Rachunkowość

Ustawa o rachunkowości – załącznik nr 1

Załącznik nr  1 

Zakres informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym, o którym mowa w art. 45 ustawy, dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

obejmuje w szczególności:

1) firmę, siedzibę i adres albo miejsce zamieszkania i adres, podstawowy przedmiot działalności jednostki oraz numer we właściwym rejestrze sądowym albo ewidencji;

2) wskazanie czasu trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony;

3) wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym;

4) wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe;

5) wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności;

6) w przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie, wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek, oraz wskazanie zastosowanej metody rozliczenia połączenia (nabycia, łączenia udziałów);

7) omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), ustalenia wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru.

Bilans

Aktywa

 1. Aktywa trwałe
 2. Wartości niematerialne i prawne
 3. Koszty zakończonych prac rozwojowych
 4. Wartość firmy
 5. Inne wartości niematerialne i prawne
 6. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne
 7. Rzeczowe aktywa trwałe
 8. Środki trwałe
 9. a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)
 10. b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej
 11. c) urządzenia techniczne i maszyny
 12. d) środki transportu
 13. e) inne środki trwałe
 14. Środki trwałe w budowie
 15. Zaliczki na środki trwałe w budowie

III. Należności długoterminowe

 1. Od jednostek powiązanych
 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
 3. Od pozostałych jednostek
 4. Inwestycje długoterminowe
 5. Nieruchomości
 6. Wartości niematerialne i prawne
 7. Długoterminowe aktywa finansowe
 8. a) w jednostkach powiązanych

– udziały lub akcje

– inne papiery wartościowe

– udzielone pożyczki

– inne długoterminowe aktywa finansowe

 1. b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale

– udziały lub akcje

– inne papiery wartościowe

– udzielone pożyczki

– inne długoterminowe aktywa finansowe

 1. c) w pozostałych jednostkach

– udziały lub akcje

– inne papiery wartościowe

– udzielone pożyczki

– inne długoterminowe aktywa finansowe

 1. Inne inwestycje długoterminowe
 2. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
 3. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
 4. Inne rozliczenia międzyokresowe
 5. Aktywa obrotowe
 6. Zapasy
 7. Materiały
 8. Półprodukty i produkty w toku
 9. Produkty gotowe
 10. Towary
 11. Zaliczki na dostawy i usługi
 12. Należności krótkoterminowe
 13. Należności od jednostek powiązanych
 14. a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:

– do 12 miesięcy

– powyżej 12 miesięcy

 1. b) inne
 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
 3. a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:

– do 12 miesięcy

– powyżej 12 miesięcy

 1. b) inne
 2. Należności od pozostałych jednostek
 3. a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:

– do 12 miesięcy

– powyżej 12 miesięcy

 1. b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych
 2. c) inne
 3. d) dochodzone na drodze sądowej

III. Inwestycje krótkoterminowe

 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe
 2. a) w jednostkach powiązanych

– udziały lub akcje

– inne papiery wartościowe

– udzielone pożyczki

– inne krótkoterminowe aktywa finansowe

 1. b) w pozostałych jednostkach

– udziały lub akcje

– inne papiery wartościowe

– udzielone pożyczki

– inne krótkoterminowe aktywa finansowe

 1. c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne

– środki pieniężne w kasie i na rachunkach

– inne środki pieniężne

– inne aktywa pieniężne

 1. Inne inwestycje krótkoterminowe
 2. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe
 3. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy
 4. Udziały (akcje) własne

Aktywa razem

Pasywa

 1. Kapitał (fundusz) własny
 2. Kapitał (fundusz) podstawowy
 3. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:

– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)

III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:

– z tytułu aktualizacji wartości godziwej

 1. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:

– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki

– na udziały (akcje) własne

 1. Zysk (strata) z lat ubiegłych
 2. Zysk (strata) netto

VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)

 1. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
 2. Rezerwy na zobowiązania
 3. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
 4. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne

– długoterminowa

– krótkoterminowa

 1. Pozostałe rezerwy

– długoterminowe

– krótkoterminowe

 1. Zobowiązania długoterminowe
 2. Wobec jednostek powiązanych
 3. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
 4. Wobec pozostałych jednostek
 5. a) kredyty i pożyczki
 6. b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
 7. c) inne zobowiązania finansowe
 8. d) zobowiązania wekslowe
 9. e) inne

III. Zobowiązania krótkoterminowe

 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych
 2. a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:

– do 12 miesięcy

– powyżej 12 miesięcy

 1. b) inne
 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
 3. a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:

– do 12 miesięcy

– powyżej 12 miesięcy

 1. b) inne
 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek
 3. a) kredyty i pożyczki
 4. b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
 5. c) inne zobowiązania finansowe
 6. d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:

– do 12 miesięcy

– powyżej 12 miesięcy

 1. e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi
 2. f) zobowiązania wekslowe
 3. g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych
 4. h) z tytułu wynagrodzeń
 5. i) inne
 6. Fundusze specjalne
 7. Rozliczenia międzyokresowe
 8. Ujemna wartość firmy
 9. Inne rozliczenia międzyokresowe

– długoterminowe

– krótkoterminowe

Pasywa razem

Rachunek zysków i strat

(wariant kalkulacyjny)

 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:

– od jednostek powiązanych

 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów
 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów
 3. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:

– jednostkom powiązanym

 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów
 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów
 3. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)
 4. Koszty sprzedaży
 5. Koszty ogólnego zarządu
 6. Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E)
 7. Pozostałe przychody operacyjne
 8. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
 9. Dotacje

III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych

 1. Inne przychody operacyjne
 2. Pozostałe koszty operacyjne
 3. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
 4. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych

III. Inne koszty operacyjne

 1. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)
 2. Przychody finansowe
 3. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
 4. a) od jednostek powiązanych, w tym:

– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale

 1. b) od jednostek pozostałych, w tym:

– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale

 1. Odsetki, w tym:

– od jednostek powiązanych

III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:

– w jednostkach powiązanych

 1. Aktualizacja wartości aktywów finansowych
 2. Inne
 3. Koszty finansowe
 4. Odsetki, w tym:

– dla jednostek powiązanych

 1. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:

– w jednostkach powiązanych

III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych

 1. Inne
 2. Zysk (strata) brutto (I+J-K)
 3. Podatek dochodowy
 4. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
 5. Zysk (strata) netto (L-M-N)

(wariant porównawczy)

 1. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:

– od jednostek powiązanych

 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów
 2. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)

III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki

 1. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów
 2. Koszty działalności operacyjnej
 3. Amortyzacja
 4. Zużycie materiałów i energii

III. Usługi obce

 1. Podatki i opłaty, w tym:

– podatek akcyzowy

 1. Wynagrodzenia
 2. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:

– emerytalne

VII. Pozostałe koszty rodzajowe

VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów

 1. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)
 2. Pozostałe przychody operacyjne
 3. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
 4. Dotacje

III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych

 1. Inne przychody operacyjne
 2. Pozostałe koszty operacyjne
 3. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
 4. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych

III. Inne koszty operacyjne

 1. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)
 2. Przychody finansowe
 3. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
 4. a) od jednostek powiązanych, w tym:

– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale

 1. b) od jednostek pozostałych, w tym:

– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale

 1. Odsetki, w tym:

– od jednostek powiązanych

III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:

– w jednostkach powiązanych

 1. Aktualizacja wartości aktywów finansowych
 2. Inne
 3. Koszty finansowe
 4. Odsetki, w tym:

– dla jednostek powiązanych

 1. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:

– w jednostkach powiązanych

III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych

 1. Inne
 2. Zysk (strata) brutto (F+G-H)
 3. Podatek dochodowy
 4. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
 5. Zysk (strata) netto (I-J-K)

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

 1. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)

– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

– korekty błędów

I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach

 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu

1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego

 1. a) zwiększenie (z tytułu)

– wydania udziałów (emisji akcji)

 1. b) zmniejszenie (z tytułu)

– umorzenia udziałów (akcji)

1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu

 1. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu

2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego

 1. a) zwiększenie (z tytułu)

– emisji akcji powyżej wartości nominalnej

– podziału zysku (ustawowo)

– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)

 1. b) zmniejszenie (z tytułu)

– pokrycia straty

2.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu

 1. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

3.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny

 1. a) zwiększenie (z tytułu)

 1. b) zmniejszenie (z tytułu)

– zbycia środków trwałych

3.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu

 1. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu

4.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych

 1. a) zwiększenie (z tytułu)

 1. b) zmniejszenie (z tytułu)

4.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu

 1. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu

5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu

– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

– korekty błędów

5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach

 1. a) zwiększenie (z tytułu)

– podziału zysku z lat ubiegłych

 1. b) zmniejszenie (z tytułu)

5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu

5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu

– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

– korekty błędów

5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach

 1. a) zwiększenie (z tytułu)

– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia

 1. b) zmniejszenie (z tytułu)

5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu

5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu

 1. Wynik netto
 2. a) zysk netto
 3. b) strata netto
 4. c) odpisy z zysku
 5. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)

III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)

Rachunek przepływów pieniężnych

(metoda bezpośrednia)

 1. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
 2. Wpływy
 3. Sprzedaż
 4. Inne wpływy z działalności operacyjnej
 5. Wydatki
 6. Dostawy i usługi
 7. Wynagrodzenia netto
 8. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
 9. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
 10. Inne wydatki operacyjne

III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II)

 1. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
 2. Wpływy
 3. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
 4. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
 5. Z aktywów finansowych, w tym:
 6. a) w jednostkach powiązanych
 7. b) w pozostałych jednostkach

– zbycie aktywów finansowych

– dywidendy i udziały w zyskach

– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych

– odsetki

– inne wpływy z aktywów finansowych

 1. Inne wpływy inwestycyjne
 2. Wydatki
 3. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
 4. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
 5. Na aktywa finansowe, w tym:
 6. a) w jednostkach powiązanych
 7. b) w pozostałych jednostkach

– nabycie aktywów finansowych

– udzielone pożyczki długoterminowe

 1. Inne wydatki inwestycyjne

III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)

 1. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
 2. Wpływy
 3. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
 4. Kredyty i pożyczki
 5. Emisja dłużnych papierów wartościowych
 6. Inne wpływy finansowe
 7. Wydatki
 8. Nabycie udziałów (akcji) własnych
 9. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
 10. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
 11. Spłaty kredytów i pożyczek
 12. Wykup dłużnych papierów wartościowych
 13. Z tytułu innych zobowiązań finansowych
 14. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
 15. Odsetki
 16. Inne wydatki finansowe

III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)

 1. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III±B.III±C.III)
 2. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:

– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych

 1. Środki pieniężne na początek okresu
 2. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:

– o ograniczonej możliwości dysponowania

(metoda pośrednia)

 1. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
 2. Zysk (strata) netto
 3. Korekty razem
 4. Amortyzacja
 5. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych
 6. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)
 7. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej
 8. Zmiana stanu rezerw
 9. Zmiana stanu zapasów
 10. Zmiana stanu należności
 11. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów
 12. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych
 13. Inne korekty

III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)

 1. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
 2. Wpływy
 3. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
 4. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
 5. Z aktywów finansowych, w tym:
 6. a) w jednostkach powiązanych
 7. b) w pozostałych jednostkach

– zbycie aktywów finansowych

– dywidendy i udziały w zyskach

– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych

– odsetki

– inne wpływy z aktywów finansowych

 1. Inne wpływy inwestycyjne
 2. Wydatki
 3. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
 4. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
 5. Na aktywa finansowe, w tym:
 6. a) w jednostkach powiązanych
 7. b) w pozostałych jednostkach

