|niedziela, Marzec 24, 2019
>> Home » Procedury i sankcje » Rozporządzenie w sprawie wzoru i sposobu prowadzenia metryki sprawy

Rozporządzenie
Rozporządzenie w sprawie wzoru i sposobu prowadzenia metryki sprawy (Dz.U 2012, poz. 246)
Stan prawny obowiązujący od: 7 marca 2012 r. (wersja ujednolicona)
 Aktualność zweryfikowano 21 lutego 2016 r. 

Rozporządzenie w sprawie wzoru i sposobu prowadzenia metryki sprawy 

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW1)
z dnia 5 marca 2012 r.
w sprawie wzoru i sposobu prowadzenia metryki sprawy
(Dz. U. z dnia 7 marca 2012 r.)

Na podstawie art. 171a § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
1. Metrykę sprawy można prowadzić, wypełniając ją odręcznie albo przy wykorzystaniu narzędzia informatycznego.

2. W przypadku gdy metryka jest prowadzona przy wykorzystaniu narzędzia informatycznego, informację o prowadzeniu metryki przy wykorzystaniu tego narzędzia zamieszcza się w aktach sprawy, a metrykę drukuje się:
1)    w razie potrzeby w trakcie postępowania podatkowego, w tym na żądanie strony postępowania podatkowego;
2)    po podjęciu ostatniej czynności w sprawie.

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, po wydrukowaniu metrykę dołącza się do akt sprawy.

4. Wzór metryki określa załącznik do rozporządzenia.

§ 2. 
W przypadku akt sprawy prowadzonych w systemie teleinformatycznym, spełniającym wymagania określone w przepisach wydanych na podstawie art. 5 ust. 2b ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2011 r. Nr 123, poz. 698 i Nr 171, poz. 1016), metrykę stanowi chronologiczne zestawienie podejmowanych czynności zawierające dane, o których mowa w załączniku do rozporządzenia.

§ 3.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 7 marca 2012 r.

______

1)     Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 248, poz. 1481).

2)     Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 85, poz. 727, Nr 86, poz. 732 i Nr 143, poz. 1199, z 2006 r. Nr 66, poz. 470, Nr 104, poz. 708, Nr 143, poz. 1031, Nr 217, poz. 1590 i Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 112, poz. 769, Nr 120, poz. 818, Nr 192, poz. 1378 i Nr 225, poz. 1671, z 2008 r. Nr 118, poz. 745, Nr 141, poz. 888, Nr 180, poz. 1109 i Nr 209, poz. 1316, 1318 i 1320, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 44, poz. 362, Nr 57, poz. 466, Nr 131, poz. 1075, Nr 157, poz. 1241, Nr 166, poz. 1317, Nr 168, poz. 1323, Nr 213, poz. 1652 i Nr 216, poz. 1676, z 2010 r. Nr 40, poz. 230, Nr 57, poz. 355, Nr 127, poz. 858, Nr 167, poz. 1131, Nr 182, poz. 1228 i Nr 197, poz. 1306 oraz z 2011 r. Nr 34, poz. 173, Nr 75, poz. 398, Nr 106, poz. 622, Nr 134, poz. 781, Nr 171, poz. 1016, Nr 186, poz. 1100, Nr 199, poz. 1175, Nr 232, poz. 1378, Nr 234, poz. 1391 i Nr 291, poz. 1707.

ZAŁĄCZNIK 

WZÓR METRYKI SPRAWY

Dodaj komentarz

Musisz się zalogować aby dodać komentarz