|środa, Styczeń 16, 2019
>> Home » Podatek od towarów i usług (VAT) » Ustawa o podatku od towarów i usług (VAT) XII 2013

WERSJA ARCHIWALNA
Spis treściInformacje o akcie prawnymAktualna wersja
Rozwiń spis treści
DZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE
DZIAŁ II ZAKRES OPODATKOWANIA
Rozdział 1 Przepisy ogólne
Rozdział 2 Dostawa towarów i świadczenie usług
Rozdział 3 Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów i wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów
Rozdział 4 Opodatkowanie przy likwidacji działalności spółki i zaprzestaniu działalności przez osobę fizyczną
DZIAŁ III PODATNICY, PŁATNICY I PRZEDSTAWICIELE PODATKOWI
Rozdział 1 Podatnicy i płatnicy
Rozdział 2 Przedstawiciele podatkowi
DZIAŁ IV OBOWIĄZEK PODATKOWY
Rozdział 1 Zasady ogólne
Rozdział 2 Obowiązek podatkowy w wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów i w wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów
Rozdział 3 Obowiązek podatkowy u małych podatników
DZIAŁ V MIEJSCE ŚWIADCZENIA
Rozdział 1 Miejsce świadczenia przy dostawie towarów
Rozdział 2 Miejsce świadczenia przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów
Rozdział 2a Miejsce świadczenia przy imporcie towarów
Rozdział 3 Miejsce świadczenia przy świadczeniu usług
DZIAŁ VI PODSTAWA OPODATKOWANIA
DZIAŁ VII ZASADY WYMIARU I POBORU PODATKU Z TYTUŁU IMPORTU TOWARÓW
DZIAŁ VIII WYSOKOŚĆ OPODATKOWANIA
Rozdział 1 Stawki
Rozdział 2 Zwolnienia
Rozdział 3 Zwolnienia z tytułu importu towarów
Rozdział 4 Szczególne przypadki zastosowania stawki 0%
Rozdział 5 Szczególne przypadki określania wysokości podatku należnego
DZIAŁ IX ODLICZENIE I ZWROT PODATKU. Odliczanie częściowev Rozdział 1 Odliczenie i zwrot podatku
Rozdział 1a Rozliczenie podatku w odniesieniu do nieściągalnych wierzytelności
Rozdział 2 Odliczanie częściowe podatku oraz korekta podatku naliczonego
DZIAŁ X REJESTRACJA. Deklaracje i informacje podsumowujące. Zapłata podatku
Rozdział 1 Rejestracja
Rozdział 2 Deklaracje
Rozdział 3 Informacje podsumowujące
Rozdział 4 Zapłata podatku
DZIAŁ Xa ODPOWIEDZIALNOŚĆ PODATKOWA NABYWCY W SZCZEGÓLNYCH PRZYPADKACH
DZIAŁ XI DOKUMENTACJA
Rozdział 1 Faktury
Rozdział 2 Ewidencje
Rozdział 3 Kasy rejestrujące
Rozdział 4 Terminy przechowywania dokumentów
DZIAŁ XII PROCEDURY SZCZEGÓLNE
Rozdział 1 Szczególne procedury dotyczące drobnych przedsiębiorców
Rozdział 2 Szczególne procedury dotyczące rolników ryczałtowych
Rozdział 3 Szczególne procedury przy świadczeniu usług turystyki
Rozdział 4 Szczególne procedury w zakresie dostawy towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków
Rozdział 5 Szczególne procedury dotyczące złota inwestycyjnego
Rozdział 6 System zwrotu podatku podróżnym
Rozdział 7 Procedury szczególne dotyczące podmiotów zagranicznych świadczących na terytorium Unii Europejskiej usługi elektroniczne osobom niepodlegającym opodatkowaniu
Rozdział 7a Szczególna procedura w zakresie świadczenia usług międzynarodowego okazjonalnego przewozu drogowego osób
Rozdział 8 Wewnątrzwspólnotowe transakcje trójstronne - procedura uproszczona
DZIAŁ XIII ZMIANY W PRZEPISACH OBOWIĄZUJĄCYCH, PRZEPISY PRZEJŚCIOWE I KOŃCOWE
Rozdział 1 Zmiany w przepisach obowiązujących
Rozdział 2 Przepisy przejściowe i końcowe
ZAŁĄCZNIK Nr 1(uchylony).
ZAŁĄCZNIK Nr 2 WYKAZ TOWARÓW I USŁUG, OD KTÓRYCH DOSTAWY I ŚWIADCZENIA PRZYSŁUGUJE ZRYCZAŁTOWANY ZWROT PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG
ZAŁĄCZNIK Nr 3 WYKAZ TOWARÓW I USŁUG, OPODATKOWANYCH STAWKĄ PODATKU W WYSOKOŚCI 7%
ZAŁĄCZNIK Nr 4(uchylony).
ZAŁĄCZNIK Nr 5(uchylony).
ZAŁĄCZNIK Nr 6 WYKAZ TOWARÓW I USŁUG, OPODATKOWANYCH STAWKĄ PODATKU W WYSOKOŚCI 3%
ZAŁĄCZNIK Nr 7 WYKAZ TOWARÓW, DO KTÓRYCH MA ZASTOSOWANIE ZWOLNIENIE OD PODATKU NA PODSTAWIE ART. 74 UST. 1 PKT 17 USTAWY
ZAŁĄCZNIK Nr 8 WYKAZ TOWARÓW, KTÓRYCH DOSTAWA JEST OPODATKOWANA STAWKĄ 0% NA PODSTAWIE ART. 83 UST. 1 PKT 26 USTAWY
ZAŁĄCZNIK Nr 9 uchylony).
ZAŁĄCZNIK Nr 10 WYKAZ TOWARÓW OPODATKOWANYCH STAWKĄ PODATKU W WYSOKOŚCI 5%
ZAŁĄCZNIK Nr 11 WYKAZ TOWARÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 17 UST. 1 PKT 7 USTAWY
ZAŁĄCZNIK Nr 13 WYKAZ TOWARÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 99 UST. 3A ORAZ ART. 105A UST. 1 USTAWY
Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług
Stan prawny obowiązujący w dniu 31 grudnia 2013 r. r.

