|sobota, Kwiecień 21, 2018
>> Home » Podatek od towarów i usług (VAT) » Ustawa o podatku od towarów i usług (VAT) XII 2013

WERSJA ARCHIWALNA
Spis treściInformacje o akcie prawnymAktualna wersja
Rozwiń spis treści
DZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE
DZIAŁ II ZAKRES OPODATKOWANIA
Rozdział 1 Przepisy ogólne
Rozdział 2 Dostawa towarów i świadczenie usług
Rozdział 3 Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów i wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów
Rozdział 4 Opodatkowanie przy likwidacji działalności spółki i zaprzestaniu działalności przez osobę fizyczną
DZIAŁ III PODATNICY, PŁATNICY I PRZEDSTAWICIELE PODATKOWI
Rozdział 1 Podatnicy i płatnicy
Rozdział 2 Przedstawiciele podatkowi
DZIAŁ IV OBOWIĄZEK PODATKOWY
Rozdział 1 Zasady ogólne
Rozdział 2 Obowiązek podatkowy w wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów i w wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów
Rozdział 3 Obowiązek podatkowy u małych podatników
DZIAŁ V MIEJSCE ŚWIADCZENIA
Rozdział 1 Miejsce świadczenia przy dostawie towarów
Rozdział 2 Miejsce świadczenia przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów
Rozdział 2a Miejsce świadczenia przy imporcie towarów
Rozdział 3 Miejsce świadczenia przy świadczeniu usług
DZIAŁ VI PODSTAWA OPODATKOWANIA
DZIAŁ VII ZASADY WYMIARU I POBORU PODATKU Z TYTUŁU IMPORTU TOWARÓW
DZIAŁ VIII WYSOKOŚĆ OPODATKOWANIA
Rozdział 1 Stawki
Rozdział 2 Zwolnienia
Rozdział 3 Zwolnienia z tytułu importu towarów
Rozdział 4 Szczególne przypadki zastosowania stawki 0%
Rozdział 5 Szczególne przypadki określania wysokości podatku należnego
DZIAŁ IX ODLICZENIE I ZWROT PODATKU. Odliczanie częściowev Rozdział 1 Odliczenie i zwrot podatku
Rozdział 1a Rozliczenie podatku w odniesieniu do nieściągalnych wierzytelności
Rozdział 2 Odliczanie częściowe podatku oraz korekta podatku naliczonego
DZIAŁ X REJESTRACJA. Deklaracje i informacje podsumowujące. Zapłata podatku
Rozdział 1 Rejestracja
Rozdział 2 Deklaracje
Rozdział 3 Informacje podsumowujące
Rozdział 4 Zapłata podatku
DZIAŁ Xa ODPOWIEDZIALNOŚĆ PODATKOWA NABYWCY W SZCZEGÓLNYCH PRZYPADKACH
DZIAŁ XI DOKUMENTACJA
Rozdział 1 Faktury
Rozdział 2 Ewidencje
Rozdział 3 Kasy rejestrujące
Rozdział 4 Terminy przechowywania dokumentów
DZIAŁ XII PROCEDURY SZCZEGÓLNE
Rozdział 1 Szczególne procedury dotyczące drobnych przedsiębiorców
Rozdział 2 Szczególne procedury dotyczące rolników ryczałtowych
Rozdział 3 Szczególne procedury przy świadczeniu usług turystyki
Rozdział 4 Szczególne procedury w zakresie dostawy towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków
Rozdział 5 Szczególne procedury dotyczące złota inwestycyjnego
Rozdział 6 System zwrotu podatku podróżnym
Rozdział 7 Procedury szczególne dotyczące podmiotów zagranicznych świadczących na terytorium Unii Europejskiej usługi elektroniczne osobom niepodlegającym opodatkowaniu
Rozdział 7a Szczególna procedura w zakresie świadczenia usług międzynarodowego okazjonalnego przewozu drogowego osób
Rozdział 8 Wewnątrzwspólnotowe transakcje trójstronne - procedura uproszczona
DZIAŁ XIII ZMIANY W PRZEPISACH OBOWIĄZUJĄCYCH, PRZEPISY PRZEJŚCIOWE I KOŃCOWE
Rozdział 1 Zmiany w przepisach obowiązujących
Rozdział 2 Przepisy przejściowe i końcowe
ZAŁĄCZNIK Nr 1(uchylony).
ZAŁĄCZNIK Nr 2 WYKAZ TOWARÓW I USŁUG, OD KTÓRYCH DOSTAWY I ŚWIADCZENIA PRZYSŁUGUJE ZRYCZAŁTOWANY ZWROT PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG
ZAŁĄCZNIK Nr 3 WYKAZ TOWARÓW I USŁUG, OPODATKOWANYCH STAWKĄ PODATKU W WYSOKOŚCI 7%
ZAŁĄCZNIK Nr 4(uchylony).
ZAŁĄCZNIK Nr 5(uchylony).
ZAŁĄCZNIK Nr 6 WYKAZ TOWARÓW I USŁUG, OPODATKOWANYCH STAWKĄ PODATKU W WYSOKOŚCI 3%
ZAŁĄCZNIK Nr 7 WYKAZ TOWARÓW, DO KTÓRYCH MA ZASTOSOWANIE ZWOLNIENIE OD PODATKU NA PODSTAWIE ART. 74 UST. 1 PKT 17 USTAWY
ZAŁĄCZNIK Nr 8 WYKAZ TOWARÓW, KTÓRYCH DOSTAWA JEST OPODATKOWANA STAWKĄ 0% NA PODSTAWIE ART. 83 UST. 1 PKT 26 USTAWY
ZAŁĄCZNIK Nr 9 uchylony).
ZAŁĄCZNIK Nr 10 WYKAZ TOWARÓW OPODATKOWANYCH STAWKĄ PODATKU W WYSOKOŚCI 5%
ZAŁĄCZNIK Nr 11 WYKAZ TOWARÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 17 UST. 1 PKT 7 USTAWY
ZAŁĄCZNIK Nr 13 WYKAZ TOWARÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 99 UST. 3A ORAZ ART. 105A UST. 1 USTAWY
Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług
Stan prawny obowiązujący w dniu 31 grudnia 2013 r. r.