– nabycie aktywów finansowych

– udzielone pożyczki długoterminowe

 1. Inne wydatki inwestycyjne

III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)

 1. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
 2. Wpływy
 3. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
 4. Kredyty i pożyczki
 5. Emisja dłużnych papierów wartościowych
 6. Inne wpływy finansowe
 7. Wydatki
 8. Nabycie udziałów (akcji) własnych
 9. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
 10. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
 11. Spłaty kredytów i pożyczek
 12. Wykup dłużnych papierów wartościowych
 13. Z tytułu innych zobowiązań finansowych
 14. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
 15. Odsetki
 16. Inne wydatki finansowe

III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)

 1. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)
 2. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:

– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych

 1. Środki pieniężne na początek okresu
 2. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:

– o ograniczonej możliwości dysponowania

Dodatkowe informacje i objaśnienia

obejmują w szczególności:

1.

1) szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia;

2) kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych;

3) kwotę kosztów zakończonych prac rozwojowych oraz kwotę wartości firmy, a także wyjaśnienie okresu ich odpisywania, określonego odpowiednio w art. 33 ust. 3 oraz art. 44b ust. 10;

4) wartość gruntów użytkowanych wieczyście;

5) wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu;

6) liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych lub praw, w tym świadectw udziałowych, zamiennych dłużnych papierów wartościowych, warrantów i opcji, ze wskazaniem praw, jakie przyznają;

7) dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego;

8) dane o strukturze własności kapitału podstawowego oraz liczbie i wartości nominalnej subskrybowanych akcji, w tym uprzywilejowanych;

9) stan na początek roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy kapitałów (funduszy) zapasowych, rezerwowych oraz kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny, o ile jednostka nie sporządza zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym;

10) propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy;

11) dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym;

12) podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową, okresie spłaty:

 1. a) do 1 roku,
 2. b) powyżej 1 roku do 3 lat,
 3. c) powyżej 3 do 5 lat,
 4. d) powyżej 5 lat;

13) łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń;

14) wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie;

15) w przypadku gdy składnik aktywów lub pasywów jest wykazywany w więcej niż jednej pozycji bilansu, jego powiązanie między tymi pozycjami; dotyczy to w szczególności podziału należności i zobowiązań na część długoterminową i krótkoterminową;

16) łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń; odrębnie należy wykazać informacje dotyczące zobowiązań warunkowych w zakresie emerytur i podobnych świadczeń oraz wobec jednostek powiązanych lub stowarzyszonych;

17) w przypadku gdy składniki aktywów niebędące instrumentami finansowymi są wyceniane według wartości godziwej:

 1. a) istotne założenia przyjęte do ustalenia wartości godziwej, w przypadku gdy dane przyjęte do ustalenia tej wartości nie pochodzą z aktywnego rynku,
 2. b) dla każdej kategorii składnika aktywów niebędącego instrumentem finansowym – wartość godziwą wykazaną w bilansie, jak również odpowiednio skutki przeszacowania zaliczone do przychodów lub kosztów finansowych lub odniesione na kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny w okresie sprawozdawczym,
 3. c) tabelę zmian w kapitale (funduszu) z aktualizacji wyceny obejmującą stan kapitału (funduszu) na początek i koniec okresu sprawozdawczego oraz jego zwiększenia i zmniejszenia w ciągu roku obrotowego;

18) środki pieniężne zgromadzone na rachunku VAT, o którym mowa w:

 1. a) 62a ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 2187, 2243 i 2354),
 2. b) 3b ust. 1 ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2386 i 2243).

2.

