Podatki majątkowe, Rozporządzenia

Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie zeznania podatkowego składanego przez podatników podatku od spadków i darowizn

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 27 listopada 2015 r.
w sprawie zeznania podatkowego składanego przez podatników podatku od spadków i darowizn
(Dz. U. z dnia 8 grudnia 2015 r.)

Na podstawie art. 17a ust. 4 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z 2015 r. poz. 86, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. 
Rozporządzenie określa:
1) wzór zeznania podatkowego o nabyciu rzeczy lub praw majątkowych oraz szczegółowy zakres danych w nim zawartych;
2) rodzaje dokumentów, które powinny być dołączone do zeznania podatkowego;
3) przypadki, w których może być złożone wspólne zeznanie podatkowe, oraz tryb jego składania.

§ 2. 
Wzór zeznania podatkowego o nabyciu rzeczy lub praw majątkowych, do którego składania obowiązani są podatnicy podatku od spadków i darowizn, określa załącznik do rozporządzenia.

§ 3. 
Podatnicy podatku od spadków i darowizn obowiązani są dołączyć do zeznania dokumenty mające wpływ na określenie podstawy opodatkowania potwierdzające:
1) nabycie rzeczy lub praw majątkowych, w szczególności: orzeczenie sądu, zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia, europejskie poświadczenie spadkowe, testament, umowę, ugodę, zaświadczenie banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej o nabyciu praw do wkładu oszczędnościowego na podstawie dyspozycji wkładcy lub zaświadczenie towarzystwa funduszy inwestycyjnych o nabyciu jednostek uczestnictwa na podstawie dyspozycji uczestnika funduszu inwestycyjnego otwartego albo specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego na wypadek jego śmierci;
2) posiadanie przez zbywcę tytułu prawnego do rzeczy lub praw majątkowych wymienionych w zeznaniu, w szczególności: wypis z księgi wieczystej, umowę sprzedaży, zaświadczenie spółdzielni mieszkaniowej;
3) istnienie długów i ciężarów, obciążających nabyte rzeczy lub prawa majątkowe, a przy nabyciu w drodze zasiedzenia poniesienie nakładów na rzecz przez nabywcę podczas biegu zasiedzenia, w szczególności: faktury dotyczące kosztów ostatniej choroby oraz pogrzebu spadkodawcy, wypis z księgi wieczystej potwierdzający obciążenie nieruchomości hipoteką, służebnością lub użytkowaniem, zaświadczenie spółdzielni mieszkaniowej potwierdzające istnienie długów związanych ze spółdzielczymi prawami do lokali, zaświadczenie o zastawie sądowym, faktury dokumentujące poniesienie nakładów na rzecz przez nabywcę podczas biegu zasiedzenia.

§ 4. 
1. Wspólne zeznanie podatkowe o nabyciu rzeczy lub praw majątkowych podatnicy mogą złożyć, z zastrzeżeniem ust. 3, wyłącznie w przypadku nabycia tych samych rzeczy i praw majątkowych na współwłasność w równych udziałach, tej samej wartości, a także tym samym tytułem.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, zeznanie podatkowe składa się wraz z informacją o pozostałych podatnikach, zgodnie ze wzorem określonym w załączniku do rozporządzenia.

3. Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje się do nabycia udziałów we współwłasności rzeczy lub w prawie majątkowym tytułem zasiedzenia.

§ 5. 
Do dnia 30 czerwca 2016 r. może być składane w postaci papierowej zeznanie podatkowe o nabyciu rzeczy lub praw majątkowych zgodnie z wzorem obowiązującym przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, z wyłączeniem zeznania podatkowego w przypadku nabycia własności rzeczy lub praw majątkowych tytułem nieodpłatnego zniesienia współwłasności i tytułem określonym w art. 1a ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn.

§ 6. 
Traci moc rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 września 2011 r. w sprawie zeznania podatkowego składanego przez podatników podatku od spadków i darowizn (Dz. U. Nr 216, poz. 1276 oraz z 2014 r. poz. 939).

§ 7. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

ZAŁĄCZNIK

SD-3 ZEZNANIE PODATKOWE O NABYCIU RZECZY LUB PRAW MAJĄTKOWYCH

SD-3/A INFORMACJA O POZOSTAŁYCH PODATNIKACH

Previous ArticleNext Article

Dodaj komentarz