkach stowarzyszonych
 13. Nabycie udziałów lub akcji w innych jednostkach, pozostałych papierów wartościowych i innych aktywów finansowych (lokacyjnych)
 14. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
 15. Inne wydatki inwestycyjne

III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)

 1. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
 2. Wpływy
 3. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów od innych banków
 4. Zaciągnięcie długoterminowych pożyczek od innych niż banki instytucji finansowych
 5. Emisja dłużnych papierów wartościowych dla innych instytucji finansowych
 6. Zwiększenie stanu zobowiązań podporządkowanych
 7. Wpływy netto z emisji akcji i dopłat do kapitału
 8. Inne wpływy finansowe
 9. Wydatki
 10. Spłaty długoterminowych kredytów na rzecz innych banków
 11. Spłaty długoterminowych pożyczek na rzecz innych niż banki instytucji finansowych
 12. Wykup dłużnych papierów wartościowych od innych instytucji finansowych
 13. Z tytułu innych zobowiązań finansowych
 14. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
 15. Zmniejszenie stanu zobowiązań podporządkowanych
 16. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
 17. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
 18. Nabycie akcji własnych
 19. Inne wydatki finansowe

III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)

 1. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III±B.III±C.III)
 2. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym

– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych

 1. Środki pieniężne na początek okresu
 2. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym

– o ograniczonej możliwości dysponowania

Dodatkowe informacje i objaśnienia

obejmują zakres informacji określony w przepisach wydanych na podstawie art. 81 ust. 2 pkt 8 lit. a ustawy.

Previous ArticleNext Article