|poniedziałek, Styczeń 21, 2019
>> Home » Aktualizowane akty prawne » Ustawa o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników 2018 (Dz.U. 2017, poz. 869) – wersja aktualizowana


Stan prawny na rok 2017
Ustawa z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz.U 2017, poz. 869)
Spis treściWyszukaj art.Informacje o akcie prawnym
Dz. U.: 2017, poz. 869
Data aktu: 13 października 1995 r.
Wejście w życie: 1 stycznia 1996 r.

Ustawa o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników 2018 (Dz.U. 2017, poz. 869) – wersja aktualizowana 

Wersja obowiązująca od: 27 stycznia 2018 r.
Aktualność zweryfikowano: 4 marca 2018 r.

Dz. U. 2017, poz. 869
Wersja ujednolicona

USTAWA
z dnia 13 października 1995 r.
o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników
(tekst jednolity)

Rozdział 1
Przepisy ogólne

Art. 1.
Ustawa określa:
1) zasady ewidencji:
a) podatników,
b) płatników podatków,
c) płatników składek na ubezpieczenia społeczne oraz ubezpieczenia zdrowotne, zwanych dalej “płatnikami składek ubezpieczeniowych”;
2) zasady i tryb nadawania numeru identyfikacji podatkowej, zwanego dalej “NIP”;
3) zasady posługiwania się identyfikatorem podatkowym.

Art. 2.
1. Osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które na podstawie odrębnych ustaw są podatnikami, podlegają obowiązkowi ewidencyjnemu.

2. Obowiązkowi ewidencyjnemu podlegają również inne podmioty niż wymienione w ust. 1, jeżeli na podstawie odrębnych ustaw są podatnikami, oraz płatnicy podatków.

3. Obowiązkowi ewidencyjnemu podlegają także podmioty będące, na podstawie odrębnych ustaw, płatnikami składek ubezpieczeniowych.

4. Obowiązkowi ewidencyjnemu nie podlegają podatnicy, którzy uzyskali numer identyfikacyjny na podstawie art. 132 ust. 5 oraz art. 134a ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r. poz. 710, z późn. zm.).

Art. 3.
1. Identyfikatorem podatkowym jest:
1) numer PESEL – w przypadku podatników będących osobami fizycznymi objętymi rejestrem PESEL nieprowadzących działalności gospodarczej lub niebędących zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług;
2) NIP – w przypadku pozostałych podmiotów podlegających obowiązkowi ewidencyjnemu, o którym mowa w art. 2.

2. NIP nie może mieć ukrytego lub jawnego charakteru znaczącego, określającego pewne cechy podatnika, płatnika podatku albo płatnika składek ubezpieczeniowych.

Art. 3a.
W przypadku gdy z odrębnych przepisów wynika obowiązek podawania NIP, obowiązek ten dotyczy wyłącznie podmiotów, które są obowiązane posiadać NIP na podstawie przepisów niniejszej ustawy.

Art. 4.
W sprawach określonych w art. 5 ust. 1, art. 8b i art. 8c oraz art. 9 ust. 1 właściwymi naczelnikami urzędów skarbowych są:
1) dla podatników podatku od towarów i usług – naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach podatku od towarów i usług;
2) (uchylony);
3) dla pozostałych podatników:
a) będących podatnikami podatku dochodowego – naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach tego podatku,
b) niebędących podatnikami podatku dochodowego – naczelnik urzędu skarbowego właściwy ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę podatnika, a jeżeli podatnik nie ma miejsca zamieszkania lub siedziby w Polsce – naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa Śródmieście;
4) dla płatników podatków oraz płatników składek ubezpieczeniowych, niebędących jednocześnie podatnikami, o których mowa w pkt 1-3 – naczelnik urzędu skarbowego właściwy ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę płatnika; w pozostałych przypadkach właściwym naczelnikiem urzędu skarbowego jest naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa Śródmieście.

Dodaj komentarz

Musisz się zalogować aby dodać komentarz