Podatki majątkowe

Ustawa o podatku od spadków i darowizn – stan na dzień 16 czerwca 2009

Rozdział 6
Przepisy przejściowe i końcowe

Art. 20. Traci moc ustawa z dnia 19 grudnia 1975 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. Nr 45, poz. 228).

Art. 21. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i ma również zastosowanie do spraw wszczętych przed jej wejściem w życie, niezakończonych decyzją ostateczną.

 

Previous ArticleNext Article

Dodaj komentarz