Ustawa o podatku od towarów i usług (VAT) XII 2013 

Załącznik nr 6

WYKAZ TOWARÓW I USŁUG, OPODATKOWANYCH STAWKĄ PODATKU W WYSOKOŚCI 3%

 

Poz.

 Symbol PKWiU

 Nazwa towaru lub usługi (grupy towarów lub usług)

1

 2

 3

1

 ex 01.11  Zboża, ziemniaki, rośliny przemysłowe i produkty roślinne rolnictwa pozostałe – z wyłączeniem:1) arachidów (orzeszków ziemnych) (PKWiU 01.11.32),2) bawełny i odziarnionych produktów roślinnych dlaprzemysłu włókienniczego (PKWiU ex 01.11.7),3) kauczuku naturalnego (PKWiU 01.11.80),4) ziół suszonych sortowanych całych

2

 01.12  Warzywa, specjalne rośliny ogrodnicze; produkty szkółkarskie

3

 01.13.1  Winogrona

4

 ex 01.13.23  Owoce pozostałe; ziarna chleba świętojańskiego – z wyłączeniem ziarna chleba świętojańskiego i chleba świętojańskiego (PKWiU 01.13.23-00.30), papai (PKWiU 01.13.23-00.50), owoców kiwi (PKWiU 01.13.23-00.60) i owoców południowych pozostałych osobno niewymienionych (PKWiU ex 01.13.23-00.90)

5

 01.13.24-00.10  Orzechy laskowe

6

 01.13.24-00.20  Orzechy włoskie

7

 ex 01.13.40-00.90  Rośliny przyprawowe pozostałe – wyłącznie surowce roślin zielarskich oraz nasiona roślin przyprawowych

8

 ex 01.2  Zwierzęta żywe i produkty pochodzenia zwierzęcego – z wyłączeniem:1) wełny (sierści) pranej i włosia surowegopogarbarskiego oraz preparowanego (PKWiU 01.22.31-00.20, 01.22.32-00.12, -00.22, -00.32, -00.42, ex-00.51, -00.52),2) sierści zwierzęcej cienkiej lub grubej,niezgrzeblonej i nieczesanej pozostałej (PKWiU01.22.32-00.90),

3) zwierząt żywych pozostałych (PKWiU 01.25.10), z

zastrzeżeniem pozycji 9,

4) skór surowych świńskich półgarbowanych oraz

poubojowych i zakonserwowanych dla przemysłu

garbarskiego (PKWiU ex 01.25.33-00.00),

5) spermacetu (PKWiU ex 01.25.25)

 

