|niedziela, Kwiecień 22, 2018
>> Home » Podatek od towarów i usług (VAT) » Ustawa o podatku od towarów i usług (VAT) XII 2013

WERSJA ARCHIWALNA
Spis treściInformacje o akcie prawnymAktualna wersja
Rozwiń spis treści
DZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE
DZIAŁ II ZAKRES OPODATKOWANIA
Rozdział 1 Przepisy ogólne
Rozdział 2 Dostawa towarów i świadczenie usług
Rozdział 3 Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów i wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów
Rozdział 4 Opodatkowanie przy likwidacji działalności spółki i zaprzestaniu działalności przez osobę fizyczną
DZIAŁ III PODATNICY, PŁATNICY I PRZEDSTAWICIELE PODATKOWI
Rozdział 1 Podatnicy i płatnicy
Rozdział 2 Przedstawiciele podatkowi
DZIAŁ IV OBOWIĄZEK PODATKOWY
Rozdział 1 Zasady ogólne
Rozdział 2 Obowiązek podatkowy w wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów i w wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów
Rozdział 3 Obowiązek podatkowy u małych podatników
DZIAŁ V MIEJSCE ŚWIADCZENIA
Rozdział 1 Miejsce świadczenia przy dostawie towarów
Rozdział 2 Miejsce świadczenia przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów
Rozdział 2a Miejsce świadczenia przy imporcie towarów
Rozdział 3 Miejsce świadczenia przy świadczeniu usług
DZIAŁ VI PODSTAWA OPODATKOWANIA
DZIAŁ VII ZASADY WYMIARU I POBORU PODATKU Z TYTUŁU IMPORTU TOWARÓW
DZIAŁ VIII WYSOKOŚĆ OPODATKOWANIA
Rozdział 1 Stawki
Rozdział 2 Zwolnienia
Rozdział 3 Zwolnienia z tytułu importu towarów
Rozdział 4 Szczególne przypadki zastosowania stawki 0%
Rozdział 5 Szczególne przypadki określania wysokości podatku należnego
DZIAŁ IX ODLICZENIE I ZWROT PODATKU. Odliczanie częściowev Rozdział 1 Odliczenie i zwrot podatku
Rozdział 1a Rozliczenie podatku w odniesieniu do nieściągalnych wierzytelności
Rozdział 2 Odliczanie częściowe podatku oraz korekta podatku naliczonego
DZIAŁ X REJESTRACJA. Deklaracje i informacje podsumowujące. Zapłata podatku
Rozdział 1 Rejestracja
Rozdział 2 Deklaracje
Rozdział 3 Informacje podsumowujące
Rozdział 4 Zapłata podatku
DZIAŁ Xa ODPOWIEDZIALNOŚĆ PODATKOWA NABYWCY W SZCZEGÓLNYCH PRZYPADKACH
DZIAŁ XI DOKUMENTACJA
Rozdział 1 Faktury
Rozdział 2 Ewidencje
Rozdział 3 Kasy rejestrujące
Rozdział 4 Terminy przechowywania dokumentów
DZIAŁ XII PROCEDURY SZCZEGÓLNE
Rozdział 1 Szczególne procedury dotyczące drobnych przedsiębiorców
Rozdział 2 Szczególne procedury dotyczące rolników ryczałtowych
Rozdział 3 Szczególne procedury przy świadczeniu usług turystyki
Rozdział 4 Szczególne procedury w zakresie dostawy towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków
Rozdział 5 Szczególne procedury dotyczące złota inwestycyjnego
Rozdział 6 System zwrotu podatku podróżnym
Rozdział 7 Procedury szczególne dotyczące podmiotów zagranicznych świadczących na terytorium Unii Europejskiej usługi elektroniczne osobom niepodlegającym opodatkowaniu
Rozdział 7a Szczególna procedura w zakresie świadczenia usług międzynarodowego okazjonalnego przewozu drogowego osób
Rozdział 8 Wewnątrzwspólnotowe transakcje trójstronne - procedura uproszczona
DZIAŁ XIII ZMIANY W PRZEPISACH OBOWIĄZUJĄCYCH, PRZEPISY PRZEJŚCIOWE I KOŃCOWE
Rozdział 1 Zmiany w przepisach obowiązujących
Rozdział 2 Przepisy przejściowe i końcowe
ZAŁĄCZNIK Nr 1(uchylony).
ZAŁĄCZNIK Nr 2 WYKAZ TOWARÓW I USŁUG, OD KTÓRYCH DOSTAWY I ŚWIADCZENIA PRZYSŁUGUJE ZRYCZAŁTOWANY ZWROT PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG
ZAŁĄCZNIK Nr 3 WYKAZ TOWARÓW I USŁUG, OPODATKOWANYCH STAWKĄ PODATKU W WYSOKOŚCI 7%
ZAŁĄCZNIK Nr 4(uchylony).
ZAŁĄCZNIK Nr 5(uchylony).
ZAŁĄCZNIK Nr 6 WYKAZ TOWARÓW I USŁUG, OPODATKOWANYCH STAWKĄ PODATKU W WYSOKOŚCI 3%
ZAŁĄCZNIK Nr 7 WYKAZ TOWARÓW, DO KTÓRYCH MA ZASTOSOWANIE ZWOLNIENIE OD PODATKU NA PODSTAWIE ART. 74 UST. 1 PKT 17 USTAWY
ZAŁĄCZNIK Nr 8 WYKAZ TOWARÓW, KTÓRYCH DOSTAWA JEST OPODATKOWANA STAWKĄ 0% NA PODSTAWIE ART. 83 UST. 1 PKT 26 USTAWY
ZAŁĄCZNIK Nr 9 uchylony).
ZAŁĄCZNIK Nr 10 WYKAZ TOWARÓW OPODATKOWANYCH STAWKĄ PODATKU W WYSOKOŚCI 5%
ZAŁĄCZNIK Nr 11 WYKAZ TOWARÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 17 UST. 1 PKT 7 USTAWY
ZAŁĄCZNIK Nr 13 WYKAZ TOWARÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 99 UST. 3A ORAZ ART. 105A UST. 1 USTAWY
Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług
Stan prawny obowiązujący w dniu 31 grudnia 2013 r. r.

