Procedury i sankcje

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie udzielania niektórych ulg w spłacie zobowiązań podatkowych stanowiących pomoc publiczną na szkolenia

ROZPORZĄDZENIE

RADY MINISTRÓW

z dnia 15 października 2009 r.

w sprawie udzielania niektórych ulg w spłacie zobowiązań podatkowych stanowiących pomoc publiczną na szkolenia

(Dz. U. z dnia 28 października 2009 r.)

Na podstawie art. 67b § 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa szczegółowe warunki udzielania ulg w spłacie zobowiązań podatkowych stanowiących pomoc na szkolenia, do której mają zastosowanie przepisy rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólnego rozporządzenia w sprawie wyłączeń blokowych) (Dz. Urz. UE L 214 z 09.08.2008, str. 3), zwanego dalej „rozporządzeniem Komisji (WE) nr 800/2008”, na podstawie art. 67a i art. 67b § 1 pkt 3 lit. f ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa, w formie odroczenia terminu płatności podatku lub rozłożenia zapłaty podatku na raty, odroczenia lub rozłożenia na raty zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę lub odsetek określonych w decyzji, o której mowa w art. 53a tej ustawy, oraz umorzenia w całości lub w części zaległości podatkowych, odsetek za zwłokę lub opłaty prolongacyjnej, wraz ze wskazaniem przypadków, w których ulgi są udzielane jako pomoc indywidualna.

§ 2. 1. Udzielanie ulg, o których mowa w § 1, zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu nie podlega notyfikacji Komisji Europejskiej, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. W przypadku gdy wartość brutto pomocy, o której mowa w § 1, przekraczałaby równowartość 2.000.000 euro na jeden projekt szkoleniowy, to taka pomoc podlega notyfikacji Komisji Europejskiej.

§ 3. Przepisów rozporządzenia nie stosuje się do pomocy:

1)  udzielanej na działalność związaną z wywozem do państw trzecich lub państw członkowskich Unii Europejskiej, to znaczy jeżeli pomoc jest bezpośrednio związana z ilością wywożonych produktów, utworzeniem i funkcjonowaniem sieci dystrybucyjnej lub innymi wydatkami bieżącymi związanymi z prowadzeniem działalności wywozowej;

2)  uwarunkowanej pierwszeństwem użycia towarów produkcji krajowej względem towarów przywożonych z zagranicy;

3)  udzielanej na produkcję podstawową produktów rolnych, o których mowa w art. 2 pkt 22 rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008, w zakresie, w jakim pomoc, o której mowa w § 1, jest objęta rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1857/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność związaną z wytwarzaniem produktów rolnych oraz zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 70/2001 (Dz. Urz. UE L 358 z 16.12.2006, str. 3);

4)  udzielanej na przetwarzanie i wprowadzanie do obrotu w rozumieniu art. 2 pkt 23 i 24 rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 produktów rolnych, w przypadkach gdy:

a)  wielkość pomocy byłaby ustalana na podstawie ceny lub ilości takich produktów nabytych od producentów surowców lub wprowadzonych na rynek przez przedsiębiorstwa objęte pomocą lub

b) udzielenie pomocy byłoby uzależnione od faktu jej przekazania w części lub w całości producentom surowców.

§ 4. 1. Pomoc, o której mowa w § 1, nie może być:

1)  udzielana małemu i średniemu zagrożonemu przedsiębiorcy;

2)  udzielana dużemu przedsiębiorcy, spełniającemu kryteria podmiotu w trudnej sytuacji ekonomicznej w rozumieniu wytycznych wspólnotowych dotyczących pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw2);

3)  udzielana i wypłacana przedsiębiorcom, na których ciąży obowiązek zwrotu pomocy wynikający z wcześniejszej decyzji Komisji Europejskiej uznającej pomoc za niezgodną z prawem oraz wspólnym rynkiem.

