|wtorek, Czerwiec 19, 2018
>> Home » Procedury i sankcje

Procedury i sankcje

Ustawa z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy (Dz.U.2013, poz.186) – tekst jednolity. Stan prawny aktualnie obowiązujący.

Tytuł I Przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe
Dział I CZĘŚĆ OGÓLNA
Rozdział 1 Przepisy wstępne
Rozdział 2 Zaniechanie ukarania sprawcy
Rozdział 3 Przestępstwa skarbowe
Rozdział 4 Wykroczenia skarbowe
Rozdział 5 Objaśnienie wyrażeń ustawowych
Dział II CZĘŚĆ SZCZEGÓLNA
Rozdział 6 Przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe przeciwko obowiązkom podatkowym i rozliczeniom z tytułu dotacji lub subwencji
Rozdział 7 Przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe przeciwko obowiązkom celnym oraz zasadom obrotu z zagranicą towarami i usługami
Rozdział 8 Przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe przeciwko obrotowi dewizowemu
Rozdział 9 Przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe przeciwko organizacji gier hazardowych
Rozdział 10 (uchylony).
Tytuł II Postępowanie w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe
Dział I PRZEPISY WSTĘPNE
Rozdział 11 Przepisy ogólne
Rozdział 12 Strony i ich procesowi przedstawiciele
Rozdział 13 Zabezpieczenie majątkowe
Rozdział 14 Właściwość organów postępowania przygotowawczego
Dział II POCIĄGNIĘCIE DO ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ZGODĄ SPRAWCY
Rozdział 15 Postępowanie mandatowe
Rozdział 16 Zezwolenie na dobrowolne poddanie się odpowiedzialności
Dział III POSTĘPOWANIE PRZYGOTOWAWCZE
Dział IV POSTĘPOWANIE PRZED SĄDEM
Rozdział 17 Postępowanie przed sądem pierwszej instancji
Rozdział 18 Postępowanie odwoławcze i nadzwyczajne środki zaskarżenia
Dział V POSTĘPOWANIE NAKAZOWE
Dział VI POSTĘPOWANIE W STOSUNKU DO NIEOBECNYCH
Rozdział 19 Przesłanki
Rozdział 20 Przebieg postępowania
Tytuł III Postępowanie wykonawcze w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe
Dział I CZĘŚĆ OGÓLNA
Rozdział 21 Zakres obowiązywania
Rozdział 22 Postępowanie
Dział II CZĘŚĆ SZCZEGÓLNA
Rozdział 23 Wykonywanie kar
Rozdział 24 Wykonywanie środków karnych