Ustawa o podatku od towarów i usług (VAT) XII 2013 

Załącznik nr 3

WYKAZ TOWARÓW I USŁUG, OPODATKOWANYCH STAWKĄ PODATKU W WYSOKOŚCI 7%

 

Poz.

 Symbol PKWiU 2008

 Nazwa towaru lub usługi (grupy towarów lub usług)

1

 2

 3

 Towar (grupa towarów)

 

1

 ex 01.1  Rośliny inne niż wieloletnie, z wyłączeniem bawełny i odziarnionych produktów roślinnych dla przemysłu włókienniczego (PKWiU ex 01.16.1)

2

 ex 01.21  Winogrona, z wyłączeniem wina wyprodukowanego przez właściciela winnicy

3

 01.22  Owoce tropikalne i podzwrotnikowe

4

 01.23.1  Owoce cytrusowe

5

 01.24  Owoce ziarnkowe i pestkowe

6

 ex 01.25  Pozostałe krzewy i drzewa owocowe oraz orzechy, z wyłączeniem nasion chleba świętojańskiego innych niż niełuszczone, niekruszone ani niemielone

7

 01.26  Owoce oleiste

8

 ex 01.28.12.0  Chili, papryka słodka i inne rośliny przyprawowe i aromatyczne z rodzaju Capsicum lub z rodzaju Pimenta, surowe, suszone, z wyłączeniem słodkiej papryki

9

 ex 01.28.13.0  Gałka muszkatołowa, kwiat muszkatołowy i kardamon, surowe – wyłącznie kwiat muszkatołowy i kardamon

10

 01.28.14.0  Anyż, badian, kolendra, kmin, kminek, koper i jagody jałowca, surowe

11

 ex 01.28.19.0  Pozostałe nieprzetworzone rośliny przyprawowe i aromatyczne – wyłącznie: koperek (Anethum graveolens), majeranek, bylica-estragon, kapary, szafran, kurkuma, tymianek, curry i inne nieprzetworzone rośliny przyprawowe i aromatyczne, gdzie indziej niesklasyfikowane