1) strukturę rzeczową (rodzaje działalności) i terytorialną (rynki geograficzne) przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów, w zakresie, w jakim te rodzaje i rynki istotnie różnią się od siebie, z uwzględnieniem zasad organizacji sprzedaży produktów i świadczenia usług;

2) w przypadku jednostek, które sporządzają rachunek zysków i strat w wariancie kalkulacyjnym, dane o kosztach wytworzenia produktów na własne potrzeby oraz o kosztach rodzajowych:

 1. a) amortyzacji,
 2. b) zużycia materiałów i energii,
 3. c) usług obcych,
 4. d) podatków i opłat,
 5. e) wynagrodzeń,
 6. f) ubezpieczeń i innych świadczeń, w tym emerytalnych,
 7. g) pozostałych kosztach rodzajowych;

3) wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe;

4) wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów;

5) informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym;

6) rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto;

7) koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym;

8) odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły cenę nabycia towarów lub koszt wytworzenia produktów w roku obrotowym;

9) poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe; odrębnie należy wykazać poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska;

10) kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie;

11) informacje o kosztach związanych z pracami badawczymi i pracami rozwojowymi, które nie zostały zakwalifikowane zgodnie z art. 33 ust. 2 do wartości niematerialnych i prawnych.

 1. Dla pozycji sprawozdania finansowego, wyrażonych w walutach obcych – kursy przyjęte do ich wyceny.
 2. Objaśnienie struktury środków pieniężnych przyjętych do rachunku przepływów pieniężnych, a w przypadku gdy rachunek przepływów pieniężnych sporządzony jest metodą bezpośrednią, dodatkowo należy przedstawić uzgodnienie przepływów pieniężnych netto z działalności operacyjnej, sporządzone metodą pośrednią; w przypadku różnic pomiędzy zmianami stanu niektórych pozycji w bilansie oraz zmianami tych samych pozycji wykazanymi w rachunku przepływów pieniężnych, należy wyjaśnić ich przyczyny.
 3. Informacje o:

1) charakterze i celu gospodarczym zawartych przez jednostkę umów nieuwzględnionych w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki;

2) transakcjach (wraz z ich kwotami) zawartych przez jednostkę na innych warunkach niż rynkowe ze stronami powiązanymi, przez które rozumie się podmioty powiązane zdefiniowane w międzynarodowych standardach rachunkowości przyjętych zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 lipca 2002 r. w sprawie stosowania międzynarodowych standardów rachunkowości, wraz z informacjami określającymi charakter związku ze stronami powiązanymi oraz innymi informacjami dotyczącymi transakcji niezbędnymi dla zrozumienia ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki. Informacje dotyczące poszczególnych transakcji mogą być zgrupowane według ich rodzaju, z wyjątkiem przypadku, gdy informacje na temat poszczególnych transakcji są niezbędne dla oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki;

3) przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe;

4) wynagrodzeniach, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłaconych lub należnych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących albo administrujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno) za rok obrotowy oraz wszelkich zobowiązaniach wynikających z emerytur i świadczeń o podobnym charakterze dla byłych członków tych organów lub zobowiązaniach zaciągniętych w związku z tymi emeryturami, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii organu;

5) kwotach zaliczek, kredytów, pożyczek i świadczeń o podobnym charakterze udzielonych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących i administrujących jednostki, ze wskazaniem ich głównych warunków, wysokości oprocentowania oraz wszelkich kwot spłaconych, odpisanych lub umorzonych, a także zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdego z tych organów;

6) wynagrodzeniu firmy audytorskiej, wypłaconym lub należnym za rok obrotowy odrębnie za:

 1. a) badanie ustawowe w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy o biegłych rewidentach,
 2. b) inne usługi atestacyjne,
 3. c) usługi doradztwa podatkowego,
 4. d) pozostałe usługi.

6.

1) informacje o przychodach i kosztach z tytułu błędów popełnionych w latach ubiegłych odnoszonych w roku obrotowym na kapitał (fundusz) własny z podaniem ich kwot i rodzaju;

2) informacje o istotnych zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym oraz o ich wpływie na sytuację majątkową, finansową oraz wynik finansowy jednostki;

3) przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny, jeżeli wywierają one istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki, ich przyczyny i spowodowaną zmianami kwotę wyniku finansowego oraz zmian w kapitale (funduszu) własnym, oraz przedstawienie zmiany sposobu sporządzania sprawozdania finansowego wraz z podaniem jej przyczyny;

4) informacje liczbowe, wraz z wyjaśnieniem, zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy.

