Aktualizowane akty prawne, Podatki majątkowe, Prawo podatkowe

Ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych 2019 (Dz. U. 2017, poz. 1150) – wersja aktualizowana

Rozdział 7
Przepisy przejściowe i końcowe

Art. 14.
Do czynności cywilnoprawnych dokonanych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się przepisy obowiązujące w chwili dokonania czynności.

Art. 15.
1. Jeżeli obowiązujące przepisy powołują się na przepisy o opłacie skarbowej w zakresie dotyczącym czynności cywilnoprawnych opodatkowanych w niniejszej ustawie, rozumie się przez to przepisy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

2. W przypadkach, o których mowa w art. 1 ust. 7 i 8 oraz w art. 7 ust. 2, uwzględnia się również opłatę skarbową uiszczoną na podstawie ustawy z dnia 31 stycznia 1989 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 4, poz. 23, z późn. zm.).

Art. 16.
Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2001 r.

Previous ArticleNext Article

Dodaj komentarz