12

 01.28.20.0  Szyszki chmielowe

13

 01.30.10.0  Rośliny żywe, cebulki, bulwy i korzenie, sadzonki i szczepy; grzybnia

14

 ex 01.4  Zwierzęta żywe i produkty pochodzenia zwierzęcego, z wyłączeniem:1) wielbłądów i zwierząt wielbłądowatych, żywych (PKWiU 01.44.10.0),2) wełny strzyżonej, potnej z owiec i kóz, włączając wełnę praną z drugiej strzyży (PKWiU 01.45.30),3) pozostałych ptaków żywych hodowlanych, gdzie indziej niesklasyfikowanych (PKWiU 01.49.12.9),4) gadów żywych hodowlanych, włączając węże i żółwie (PKWiU 01.49.13.0),5) pozostałych zwierząt żywych (PKWiU ex 01.49.19.0), z zastrzeżeniem poz. 15,6) wosków owadzich i spermacetów, włączając rafinowane i barwione (PKWiU 01.49.26.0),7) produktów zwierzęcych niejadalnych, gdzie indziej niesklasyfikowanych (PKWiU 01.49.28.0),

8) skór futerkowych surowych oraz skór i skórek surowych, gdzie indziej niesklasyfikowanych (PKWiU 01.49.3)

 

15

 ex 01.49.19.0  Pozostałe żywe zwierzęta hodowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane – wyłącznie króliki dzikie, pszczoły, jedwabniki i przeszkolone psy przewodniki dla ociemniałych

16

 02.10.11.0  Sadzonki drzew i krzewów leśnych

17

 02.10.12.0  Nasiona drzew i krzewów leśnych

18

 02.20.14.0  Drewno opałowe

19

 ex 02.30.40.0  Dziko rosnące jadalne produkty leśne – wyłącznie leśne grzyby, jagody i orzechy

20

 ex 03  Ryby i pozostałe produkty rybactwa; usługi wspomagające rybactwo, z wyłączeniem:1) pereł nieobrobionych (PKWiU 03.00.5),2) pozostałych produktów połowów (PKWiU 03.00.6)

21

 ex 08.11.30.0  Kreda i dolomit inny niż kalcynowany – wyłącznie:1) kreda mielona, pastewna,2) kreda mielona, nawozowa,3) mączka dolomitowa

22

 ex 08.91.19.0  Pozostałe minerały chemiczne i do produkcji nawozów – wyłącznie ziemia ogrodnicza inna niż zawierająca torf jako zasadniczy składnik i inna niż będąca mieszaniną naturalnej gleby, piasku, gliny i minerałów

23

 ex 08.92.10.0  Torf – wyłącznie surowiec i półfabrykaty do produkcji torfu dla celów rolniczych oraz wyroby torfowe dla celów rolniczych

24

 ex 10.1  Mięso i wyroby z mięsa, zakonserwowane, z wyłączeniem:1) tłuszczów technicznych,2) produktów ubocznych garbarń,3) skór i skórek, niejadalnych,4) piór, puchu, pierza i skórek ptaków,5) wełny szarpanej,6) odpadów zwierzęcych surowych, niejadalnych (PKWiU ex 10.11.60.0) – z wyjątkiem jelit, pęcherzy i żołądków 

25

 10.2  Ryby, skorupiaki i mięczaki, przetworzone i zakonserwowane

26

 ex 10.3  Owoce i warzywa przetworzone i zakonserwowane, z wyłączeniem produktów o zawartości alkoholu powyżej 1,2%

27

 ex 10.4  Oleje i tłuszcze zwierzęce i roślinne – wyłącznie jadalne

28

 ex 10.5  Wyroby mleczarskie, z wyłączeniem kazeiny do produkcji regenerowanych włókien tekstylnych oraz kazeiny do stosowania w przemyśle innym niż produkujący żywność, pasze lub w przemyśle włókienniczym (PKWiU ex 10.51.53.0)