9

 ex 01.25.10  Króliki, pszczoły i jedwabniki

10

 ex 02  Produkty gospodarki leśnej – z wyłączeniem drewna surowego nieobrobionego (PKWiU 02.01.1), bambusa (PKWiU 02.01.42-00.11), faszyny wiklinowej (PKWiU 02.01.42-00.18) i materiałów roślinnych do produkcji mioteł lub szczotek (PKWiU 02.01.42-00.30)

11

 05  Ryby i inne produkty rybołówstwa i rybactwa, z wyłączeniem produktów połowów pozostałych (PKWiU 05.00.3) i pereł (PKWiU 05.00.4)

12

 14.12.20-10.23  Kreda mielona, nawozowa

13

 ex 14.30.13-90.10  Surowce mineralne plastyczne pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane (w tym ziemia ogrodnicza i ziemia humus) – wyłącznie ziemia ogrodnicza i ziemia humus

14

 15.11.1  Mięso i podroby jadalne wołowe, wieprzowe, baranie, kozie, końskie, z osłów i mułów

15

 15.11.21  Wełna szarpana

16

 ex 15.11.3  Tłuszcz wołowy, barani, kozi, wieprzowy i z drobiu – z wyłączeniem tłuszczów technicznych (PKWiU 15.11.30-50.10, -50.40, -70.10) oraz tłuszczów solonych, wędzonych i suszonych wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy

17

 ex 15.11.4  Odpady zwierzęce, niejadalne, z wyłączeniem produktów ubocznych garbarń

18

 15.12  Mięso pozostałe (w tym drobiowe i królicze), świeże, konserwowane chłodzone lub mrożone oraz produkty uboczne uboju

19

 ex 15.13.13-00.10  Mączki, grysiki i granulki z mięsa i podrobów, nienadające się do spożycia przez człowieka – wyłącznie mączki pastewne mięsno-kostne

20

 ex 15.20  Ryby i produkty rybne przetworzone i zakonserwowane (łącznie z marynatami) – z wyłączeniem ryb przyrządzonych i zakonserwowanych w inny sposób i kawioru (PKWiU 15.20.14-11.20, -11.30, -11.9, -12.4, -12.5, -12.9, -13.4, -13.5, -13.9, -14.1, -14.20, -14.9, -15.4, -15.5, -15.90, -16.4, -16.5, -16.90, -17.00, -19.7, -19.8, -19.9, -30, -51.00, -59.00), skorupiaków, mięczaków i innych wodnych bezkręgowców, przetworzonych lub zakonserwowanych (PKWiU 15.20.16) oraz mączek, grysików i granulek z ryb, skorupiaków, mięczaków i innych wodnych bezkręgowców, nienadających się do spożycia przez ludzi (PKWiU 15.20.17)

21

 ex 15.20.17  Mączki, grysiki i granulki z ryb, skorupiaków, mięczaków i innych wodnych bezkręgowców, nienadające się do spożycia przez ludzi, z wyłączeniem produktów ubocznych (surowców i przetworów) z ryb oraz innych zwierząt wodnych pozostałych

22

 ex 15.33.30-00.22  Obierki, liście i strużyny z warzyw – wyłącznie liście i odpady roślin okopowych i warzyw

23

 15.33.30-00.3  Odpady – słoma roślin strączkowych, motylkowych i oleistych (z wyłączeniem lnu i konopi)

24

 15.33.30-00.80  Żołędzie i kasztany

25

 ex 15.33.30-00.90  Odpady z roślin pozostałych przeznaczone do spożycia przez zwierzęta, gdzie indziej niewymienione, pozostałe – wyłącznie odpady użytkowe paszowe

26

 15.41.11  Oleje i tłuszcze zwierzęce, surowe i rafinowane, z wyjątkiem tłuszczów wołowych, owczych, kozich, wieprzowych i drobiowych – z wyłączeniem stearyny smalcowej do zastosowań przemysłowych (PKWiU 15.41.11-30.11), stearyny smalcowej pozostałej (PKWiU 15.41.11-30.21), oleiny (PKWiU 15.41.11-30.31), tłuszczów i olejów zwierzęcych wraz z frakcjami, niemodyfikowanych chemicznie pozostałych, rafinowanych, technicznych (PKWiU 15.41.11-90.20), tłuszczów i olejów zwierzęcych innych wraz z frakcjami, niemodyfikowanych chemicznie pozostałych, nierafinowanych, technicznych (PKWiU 15.41.11-90.40)

27

 15.42.13-30  Tłuszcze i oleje zwierzęce wraz z frakcjami, utwardzone itp.