Ustawa o podatku od towarów i usług (VAT) XII 2013 

Załącznik nr 10 

WYKAZ TOWARÓW OPODATKOWANYCH STAWKĄ PODATKU W WYSOKOŚCI 5%

 

Poz.

 Symbol PKWiU

 Nazwa towaru (grupy towarów)

1

 2

 3

1

 ex  01.1  Rośliny inne niż wieloletnie, z wyłączeniem:1) (uchylony),2) słomy i plew zbóż (PKWiU 01.11.50.0),3) nasion bawełny (PKWiU 01.11.84.0),4) nasion buraków cukrowych (PKWiU 01.13.72.0),5) trzciny cukrowej (PKWiU 01.14.10.0),6) tytoniu nieprzetworzonego (PKWiU 01.15.10.0),7) roślin włóknistych (PKWiU 01.16.1),

8) pozostałych roślin innych niż wieloletnie (PKWiU 01.19)

 

2

 ex  01.21.1  Winogrona, z wyłączeniem wina wyprodukowanego przez właściciela winnicy

3

 01.24  Owoce ziarnkowe i pestkowe

4

 ex  01.25.1  Jagody i owoce z rodzaju Vaccinium, z wyłączeniem owoców kiwi (PKWiU 01.25.11.0)

5

 ex  01.25.20.0  Nasiona owoców, z wyłączeniem nasion chleba świętojańskiego innych niż niełuszczone, niekruszone ani niemielone

6

 01.25.33.0  Orzechy laskowe

7

 01.25.35.0  Orzechy włoskie

8

 ex  01.25.90.0  Pozostałe owoce, gdzie indziej niesklasyfikowane, z wyłączeniem chleba świętojańskiego i jego nasion niełuszczonych, niekruszonych i niemielonych

9

 ex  01.26  Owoce oleiste, z wyłączeniem orzechów kokosowych (PKWiU 01.26.20.0)

10

 ex  01.28.12.0  Chili, papryka słodka i inne rośliny przyprawowe i aromatyczne z rodzaju Capsicum lub z rodzaju Pimenta, surowe, suszone, z wyłączeniem słodkiej papryki

11

 ex  01.28.13.0  Gałka muszkatołowa, kwiat muszkatołowy i kardamon, surowe – wyłącznie gałka muszkatołowa i kwiat muszkatołowy

12

 ex  01.28.14.0  Anyż, badian, kolendra, kmin, kminek, koper i jagody jałowca, surowe – wyłącznie kolendra, kmin i kminek

13

 ex  01.28.19.0  Pozostałe nieprzetworzone rośliny przyprawowe i aromatyczne – wyłącznie: koperek (Anethum graveolens), majeranek, bylica-estragon, kapary, szafran, kurkuma, tymianek, curry i inne nieprzetworzone rośliny przyprawowe i aromatyczne, gdzie indziej niesklasyfikowane

14

 ex  01.4  Zwierzęta żywe i produkty pochodzenia zwierzęcego, z wyłączeniem:1) zwierząt żywych i ich nasienia,2) wełny strzyżonej, potnej z owiec i kóz, włączając wełnę praną z drugiej strzyży (PKWiU 01.45.30.0),3) jaj wylęgowych (PKWiU 01.47.23.0),4) kokonów jedwabników nadających się do motania (PKWiU 01.49.25.0),5) wosków owadzich i spermacetów, włączając rafinowane i barwione (PKWiU 01.49.26.0),6) embrionów zwierzęcych do celów reprodukcyjnych (PKWiU 01.49.27.0),7) produktów zwierzęcych niejadalnych, gdzie indziej niesklasyfikowanych (PKWiU 01.49.28.0),

8) skór futerkowych surowych oraz skór i skórek surowych, gdzie indziej niesklasyfikowanych (PKWiU 01.49.3)