29

 10.61  Produkty przemiału zbóż

30

 10.62  Skrobia i wyroby skrobiowe

31

 10.71.11.0  Pieczywo świeże

32

 ex 10.71.12.0  Wyroby ciastkarskie i ciastka, świeże, których data minimalnej trwałości oznaczona zgodnie z odrębnymi przepisami nie przekracza 45 dni, a w przypadku oznaczania tych towarów zgodnie z odrębnymi przepisami wyłącznie terminem przydatności do spożycia, termin ten również nie przekracza 45 dni

33

 ex 10.72.11.0  Pieczywo chrupkie, suchary, sucharki, pieczywo tostowe i podobne wyroby – wyłącznie pieczywo chrupkie oraz tosty z chleba i podobne tosty

34

 ex 10.72.12.0  Piernik i podobne wyroby; słodkie herbatniki; gofry i wafle – wyłącznie wafle i opłatki o zawartości wody przekraczającej 10% masy

35

 ex 10.72.19.0  Pozostałe piekarskie i ciastkarskie wyroby suche lub konserwowane – wyłącznie chleb przaśny (maca), opłatki sakralne i podobne produkty, bułka tarta

36

 10.73.11.0  Makarony, pierogi, kluski i podobne wyroby mączne

37

 10.73.12.0  Kuskus

38

 ex 10.81  Cukier, z wyłączeniem cukru i syropu klonowego, zawierającego dodatek środków aromatyzujących lub barwiących (PKWiU ex 10.81.13.0)

39

 10.82.24.0  Owoce, orzechy, skórki z owoców i pozostałe części roślin, zakonserwowane cukrem

40

 ex 10.83.12.0  Substytuty kawy; ekstrakty, esencje i koncentraty z kawy lub substytutów kawy; łupiny i łuski kawy – wyłącznie cykoria palona, pozostałe palone namiastki kawy oraz ich ekstrakty, esencje i koncentraty

41

 ex 10.84.12.0  Sosy; mieszanki przypraw; mąka i mączka z gorczycy oraz gotowa musztarda, z wyłączeniem musztardy gotowej

42

 ex 10.85.1  Gotowe posiłki i dania, z wyłączeniem produktów o zawartości alkoholu powyżej 1,2%

43

 10.86.10.0  Przetwory homogenizowane oraz żywność dietetyczna

44

 10.89.11.0  Zupy i buliony oraz przetwory z nich

45

 10.89.12.0  Jaja bez skorupek oraz żółtka jaj, świeże lub zakonserwowane; jaja w skorupkach, zakonserwowane lub ugotowane; albumina jaja

46

 ex 10.89.14.0  Ekstrakty i soki z mięsa, ryb i bezkręgowców wodnych – wyłącznie ekstrakty i soki z mięsa

47

 ex 10.89.15.0  Soki i ekstrakty roślinne; substancje pektynowe; środki zagęszczające i żelujące – wyłącznie substancje pektynowe, pektyniany i pektyny, śluzy i zagęszczacze pochodzące z produktów roślinnych, w tym modyfikowane

48

 ex 10.89.19.0  Pozostałe różne artykuły spożywcze, gdzie indziej niesklasyfikowane, z wyłączeniem ekstraktów słodowych i produktów o zawartości alkoholu powyżej 1,2%

49

 10.91  Gotowe pasze dla zwierząt gospodarskich

50

 10.92  Gotowa karma dla zwierząt domowych

51

 ex 11.05.20.0  Pozostałości i odpady browarne i gorzelniane – wyłącznie wywar

52

 ex 11.07.19.0  Pozostałe napoje bezalkoholowe – wyłącznie niegazowane napoje:1) w których udział masowy soku owocowego, warzywnego lub owocowo-warzywnego wynosi nie mniej niż 20% składu surowcowego,2) zawierające tłuszcz mlekowy, z wyłączeniem napojów, przy przygotowywaniu których wykorzystywany jest napar z kawy lub herbaty, niezależnie od udziału procentowego tego naparu w przygotowywanym napoju

