Procedury i sankcje, Rozporządzenia

Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie określenia terytorialnego zasięgu działania dyrektorów urzędów kontroli skarbowej


ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW1)
z dnia 29 listopada 2010 r.
w sprawie określenia terytorialnego zasięgu działania dyrektorów urzędów kontroli skarbowej
(tekst jednolity)

Na podstawie art. 9a ust. 9 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej (Dz. U. z 2011 r. Nr 41, poz. 214, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. Określa się terytorialny zasięg działania dyrektorów urzędów kontroli skarbowej, który stanowi załącznik do rozporządzenia.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

______

1)     Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 248, poz. 1481).

2)     Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 53, poz. 273 i Nr 230, poz. 1371 oraz z 2012 r. poz. 362 i 1544.

ZAŁĄCZNIK 

TERYTORIALNY ZASIĘG DZIAŁANIA DYREKTORÓW URZĘDÓW KONTROLI SKARBOWEJ

 

Lp.

 Nazwa dyrektora urzędu kontroli skarbowej

 Terytorialny zasięg działania dyrektora urzędu kontroli skarbowej

1

 Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej w Warszawie województwo mazowieckie, z wyłączeniem powiatów białobrzeskiego, ciechanowskiego, garwolińskiego, gostynińskiego, grójeckiego, kozienickiego, makowskiego, mińskiego, mławskiego, lipskiego, łosickiego, ostrołęckiego, ostrowskiego, płockiego, płońskiego, przasnyskiego, przysuskiego, pułtuskiego, radomskiego, siedleckiego, sierpeckiego, sochaczewskiego, sokołowskiego, szydłowieckiego, węgrowskiego, wołomińskiego, wyszkowskiego, zwoleńskiego, żuromińskiego, żyrardowskiego, miasta na prawach powiatu Ostrołęka, miasta na prawach powiatu Płock, miasta na prawach powiatu Radom oraz miasta na prawach powiatu Siedlce

2

 Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej w Białymstoku województwo podlaskie, a także wchodzące w skład województwa mazowieckiego powiaty ostrołęcki, ostrowski, sokołowski, węgrowski, wołomiński, wyszkowski oraz miasto na prawach powiatu Ostrołęka

3

 Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej w Bydgoszczy województwo kujawsko-pomorskie, a także wchodzące w skład województwa mazowieckiego powiaty gostyniński, sierpecki, płocki, płoński oraz miasto na prawach powiatu Płock

4

 Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej w Gdańsku województwo pomorskie

5

 Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej w Katowicach województwo śląskie

6

 Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej w Kielcach województwo świętokrzyskie, z wyłączeniem powiatu sandomierskiego, a także wchodzące w skład województwa mazowieckiego powiaty białobrzeski, lipski, przysuski, radomski, szydłowiecki, zwoleński oraz miasto na prawach powiatu Radom

7

 Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej w Krakowie województwo małopolskie

8

 Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej w Lublinie województwo lubelskie, a także wchodzące w skład województwa mazowieckiego powiaty garwoliński, kozienicki, miński, łosicki, siedlecki oraz miasto na prawach powiatu Siedlce

9

 Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej w Łodzi województwo łódzkie, a także wchodzące w skład województwa mazowieckiego powiaty grójecki, sochaczewski, żyrardowski

10

 Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej w Olsztynie województwo warmińsko-mazurskie, a także wchodzące w skład województwa mazowieckiego powiaty ciechanowski, makowski, mławski, pułtuski, przasnyski, żuromiński

11

 Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej w Opolu województwo opolskie

12

 Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej w Poznaniu województwo wielkopolskie, z wyłączeniem powiatu międzychodzkiego i wolsztyńskiego

13

 Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej w Rzeszowie województwo podkarpackie, a także wchodzący w skład województwa świętokrzyskiego powiat sandomierski

14

 Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej w Szczecinie województwo zachodniopomorskie, z wyłączeniem powiatu myśliborskiego

15

 Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej we Wrocławiu województwo dolnośląskie

16

 Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej w Zielonej Górze województwo lubuskie, a także wchodzący w skład województwa zachodniopomorskiego powiat myśliborski oraz wchodzące w skład województwa wielkopolskiego powiaty międzychodzki i wolsztyński
Previous ArticleNext Article

Dodaj komentarz