2. Małego i średniego przedsiębiorcę uważa się za zagrożonego przedsiębiorcę, jeżeli spełnia następujące warunki:

1)  w przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością – ponad połowa jej zarejestrowanego kapitału została utracona, w tym ponad 1/4 w okresie poprzedzających 12 miesięcy, lub

2)  w przypadku spółki, której przynajmniej niektórzy członkowie są w sposób nieograniczony odpowiedzialni za zobowiązania spółki – ponad połowa jej kapitału według sprawozdania finansowego została utracona, w tym ponad 1/4 w okresie poprzedzających 12 miesięcy, lub

3)  bez względu na rodzaj spółki – spółka spełnia kryteria kwalifikujące ją do objęcia postępowaniem upadłościowym.

3. Małego i średniego przedsiębiorcę działającego krócej niż trzy lata nie można uznać za zagrożonego przedsiębiorcę, z wyjątkiem sytuacji, gdy mały i średni przedsiębiorca spełnia warunek określony w ust. 2 pkt 3.

§ 5. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1)  małym i średnim przedsiębiorcy – należy przez to rozumieć odpowiednio małego i średniego przedsiębiorcę, spełniającego warunki określone w załączniku I do rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008;

2)  dużym przedsiębiorcy – należy przez to rozumieć dużego przedsiębiorcę w rozumieniu art. 2 pkt 8 rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008.

§ 6. 1. Pomoc, o której mowa w § 1, może być udzielona na:

1)  szkolenia specjalistyczne, o których mowa w art. 38 pkt 1 rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008;

2)  szkolenia ogólne, o których mowa w art. 38 pkt 2 rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008.

2. Pomoc, o której mowa w ust. 1, może być udzielona małemu i średniemu przedsiębiorcy, jeżeli złożył wniosek o udzielenie ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych przed rozpoczęciem prac nad projektem szkoleniowym.

3. Pomoc, o której mowa w ust. 1, może być udzielona dużemu przedsiębiorcy, jeżeli złożył wniosek o udzielenie ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych przed rozpoczęciem prac nad projektem szkoleniowym, w którym wykazał wystąpienie efektu zachęty, o którym mowa w art. 8 rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008.

4. Wykazanie efektu zachęty następuje przez analizę porównawczą wskazującą na możliwość wystąpienia co najmniej jednej z poniższych okoliczności w porównaniu do sytuacji, jaka miałaby miejsce, gdyby pomocy nie udzielono:

1)  znaczącego zwiększenia rozmiaru projektu szkoleniowego;

2)  znaczącego zwiększenia rynku właściwego w rozumieniu art. 4 pkt 9 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.3));

3)  znaczącego zwiększenia przez dużego przedsiębiorcę nakładów na projekt szkoleniowy;

4)  znaczącego przyspieszenia zakończenia projektu szkoleniowego.

§ 7. Podmiot udzielający pomocy, o której mowa w § 1, informuje przedsiębiorcę o numerze referencyjnym programu pomocowego, na podstawie którego jest udzielana pomoc.

§ 8. Do wydatków kwalifikujących się do objęcia pomocą na szkolenia zalicza się wydatki na:

1)  zatrudnienie wykładowców;

2)  podróże wykładowców i uczestników szkolenia, w tym wydatki na zakwaterowanie;

3)  inne wydatki bieżące, w tym na materiały bezpośrednio związane z realizacją projektu szkoleniowego;

4)  amortyzację narzędzi i wyposażenia w zakresie, w jakim są one wykorzystywane wyłącznie na potrzeby realizacji projektu szkoleniowego;

5)  usługi konsultacyjne i doradcze związane z realizacją projektu szkoleniowego;

6)  pokrycie kosztów osobowych uczestników szkolenia oraz pokrycie ogólnych kosztów pośrednich (administracyjnych, wynajmu, ogólnych) do wysokości całkowitych wydatków kwalifikujących się do objęcia pomocą, o których mowa w pkt 1-5, przy czym w odniesieniu do pokrycia kosztów osobowych uczestników szkolenia uwzględnia się tylko czas faktycznego uczestnictwa w szkoleniu.