53

 ex 16.29.25.0  Wyroby ze słomy, esparto i pozostałych materiałów w rodzaju stosowanych do wyplatania; wyroby koszykarskie i wikliniarskie – wyłącznie brykiety ze słomy i siana

54

 ex 20.13.21.0  Niemetale (metaloidy) – wyłącznie siarka sublimowana lub strącona

55

 ex 20.13.42.0  Podfosforany, fosforyny, fosforany i polifosforany oraz azotany, z wyłączeniem azotanu potasu – wyłącznie związki fosforowe do mieszanek paszowych

56

 ex 20.14.19.0  Pozostałe pochodne węglowodorów – wyłącznie:1) 1, 2, 3, 4, 5, 6-heksachlorocykloheksan (HCH (ISO), włącznie z lindanem (ISO, INN),2) pozostałe pochodne fluorowcowane węglowodorów cykloalkanowych, cykloalkenowych, cykloterpenowych,3) DDT (ISO) (klofenotan (INN), 1,1,1-trichloro-2,2-bis (p-chlorofenylo) etan)

57

 ex 20.14.64.0  Enzymy i pozostałe związki organiczne, gdzie indziej niesklasyfikowane – wyłącznie:1) podpuszczka i jej koncentraty,2) enzymy, preparaty enzymatyczne, gdzie indziej niesklasyfikowane

58

 ex 20.15.10.0  Kwas azotowy; mieszaniny nitrujące; amoniak – wyłącznie amoniak ciekły nawozowy, woda amoniakalna nawozowa

59

 ex 20.15.3  Nawozy azotowe mineralne, z wyłączeniem cyjanamidu wapnia

60

 20.15.4  Nawozy fosforowe mineralne

61

 ex 20.15.5  Nawozy potasowe mineralne, z wyłączeniem chlorku potasu

62

 ex 20.15.60.0  Azotan sodu – wyłącznie sprzedawany jako nawóz

63

 ex 20.15.7  Nawozy, gdzie indziej niesklasyfikowane, z wyłączeniem nawozów naturalnych

64

 20.15.80.0  Nawozy naturalne lub organiczne, gdzie indziej niesklasyfikowane (w tym ziemia ogrodnicza, zawierająca torf jako zasadniczy składnik i ziemia ogrodnicza, będąca mieszaniną naturalnej gleby, piasku, gliny i minerałów oraz ziemia humus)

65

 ex 20.20.1  Pestycydy i pozostałe środki agrochemiczne, z wyłączeniem środków odkażających (PKWiU ex 20.20.14)

66

 ex 20.59.60.0  Żelatyny i ich pochodne, włączając albuminy mleka – wyłącznie albumina techniczna, albumina mleka, żelatyna i jej pochodne (z wyjątkiem klejów kazeinowych)

67

 23.52.10.0  Wapno palone, wapno gaszone i wapno hydrauliczne

68

 ex 32.99.59.0  Pozostałe różne wyroby, gdzie indziej niesklasyfikowane – wyłącznie: żelatyna nieutwardzona, obrobiona oraz wyroby z żelatyny nieutwardzonej, obrobionej

69

 35.30.21.0  Lód, włączając lód do celów chłodniczych innych niż żywnościowe

70

 36.00.1  Woda w postaci naturalnej

71

 ex 38.11.57.0  Odpady ze skór – wyłącznie odpady ze skór wyprawionych, pył, proszek i mączka skórzana, z wyłączeniem odpadków skór garbowanych (bezwłosowych)

72

 ex 58.11.1  Książki drukowane – wyłącznie książki (oznaczone stosowanymi na podstawie odrębnych przepisów symbolami ISBN), mapy – wytwarzane metodami poligraficznymi, z wyłączeniem ulotek

73

 ex 58.13.10.0  Gazety drukowane lub na nośnikach (dyskach, taśmach i innych) – wyłącznie gazety drukowane – oznaczone stosowanymi na podstawie odrębnych przepisów symbolami ISSN, wytwarzane metodami poligraficznymi, z wyłączeniem: wydawnictw, w których nie mniej niż 67% powierzchni jest przeznaczone na nieodpłatne lub odpłatne ogłoszenia handlowe, reklamy lub teksty reklamowe

