Podatki majątkowe, Rozporządzenia

Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie wzoru zgłoszenia o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 20 listopada 2015 r.
w sprawie wzoru zgłoszenia o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych
(Dz. U. z dnia 8 grudnia 2015 r.)

Na podstawie art. 4a ust. 5 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z 2015 r. poz. 86, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. 
Rozporządzenie określa:
1) zakres danych zawartych w zgłoszeniu o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych;
2) wzór zgłoszenia o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych.

§ 2. 
Zgłoszenie, o którym mowa w § 1, zawiera następujące dane:
1) datę nabycia;
2) datę powstania obowiązku podatkowego, a w przypadku nabycia w drodze dziedziczenia dzień uprawomocnienia się orzeczenia sądu stwierdzającego nabycie spadku, zarejestrowania aktu poświadczenia dziedziczenia albo wydania europejskiego poświadczenia spadkowego;
3) miejsce i cel składania zgłoszenia;
4) dane identyfikacyjne i aktualny adres zamieszkania podatnika obowiązanego do złożenia zgłoszenia;
5) dane identyfikujące i ostatni adres zamieszkania spadkodawcy, darczyńcy lub innej osoby, od której lub po której zostały nabyte rzeczy lub prawa majątkowe;
6) tytuł nabycia własności rzeczy lub praw majątkowych;
7) rodzaj dokumentu potwierdzającego nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych;
8) dane dotyczące nabytych rzeczy lub praw majątkowych;
9) dane dotyczące stosunku osobistego nabywcy do osoby, od której lub po której zostały nabyte rzeczy lub prawa majątkowe;
10) sposób przekazania środków pieniężnych tytułem darowizny lub polecenia darczyńcy;
11) podpis nabywcy (pełnomocnika).

§ 3. 
Określa się wzór zgłoszenia o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych, stanowiący załącznik do rozporządzenia.

§ 4. 
Do dnia 30 czerwca 2016 r. może być składane w postaci papierowej zgłoszenie o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych zgodnie ze wzorem obowiązującym przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, z wyłączeniem zgłoszenia nabycia własności rzeczy lub praw majątkowych tytułem nieodpłatnego zniesienia współwłasności i tytułem określonym w art. 1a ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn.

§ 5.
Traci moc rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie wzoru zgłoszenia o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych (Dz. U. Nr 243, poz. 1762, z późn. zm.).

§ 6. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

ZAŁĄCZNIK

SD- Z2 ZGŁOSZENIE O NABYCIU WŁASNOŚCI RZECZY LUB PRAW MAJĄTKOWYCH

 

Previous ArticleNext Article

Dodaj komentarz