|piątek, Czerwiec 22, 2018
>> Home » Aktualizowane akty prawne » Ustawa o kontroli skarbowej 2017 (Dz.U. z 2016, poz. 720) – wersja aktualizowana

Stan prawny na rok 2017
Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej (Dz.U. 2016, poz. 720)
Stan prawny obowiązujący od: 2 września 2016 r. (wersja ujednolicona)
 UWAGA! Ustawa została uchylona z dniem 1 marca 2017 r. 
Spis treściWyszukaj art.PDFArchiwumPowiązane akty prawneInformacje dodatkoweZmiany i aktualizacje


PDFOpcja chwilowo niedostępna.
Opcja chwilowo niedostępna.
Opcja chwilowo niedostępna.
Opcja chwilowo niedostępna.

Ustawa o kontroli skarbowej 2017 (Dz.U. z 2016, poz. 720) – wersja aktualizowana 

Rozdział 6
Zmiany w przepisach obowiązujących oraz przepisy przejściowe i końcowe

Art. 44.
W Kodeksie postępowania administracyjnego po art. 167 dodaje się art. 167a w brzmieniu: (zmiany pominięte).

Art. 45.
W Kodeksie postępowania karnego w art. 265 wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).

Art. 46.
W ustawie karnej skarbowej z dnia 26 października 1971 r. (Dz. U. z 1984 r. Nr 22, poz. 103, z 1985 r. Nr 23, poz. 100 oraz z 1990 r. Nr 14, poz. 84 i Nr 86, poz. 503) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).

Art. 47.
W ustawie z dnia 19 grudnia 1980 r. o zobowiązaniach podatkowych (Dz. U. Nr 27, poz. 111, z 1982 r. Nr 45, poz. 289, z 1984 r. Nr 52, poz. 268, z 1985 r. Nr 12, poz. 50, z 1988 r. Nr 41, poz. 325, z 1989 r. Nr 4, poz. 23, Nr 33, poz. 176, Nr 35, poz. 192 i Nr 74, poz. 443 oraz z 1990 r. Nr 34, poz. 198) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).

Art. 48.
W ustawie z dnia 26 lutego 1982 r. o cenach (Dz. U. z 1988 r. Nr 27, poz. 195 i z 1990 r. Nr 34, poz. 198) w art. 22 skreśla się ust. 1 oraz oznaczenie ust. 2.

Art. 49.
W ustawie z dnia 29 grudnia 1982 r. o urzędzie Ministra Finansów oraz urzędach i izbach skarbowych (Dz. U. Nr 45, poz. 289, z 1985 r. Nr 12, poz. 50, z 1987 r. Nr 3, poz. 18 i Nr 33, poz. 180, z 1988 r. Nr 16, poz. 112 i Nr 19, poz. 132, z 1990 r. Nr 14, poz. 88 i z 1991 r. Nr 94, poz. 421) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).

Art. 50.
W ustawie z dnia 26 stycznia 1984 r. – Prawo prasowe (Dz. U. Nr 5, poz. 24, z 1988 r. Nr 41, poz. 324, z 1989 r. Nr 34, poz. 187 i z 1990 r. Nr 29, poz. 173) w art. 36 dodaje się ust. 5 w brzmieniu: (zmiany pominięte).

Art. 51.
W ustawie z dnia 31 stycznia 1989 r. – Prawo bankowe (Dz. U. Nr 4, poz. 21, Nr 54, poz. 320, Nr 59, poz. 350 i Nr 74, poz. 439 i 440) w art. 48 w ust. 4 po wyrazach “lub prokurator” dodaje się wyrazy “albo Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej”.

Art. 52.
W ustawie z dnia 15 lutego 1989 r. – Prawo dewizowe (Dz. U. Nr 6, poz. 33 i Nr 74, poz. 441 oraz z 1991 r. Nr 35, poz. 155 i Nr 60, poz. 253) w art. 26 ust. 1 otrzymuje brzmienie: (zmiany pominięte).

Art. 53.
W ustawie z dnia 28 grudnia 1989 r. – Prawo celne (Dz. U. Nr 75, poz. 445 oraz z 1991 r. Nr 60, poz. 253 i Nr 73, poz. 320) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).

Art. 54.
W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 80, poz. 350) w art. 30 w ust. 1 w pkt 2 po wyrazach “policji” dodaje się wyrazy “organom kontroli skarbowej”.

Art. 55.
Toczące się w dniu wejścia w życie ustawy sprawy z zakresu kontroli skarbowej zostaną przejęte przez inspektorów do dalszego prowadzenia na zasadach i w trybie określonych według przepisów dotychczasowych.

Art. 56.
Do czasu odrębnego uregulowania do zakresu działania organów kontroli skarbowej należy weryfikacja rocznych sprawozdań finansowych.

Art. 57.
1. Upoważnia się Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej do jednorazowego powołania – spośród pracowników Ministerstwa Finansów oraz organów podległych Ministrowi Finansów – inspektorów kontroli skarbowej, bez zachowania wymogów określonych w art. 39 ust. 1 pkt 3-5.

2. Inspektorzy powołani w trybie ust. 1 obowiązani są do złożenia egzaminu kwalifikacyjnego, o którym mowa w art. 39 ust. 1 pkt 5, w terminie jednego roku od dnia powołania.

Art. 58.
Ilekroć w odrębnych przepisach jest mowa o organach kontroli finansowej albo o kontroli finansowej, rozumie się przez to odpowiednio organy kontroli skarbowej i kontrolę skarbową.

Art. 59.
Ustawa wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem art. 8 ust. 2 i 3, art. 9 ust. 3, art. 10, art. 40 i art. 57 ust. 1, które wchodzą w życie z dniem ogłoszenia.

Dodaj komentarz

Musisz się zalogować aby dodać komentarz