|sobota, Kwiecień 21, 2018
>> Home » Podatek od towarów i usług (VAT) » Ustawa o podatku od towarów i usług (VAT) XII 2013

WERSJA ARCHIWALNA
Spis treściInformacje o akcie prawnymAktualna wersja
Rozwiń spis treści
DZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE
DZIAŁ II ZAKRES OPODATKOWANIA
Rozdział 1 Przepisy ogólne
Rozdział 2 Dostawa towarów i świadczenie usług
Rozdział 3 Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów i wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów
Rozdział 4 Opodatkowanie przy likwidacji działalności spółki i zaprzestaniu działalności przez osobę fizyczną
DZIAŁ III PODATNICY, PŁATNICY I PRZEDSTAWICIELE PODATKOWI
Rozdział 1 Podatnicy i płatnicy
Rozdział 2 Przedstawiciele podatkowi
DZIAŁ IV OBOWIĄZEK PODATKOWY
Rozdział 1 Zasady ogólne
Rozdział 2 Obowiązek podatkowy w wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów i w wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów
Rozdział 3 Obowiązek podatkowy u małych podatników
DZIAŁ V MIEJSCE ŚWIADCZENIA
Rozdział 1 Miejsce świadczenia przy dostawie towarów
Rozdział 2 Miejsce świadczenia przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów
Rozdział 2a Miejsce świadczenia przy imporcie towarów
Rozdział 3 Miejsce świadczenia przy świadczeniu usług
DZIAŁ VI PODSTAWA OPODATKOWANIA
DZIAŁ VII ZASADY WYMIARU I POBORU PODATKU Z TYTUŁU IMPORTU TOWARÓW
DZIAŁ VIII WYSOKOŚĆ OPODATKOWANIA
Rozdział 1 Stawki
Rozdział 2 Zwolnienia
Rozdział 3 Zwolnienia z tytułu importu towarów
Rozdział 4 Szczególne przypadki zastosowania stawki 0%
Rozdział 5 Szczególne przypadki określania wysokości podatku należnego
DZIAŁ IX ODLICZENIE I ZWROT PODATKU. Odliczanie częściowev Rozdział 1 Odliczenie i zwrot podatku
Rozdział 1a Rozliczenie podatku w odniesieniu do nieściągalnych wierzytelności
Rozdział 2 Odliczanie częściowe podatku oraz korekta podatku naliczonego
DZIAŁ X REJESTRACJA. Deklaracje i informacje podsumowujące. Zapłata podatku
Rozdział 1 Rejestracja
Rozdział 2 Deklaracje
Rozdział 3 Informacje podsumowujące
Rozdział 4 Zapłata podatku
DZIAŁ Xa ODPOWIEDZIALNOŚĆ PODATKOWA NABYWCY W SZCZEGÓLNYCH PRZYPADKACH
DZIAŁ XI DOKUMENTACJA
Rozdział 1 Faktury
Rozdział 2 Ewidencje
Rozdział 3 Kasy rejestrujące
Rozdział 4 Terminy przechowywania dokumentów
DZIAŁ XII PROCEDURY SZCZEGÓLNE
Rozdział 1 Szczególne procedury dotyczące drobnych przedsiębiorców
Rozdział 2 Szczególne procedury dotyczące rolników ryczałtowych
Rozdział 3 Szczególne procedury przy świadczeniu usług turystyki
Rozdział 4 Szczególne procedury w zakresie dostawy towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków
Rozdział 5 Szczególne procedury dotyczące złota inwestycyjnego
Rozdział 6 System zwrotu podatku podróżnym
Rozdział 7 Procedury szczególne dotyczące podmiotów zagranicznych świadczących na terytorium Unii Europejskiej usługi elektroniczne osobom niepodlegającym opodatkowaniu
Rozdział 7a Szczególna procedura w zakresie świadczenia usług międzynarodowego okazjonalnego przewozu drogowego osób
Rozdział 8 Wewnątrzwspólnotowe transakcje trójstronne - procedura uproszczona
DZIAŁ XIII ZMIANY W PRZEPISACH OBOWIĄZUJĄCYCH, PRZEPISY PRZEJŚCIOWE I KOŃCOWE
Rozdział 1 Zmiany w przepisach obowiązujących
Rozdział 2 Przepisy przejściowe i końcowe
ZAŁĄCZNIK Nr 1(uchylony).
ZAŁĄCZNIK Nr 2 WYKAZ TOWARÓW I USŁUG, OD KTÓRYCH DOSTAWY I ŚWIADCZENIA PRZYSŁUGUJE ZRYCZAŁTOWANY ZWROT PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG
ZAŁĄCZNIK Nr 3 WYKAZ TOWARÓW I USŁUG, OPODATKOWANYCH STAWKĄ PODATKU W WYSOKOŚCI 7%
ZAŁĄCZNIK Nr 4(uchylony).
ZAŁĄCZNIK Nr 5(uchylony).
ZAŁĄCZNIK Nr 6 WYKAZ TOWARÓW I USŁUG, OPODATKOWANYCH STAWKĄ PODATKU W WYSOKOŚCI 3%
ZAŁĄCZNIK Nr 7 WYKAZ TOWARÓW, DO KTÓRYCH MA ZASTOSOWANIE ZWOLNIENIE OD PODATKU NA PODSTAWIE ART. 74 UST. 1 PKT 17 USTAWY
ZAŁĄCZNIK Nr 8 WYKAZ TOWARÓW, KTÓRYCH DOSTAWA JEST OPODATKOWANA STAWKĄ 0% NA PODSTAWIE ART. 83 UST. 1 PKT 26 USTAWY
ZAŁĄCZNIK Nr 9 uchylony).
ZAŁĄCZNIK Nr 10 WYKAZ TOWARÓW OPODATKOWANYCH STAWKĄ PODATKU W WYSOKOŚCI 5%
ZAŁĄCZNIK Nr 11 WYKAZ TOWARÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 17 UST. 1 PKT 7 USTAWY
ZAŁĄCZNIK Nr 13 WYKAZ TOWARÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 99 UST. 3A ORAZ ART. 105A UST. 1 USTAWY
Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług
Stan prawny obowiązujący w dniu 31 grudnia 2013 r. r.