28

 15.51.11  Mleko płynne przetworzone

29

 15.61.33-33.16  Ziarno jęczmienia obrobione wyłącznie przez śrutowanie

30

 15.61.33-33.26  Ziarno owsa obrobione wyłącznie przez śrutowanie

31

 15.61.33-33.32  Ziarno pszenicy łuszczone, krojone lub śrutowane

32

 15.61.33-33.34  Ziarno pszenicy obrobione wyłącznie przez śrutowanie

33

 15.61.33-33.42  Ziarno żyta łuszczone (łuskane lub obierane), krojone, śrutowane

34

 15.61.33-33.44  Ziarno żyta obrobione wyłącznie przez śrutowanie

35

 15.61.33-33.51  Ziarno kukurydzy – miażdżone i płatkowane

36

 15.61.33-33.54  Ziarno kukurydzy – obrobione wyłącznie przez śrutowanie

37

 15.61.33-33.94  Ziarno zbóż pozostałe obrobione wyłącznie przez śrutowanie

38

 15.61.50-10.20  Śruty kukurydziane

39

 15.61.50-30.20  Śruty ryżowe

40

 15.61.50-50.20  Śruta pszenna

41

 15.61.50-90.2  Śruty zbóż

42

 ex 15.61.50-90.40  Otręby, śruta i inne pozostałości odsiewu, przemiału lub innej obróbki roślin strączkowych – wyłącznie śruty zbożowe i roślin strączkowych

43

 15.61.50-10.10  Otręby paszowe kukurydziane

44

 15.61.50-30.10  Otręby paszowe ryżowe

45

 15.61.50-50.10  Otręby paszowe pszenne

46

 15.61.50-90.1  Otręby paszowe zbóż oprócz kukurydzy, ryżu, pszenicy

47

 ex 15.7  Pasza dla zwierząt – z wyłączeniem: roztworów z ryb i z ssaków morskich (PKWiU 15.71.10-00.95), karmy dla psów i kotów (PKWiU 15.72.10-00.10 i -00.20)

48

 15.89.12  Jaja bez skorupek oraz żółtka jaj, świeże lub zakonserwowane; białka jajek

49

 24.14.64-50  Podpuszczka i jej koncentraty

50

 24.15.10-75.30  Amoniak ciekły nawozowy

51

 24.15.10-77.20  Woda amoniakalna nawozowa

52

 ex 24.15.30  Nawozy azotowe, mineralne lub chemiczne, z wyłączeniem amidów kwasów alifatycznych i ich pochodnych, związków azotu oraz cyjanamidu wapniowego (azotniaku technicznego)

53

 24.15.40  Nawozy fosforowe, mineralne lub chemiczne

54

 ex 24.15.50  Nawozy potasowe, mineralne lub chemiczne, z wyłączeniem chlorku potasowego

55

 24.15.60  Nawozy zwierzęce lub roślinne, gdzie indziej niesklasyfikowane

56

 24.15.70-70.20  Saletra sodowa nawozowa

57

 ex 24.15.80  Nawozy, gdzie indziej niesklasyfikowane, z wyłączeniem związków azotu oraz nawozów naturalnychNawozy wapniowe i wapniowo-magnezoweZwiązki fosforowe do mieszanek paszowych

58

 ex 24.2  Pestycydy i inne środki agrochemiczne, z wyłączeniem wyrobów chemii gospodarczej (PKWiU ex 24.20.14)

59

 24.62.10-20.10  Albumina techniczna

60

 24.62.10-20.20  Albumina mleka

61

 24.62.10-30.61  Taninian żelatyny

62

 24.62.10-30.62  Bromotaninian żelatyny

63

 bez względu na symbol PKWiU  Sznurek do maszyn rolniczych
 Usługi

64

 ex 01.4  Usługi związane z rolnictwem oraz chowem i hodowlą zwierząt, z wyjątkiem usług weterynaryjnych, podkuwania koni i schronisk dla zwierząt

65

 ex 02.02.10  Usługi związane z leśnictwem i pozyskiwaniem drewna, z wyłączeniem patrolowania lasów

66

 ex 05.00.50  Usługi związane z rybołówstwem i rybactwem, z wyłączeniem usług związanych z rybołówstwem morskim

 

Objaśnienia:

1)  ex – dotyczy tylko danego wyrobu/usługi z danego grupowania.

2)  Wykaz nie ma zastosowania dla zakresu sprzedaży towarów i świadczenia usług zwolnionych od podatku bądź opodatkowanych stawką 0%.

Dodaj komentarz

Musisz się zalogować aby dodać komentarz