|sobota, Luty 23, 2019
>> Home » Aktualizowane akty prawne » Ordynacja podatkowa 2018 (Dz.U. 2017, poz. 201) – tekst jednolity – wersja aktualizowana
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U 2017, poz. 201); Stan prawny na rok 2018
Spis treściWyszukaj art.PDFPowiązane akty prawneArchiwum


Ordynacja podatkowa 2018 (Dz.U. 2017, poz. 201) – tekst jednolity – wersja aktualizowana 

Rozdział 16
Zażalenia

Art. 236.
§ 1. Na wydane w toku postępowania postanowienie służy zażalenie, gdy ustawa tak stanowi.

§ 2. Zażalenie wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia:
1) postanowienia stronie;
2) zawiadomienia, o którym mowa w art. 103 § 1.

Art. 237.
Postanowienie, na które nie służy zażalenie, strona może zaskarżyć tylko w odwołaniu od decyzji.

Art. 238.
(uchylony).

Art. 239.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym rozdziale do zażaleń mają odpowiednie zastosowanie przepisy dotyczące odwołań.