74

 ex 58.14.1  Czasopisma i pozostałe periodyki drukowane lub na nośnikach (dyskach, taśmach i innych) – wyłącznie czasopisma i pozostałe periodyki oznaczone stosowanymi na podstawie odrębnych przepisów symbolami ISSN, wytwarzane metodami poligraficznymi, z wyłączeniem: wydawnictw, w których nie mniej niż 67% powierzchni jest przeznaczone na nieodpłatne lub odpłatne ogłoszenia handlowe, reklamy lub teksty reklamowe

75

 59.20.31.0  Nuty w formie drukowanej

76

 (uchylona)

77

 (uchylona)

78

 bez względu na symbol PKWiU  Sznurek do maszyn rolniczych
 Towary związane z ochroną zdrowia

79

 ex 10.89.15.0  Soki i ekstrakty roślinne; substancje pektynowe; środki zagęszczające i żelujące – wyłącznie soki i ekstrakty roślinne z opium

80

 ex 16.29.14.0  Ramy do obrazów, fotografii, luster lub podobnych przedmiotów oraz pozostałe wyroby, z drewna – wyłącznie elementy składowe i wymienne do wyrobów ortopedycznych, rehabilitacyjnych i protetycznych drewniane

81

 ex 17.22.12.0  Podpaski higieniczne i tampony, pieluszki i wkładki dla niemowląt oraz podobne wyroby sanitarne lub wyroby odzieżowe i akcesoria odzieżowe, wykonane z masy celulozowej, papieru, waty celulozowej lub wstęg z włókien celulozowych – wyłącznie:1) podpaski higieniczne z papieru, waty celulozowej lub bibułki tissue,2) tampony higieniczne z papieru, waty celulozowej lub bibułki tissue,3) wata celulozowa, paczkowana,4) pieluszki, wkładki do pieluch i podobne artykuły sanitarne dla niemowląt,5) pieluszki i podobne artykuły sanitarne dla dorosłych

82

 ex 20.14.51.0  Związki siarki organiczne i pozostałe związki organiczno-nieorganiczne – wyłącznie cysteina, cystyna i ich pochodne

83

 ex 20.20.14.0  Środki odkażające – wyłącznie preparaty odkażające o właściwościach bakteriobójczych, grzybobójczych i wirusobójczych, mające zastosowanie wyłącznie w ochronie zdrowia, na które zostało wydane pozwolenie tymczasowe albo dokonany wpis do rejestru produktów biobójczych w rozumieniu przepisów ustawy o produktach biobójczych

84

 ex 20.59.11.0  Płyty i filmy fotograficzne, filmy do natychmiastowych odbitek, światłoczułe, nienaświetlone; papier fotograficzny – wyłącznie film i płyty fotograficzne płaskie do promieni rentgenowskich, do stosowania w medycynie, stomatologii i weterynarii, film fotograficzny w rolkach do promieni rentgenowskich, do zastosowań nieprzemysłowych – wyłącznie medycznych

85

 bez względu na symbol PKWiU  Błony rentgenowskie diagnostyczne

86

 ex 20.59.52.0  Pasty modelarskie; wosk dentystyczny i pozostałe preparaty dentystyczne na bazie gipsu; preparaty i ładunki do gaśnic przeciwpożarowych; gotowe pożywki do hodowli mikroorganizmów; złożone odczynniki diagnostyczne i laboratoryjne, gdzie indziej niesklasyfikowane – wyłącznie testy i odczynniki diagnostyczne, medyczne, materiały formierskie dentystyczne na bazie wosku, w opakowaniach do sprzedaży detalicznej, materiały formierskie dentystyczne na bazie gipsu, pasty modelarskie i pozostałe preparaty; preparaty do stosowania w dentystyce na bazie gipsu, pozostałe, gotowe pożywki do hodowli mikroorganizmów – wyłącznie dla farmacji