§ 9. 1. Intensywność pomocy, o której mowa w § 1, nie może przekroczyć:

1)  25 % wydatków kwalifikujących się do objęcia pomocą, w przypadku szkoleń specjalistycznych;

2)  60 % wydatków kwalifikujących się do objęcia pomocą, w przypadku szkoleń ogólnych.

2. Intensywność pomocy, o której mowa w ust. 1, zwiększa się o:

1)  10 punktów procentowych, w przypadku szkoleń przeznaczonych dla pracowników znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji lub pracowników niepełnosprawnych w rozumieniu art. 2 pkt 18 i 20 rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008,

2)  10 punktów procentowych, w przypadku średniego przedsiębiorcy,

3)  20 punktów procentowych, w przypadku małego przedsiębiorcy

– przy czym intensywność pomocy na szkolenia nie może przekroczyć 80 % wydatków kwalifikujących się do objęcia pomocą.

3. Pomoc, o której mowa w § 1, udzielana w sektorze transportu morskiego niezależnie od tego, czy projekt szkoleniowy dotyczy szkolenia specjalistycznego czy szkolenia ogólnego, może być udzielona do wysokości 100 % wydatków kwalifikujących się do objęcia pomocą na szkolenia, pod warunkiem że:

1)  uczestnik szkolenia nie jest aktywnym członkiem załogi, lecz jest na statku pracownikiem nieetatowym oraz

2)  szkolenie jest prowadzone na statkach pokładowych zarejestrowanych w rejestrach Wspólnoty Europejskiej.

4. Jeżeli szkolenie zawiera zarówno elementy szkolenia specjalistycznego i szkolenia ogólnego oraz nie można określić, czy szkolenie ma charakter ogólny czy specjalistyczny, przyjmuje się maksymalną intensywność pomocy w wysokości określonej dla szkoleń specjalistycznych.

§ 10. Pomoc, o której mowa w § 1, może być udzielana łącznie z każdą inną pomocą publiczną oraz z pomocą de minimis w odniesieniu do wydatków kwalifikujących się do objęcia pomocą na szkolenia, bez względu na jej formę i źródło pochodzenia, w tym ze środków pochodzących z Unii Europejskiej, jeżeli łączna wielkość pomocy nie przekroczy intensywności określonej w § 9.

§ 11. Rozporządzenie stosuje się do dnia 30 czerwca 2014 r.

§ 12. Traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 maja 2007 r. w sprawie udzielania niektórych ulg w spłacie zobowiązań podatkowych stanowiących pomoc publiczną na szkolenia (Dz. U. Nr 93, poz. 622).

§ 13. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

______

1)     Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 85, poz. 727, Nr 86, poz. 732 i Nr 143, poz. 1199, z 2006 r. Nr 66, poz. 470, Nr 104, poz. 708, Nr 143, poz. 1031, Nr 217, poz. 1590 i Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 112, poz. 769, Nr 120, poz. 818, Nr 192, poz. 1378 i Nr 225, poz. 1671, z 2008 r. Nr 118, poz. 745, Nr 141, poz. 888, Nr 180, poz. 1109 i Nr 209, poz. 1316, 1318 i 1320 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 44, poz. 362, Nr 57, poz. 466, Nr 131, poz. 1075, Nr 157, poz. 1241, Nr 166, poz. 1317 i Nr 168, poz. 1323.

2)     Kryteria te są określone w pkt 9-11 Wytycznych wspólnotowych dotyczących pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw (Dz. Urz. UE C 244 z 01.10.2004, str. 2).

3)     Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 99, poz. 660 i Nr 171, poz. 1206, z 2008 r. Nr 157, poz. 976, Nr 223, poz. 1458 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97 i Nr 157, poz. 1241.

 

Previous ArticleNext Article

Dodaj komentarz