 

15

 ex  02.30.40.0  Dziko rosnące jadalne produkty leśne – wyłącznie leśne grzyby, jagody i orzechy

16

 ex  03  Ryby i pozostałe produkty rybactwa; usługi wspomagające rybactwo, z wyłączeniem:1) pereł nieobrobionych (PKWiU 03.00.5),2) ryb żywych ozdobnych (PKWiU 03.00.11.0),3) pozostałych produktów połowów (PKWiU 03.00.6)

17

 ex  10.1  Mięso i wyroby z mięsa, zakonserwowane, z wyłączeniem:1) tłuszczów technicznych,2) produktów ubocznych garbarń,3) skór i skórek, niejadalnych,4) piór, puchu, pierza i skórek ptaków,5) wełny szarpanej,6) odpadów zwierzęcych surowych, niejadalnych (PKWiU ex 10.11.60.0) – z wyjątkiem jelit, pęcherzy i żołądków 

18

 ex  10.20  Ryby, skorupiaki i mięczaki, przetworzone i zakonserwowane, z wyłączeniem mąki, mączek i granulek z ryb, skorupiaków, mięczaków lub pozostałych bezkręgowców wodnych, niejadalnych (PKWiU 10.20.41.0)

19

 ex  10.3  Owoce i warzywa przetworzone i zakonserwowane – wyłącznie:1) ziemniaki zamrożone (PKWiU 10.31.11.0),2) soki z owoców i warzyw (PKWiU 10.32),3) warzywa zamrożone (PKWiU 10.39.11.0),4) owoce i orzechy zamrożone, gotowane lub nie, z wyłączeniem orzechów (ex 10.39.21.0)

20

 ex  10.4  Oleje i tłuszcze zwierzęce i roślinne – wyłącznie jadalne

21

 ex  10.5  Wyroby mleczarskie, z wyłączeniem kazeiny do produkcji regenerowanych włókien tekstylnych oraz kazeiny do stosowania w przemyśle innym niż produkujący żywność, pasze lub w przemyśle włókienniczym (PKWiU ex 10.51.53.0)

22

 ex  10.61  Produkty przemiału zbóż, z wyłączeniem śruty

23

 ex  10.71.11.0  Pieczywo świeże, którego data minimalnej trwałości, oznaczona zgodnie z odrębnymi przepisami nie przekracza 14 dni, a w przypadku oznaczania tych towarów zgodnie z odrębnymi przepisami wyłącznie terminem przydatności do spożycia, termin ten również nie przekracza 14 dni

24

 ex  10.72.11.0  Pieczywo chrupkie, suchary, sucharki, pieczywo tostowe i podobne wyroby – wyłącznie pieczywo chrupkie oraz tosty z chleba i podobne tosty

25

 ex  10.72.19.0  Pozostałe piekarskie i ciastkarskie wyroby suche lub konserwowane – wyłącznie chleb przaśny (maca) i bułka tarta

26

 10.73.11.0  Makarony, pierogi, kluski i podobne wyroby mączne

27

 10.73.12.0  Kuskus

28

 ex  10.85.1  Gotowe posiłki i dania, z wyłączeniem produktów o zawartości alkoholu powyżej 1,2%

29

 10.89.12.0  Jaja bez skorupek oraz żółtka jaj, świeże lub zakonserwowane; jaja w skorupkach, zakonserwowane lub ugotowane; albumina jaja

30

 ex  10.89.15.0  Soki i ekstrakty roślinne; substancje pektynowe; środki zagęszczające i żelujące – wyłącznie substancje pektynowe, pektyniany i pektyny, śluzy i zagęszczacze pochodzące z produktów roślinnych, w tym modyfikowane

31

 ex  11.07.19.0  Pozostałe napoje bezalkoholowe – wyłącznie niegazowane napoje:1) w których udział masowy soku owocowego, warzywnego lub owocowo-warzywnego wynosi nie mniej niż 20% składu surowcowego,2) zawierające tłuszcz mlekowy, z wyłączeniem napojów, przy przygotowywaniu których wykorzystywany jest napar z kawy lub herbaty, niezależnie od udziału procentowego tego naparu w przygotowywanym napoju

32

 ex  58.11.1  Książki drukowane – wyłącznie książki (oznaczone stosowanymi na podstawie odrębnych przepisów symbolami ISBN), mapy – wytwarzane metodami poligraficznymi, z wyłączeniem ulotek; wydawnictwa w alfabecie Braille’a

33

 Książki wydawane na dyskach, taśmach i innych nośnikach oznaczone stosowanymi na podstawie odrębnych przepisów symbolami ISBN

34

 Czasopisma specjalistyczne

35

 59.20.31.0  Nuty w formie drukowanej

 

Objaśnienia:

1) ex – dotyczy tylko danego wyrobu z danego grupowania.

2) Wykaz nie ma zastosowania dla zakresu sprzedaży towarów zwolnionych od podatku lub opodatkowanych stawką 0%.

Dodaj komentarz

Musisz się zalogować aby dodać komentarz