7.

1) informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji, w tym:

 1. a) nazwie, zakresie działalności wspólnego przedsięwzięcia,
 2. b) procentowym udziale,
 3. c) części wspólnie kontrolowanych rzeczowych składników aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
 4. d) zobowiązaniach zaciągniętych na potrzeby przedsięwzięcia lub zakupu używanych rzeczowych składników aktywów trwałych,
 5. e) części zobowiązań wspólnie zaciągniętych,
 6. f) przychodach uzyskanych ze wspólnego przedsięwzięcia i kosztach z nimi związanych,
 7. g) zobowiązaniach warunkowych i inwestycyjnych dotyczących wspólnego przedsięwzięcia;

2) informacje o transakcjach z jednostkami powiązanymi;

3) wykaz spółek (nazwa, siedziba), w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale lub 20% w ogólnej liczbie głosów w organie stanowiącym spółki; wykaz ten powinien zawierać także informacje o procencie posiadanego zaangażowania w kapitale oraz o kwocie kapitału własnego i zysku lub stracie netto tych spółek za ostatni rok obrotowy;

4) jeżeli jednostka nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego, korzystając ze zwolnienia lub wyłączeń, informacje o:

 1. a) podstawie prawnej wraz z danymi uzasadniającymi odstąpienie od konsolidacji,
 2. b) nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na wyższym szczeblu grupy kapitałowej oraz miejscu jego publikacji,
 3. c) podstawowych wskaźnikach ekonomiczno-finansowych, charakteryzujących działalność jednostek powiązanych w danym i ubiegłym roku obrotowym, takich jak:

– przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów oraz przychody finansowe,

– wynik finansowy netto oraz kwota kapitału (funduszu) własnego, z podziałem na grupy,

– wartość aktywów,

– przeciętne roczne zatrudnienie,

 1. d) rodzaju stosowanych standardów rachunkowości (krajowych czy międzynarodowych) przez jednostki powiązane;

5) informacje o:

 1. a) nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na najwyższym szczeblu grupy kapitałowej, w której skład wchodzi spółka jako jednostka zależna, oraz miejscu, w którym sprawozdanie to jest dostępne,
 2. b) nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na najniższym szczeblu grupy kapitałowej, w skład której wchodzi spółka jako jednostka zależna, oraz miejscu, w którym sprawozdanie to jest dostępne;

6) nazwę, adres siedziby zarządu lub siedziby statutowej jednostki oraz formę prawną każdej z jednostek, których dana jednostka jest wspólnikiem ponoszącym nieograniczoną odpowiedzialność majątkową.

 1. W przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie:

1) jeżeli połączenie zostało rozliczone metodą nabycia:

 1. a) firmę i opis przedmiotu działalności spółki przejętej,
 2. b) liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia,
 3. c) cenę przejęcia, wartość aktywów netto według wartości godziwej spółki przejętej na dzień połączenia, wartość firmy lub ujemną wartość firmy i opis zasad jej amortyzacji;

2) jeżeli połączenie zostało rozliczone metodą łączenia udziałów:

 1. a) firmy i opis przedmiotu działalności spółek, które w wyniku połączenia zostały wykreślone z rejestru,
 2. b) liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia,
 3. c) przychody i koszty, zyski i straty oraz zmiany w kapitałach własnych połączonych spółek za okres od początku roku obrotowego, w ciągu którego nastąpiło połączenie, do dnia połączenia.
 4. W przypadku występowania niepewności co do możliwości kontynuowania działalności, opis tych niepewności oraz stwierdzenie, że taka niepewność występuje, oraz wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zawiera korekty z tym związane; informacja powinna zawierać również opis podejmowanych bądź planowanych przez jednostkę działań mających na celu eliminację niepewności.
 5. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki.
Previous ArticleNext Article