Ustawa o podatku od towarów i usług (VAT) XII 2013 

Załącznik nr 11 

WYKAZ TOWARÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 17 UST. 1 PKT 7 USTAWY

Poz.

 Symbol PKWiU

 Nazwa towaru (grupy towarów)

1

 2

 3

1

 24.10.12.0  Żelazostopy

2

 24.10.14.0  Granulki i proszek z surówki, surówki zwierciadlistej lub stali

3

 24.10.31.0  Wyroby płaskie walcowane na gorąco, o szerokości >= 600 mm, ze stali niestopowej

4

 24.10.32.0  Wyroby płaskie walcowane na gorąco, o szerokości < 600 mm, ze stali niestopowej

5

 24.10.35.0  Wyroby płaskie walcowane na gorąco, o szerokości >= 600 mm, z pozostałej stali stopowej, z wyłączeniem wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej

6

 24.10.36.0  Wyroby płaskie walcowane na gorąco, o szerokości < 600 mm, z pozostałej stali stopowej z wyłączeniem wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej

7

 24.10.41.0  Wyroby płaskie walcowane na zimno, o szerokości >= 600 mm, ze stali niestopowej

8

 24.10.43.0  Wyroby płaskie walcowane na zimno, o szerokości >= 600 mm, z pozostałej stali stopowej, z wyłączeniem wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej

9

 24.10.51.0  Wyroby płaskie walcowane, o szerokości >= 600 mm, ze stali niestopowej, platerowane, powlekane lub pokrywane

10

 24.10.52.0  Wyroby płaskie walcowane, o szerokości >= 600 mm, z pozostałej stali stopowej, platerowane, powlekane lub pokrywane

11

 24.10.61.0  Pręty walcowane na gorąco, w nieregularnie zwijanych kręgach, ze stali niestopowej

12

 24.10.62.0  Pozostałe pręty ze stali, nieobrobione więcej niż kute, na gorąco walcowane, ciągnione lub wyciskane, włączając te, które po walcowaniu zostały skręcone

13

 24.10.65.0  Pręty walcowane na gorąco, w nieregularnie zwijanych kręgach, z pozostałej stali stopowej

14

 24.10.66.0  Pozostałe pręty z pozostałej stali stopowej, nieobrobione więcej niż kute, na gorąco walcowane, ciągnione lub wyciskane, włączając te, które po walcowaniu zostały skręcone

15

 24.10.71.0  Kształtowniki otwarte, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, ciągnione na gorąco lub wyciskane, ze stali niestopowej

16

 24.10.73.0  Kształtowniki otwarte, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, ciągnione na gorąco lub wyciskane, z pozostałej stali stopowej

17

 24.31.10.0  Pręty ciągnione na zimno oraz kątowniki, kształtowniki i profile, ze stali niestopowej

18

 24.31.20.0  Pręty ciągnione na zimno oraz kątowniki, kształtowniki i profile, z pozostałej stali stopowej

19

 24.32.10.0  Wyroby płaskie walcowane na zimno, ze stali, o szerokości < 600 mm, niepokrywane

20

 24.32.20.0  Wyroby płaskie walcowane na zimno, ze stali, o szerokości < 600 mm, platerowane, powlekane lub pokrywane

21

 24.33.11.0  Kształtowniki otwarte, formowane lub profilowane na zimno, ze stali niestopowej

22

 24.34.11.0  Drut ciągniony na zimno, ze stali niestopowej

23

 24.44.12.0  Miedź nierafinowana; anody miedziane do rafinacji elektrolitycznej

24

 24.44.13.0  Miedź rafinowana i stopy miedzi, nieobrobione plastycznie; stopy wstępne miedzi

25

 24.44.21.0  Proszki i płatki z miedzi i jej stopów

26

 24.44.22.0  Płaskowniki, pręty, kształtowniki i walcówka, z miedzi i jej stopów

27

 24.44.23.0  Druty z miedzi i jej stopów

28

 ex 24.45.30.0  Pozostałe metale nieżelazne i wyroby z nich; cermetale; popiół i pozostałości zawierające metale i związki metali – wyłącznie odpady i złom metali nieszlachetnych

29

 38.11.49.0  Wraki przeznaczone do złomowania inne niż statki i pozostałe konstrukcje pływające

30

 38.11.51.0  Odpady szklane

31

 38.11.52.0  Odpady z papieru i tektury

32

 38.11.54.0  Pozostałe odpady gumowe

33

 38.11.55.0  Odpady z tworzyw sztucznych

34

 38.11.58.0  Odpady inne niż niebezpieczne zawierające metal

35

 38.12.26.0  Niebezpieczne odpady zawierające metal

36

 38.12.27  Odpady i braki ogniw i akumulatorów elektrycznych; zużyte ogniwa i baterie galwaniczne oraz akumulatory elektryczne

37

 38.32.2  Surowce wtórne metalowe

38

 38.32.31.0  Surowce wtórne ze szkła

39

 38.32.32.0  Surowce wtórne z papieru i tektury

40

 38.32.33.0  Surowce wtórne z tworzyw sztucznych

41

 38.32.34.0  Surowce wtórne z gumy”

Dodaj komentarz

Musisz się zalogować aby dodać komentarz