87

 ex 20.59.59.9  Pozostałe różne wyroby chemiczne, gdzie indziej niesklasyfikowane – wyłącznie produkty i preparaty do użytku farmaceutycznego i chirurgicznego, z wyłączeniem wyrobów z ceramiki szlachetnej

88

 ex 21  Podstawowe substancje farmaceutyczne, leki i pozostałe wyroby farmaceutyczne – wyłącznie produkty lecznicze dopuszczone do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z przepisami Prawa farmaceutycznego

89

 bez względu na symbol PKWiU  Produkty lecznicze dopuszczone do obrotu na terytorium kraju, które uzyskały pozwolenie wydane przez Radę Unii Europejskiej lub Komisję Europejską

90

 ex 22.19.30.0  Przewody, rury i węże z gumy innej niż ebonit – wyłącznie węże medyczne z gumy

91

 ex 22.19.60.0  Odzież i dodatki odzieżowe z gumy innej niż ebonit – wyłącznie rękawice chirurgiczne

92

 22.19.71.0  Wyroby higieniczne lub farmaceutyczne (włączając smoczki), z gumy innej niż ebonit

93

 ex 25.94.12.0  Elementy złączne z żeliwa lub stali, niegwintowane, gdzie indziej niesklasyfikowane – wyłącznie nity ze stali do wyrobów ortopedycznych, rehabilitacyjnych i protetycznych

94

 ex 26.20.30.0  Pozostałe urządzenia do maszyn do automatycznego przetwarzania danych – wyłącznie urządzenia komputerowe do pisma Braille’a (dla ociemniałych)

95

 26.60.14.0  Stymulatory serca, aparaty słuchowe

96

 ex 28.23.11.0  Maszyny do pisania i maszyny do redagowania tekstów – wyłącznie: maszyny do pisania dla niewidomych

97

 ex 28.25.30.0  Części przemysłowych urządzeń chłodniczych i wentylacyjnych – wyłącznie części do narzędzi, przyrządów, aparatów i urządzeń medycyny ogólnej (do sterylizacji narzędzi, dezynfekcji, wyjaławiania itp.)

98

 ex 28.99.12.0  Maszyny, urządzenia i wyposażenie do składu drukarskiego, do przygotowywania lub wykonywania matryc i płyt – wyłącznie maszyny poligraficzne do pisma Braille’a

99

 30.92.20.0  Wózki inwalidzkie, z wyłączeniem części i akcesoriów

100

 ex 32.50.13.0  Strzykawki, igły, cewniki, kaniule itp.; przyrządy okulistyczne oraz pozostałe instrumenty i urządzenia do zastosowań medycznych, gdzie indziej niesklasyfikowane – wyłącznie:1) strzykawki używane w lecznictwie, chirurgii, stomatologii lub weterynarii – z wyłączeniem strzykawek weterynaryjnych,2) igły metalowe do zastrzyków stosowane w lecznictwie, z wyłączeniem igieł weterynaryjnych,3) igły (z wyjątkiem metalowych igieł do zastrzyków lub zakładania szwów), z wyłączeniem igieł weterynaryjnych,4) przyrządy i aparatura do pomiaru ciśnienia krwi,5) aparatura do transfuzji

101

 ex 32.50.22.0  Sztuczne stawy; sprzęt i aparaty ortopedyczne; sztuczne zęby; wyroby protetyki dentystycznej; protezy pozostałych części ciała, gdzie indziej niesklasyfikowane, z wyłączeniem sztucznych zębów i protez dentystycznych

102

 32.50.23.0  Części i akcesoria protez i przyrządów ortopedycznych

103

 32.50.41.0  Soczewki kontaktowe; soczewki okularowe ze szkła i innych materiałów

104

 bez względu na symbol PKWiU  Produkty uzdrowisk (bez napojów mineralnych) – wyłącznie:1) środki do kąpieli leczniczych: sól jodobromowa, szlam i ług,2) środki do okładów leczniczych, w tym kostki borowinowe,3) środki skoncentrowane do kuracji pitnej, w tym tabletki “ZUBER”

105

 bez względu na symbol PKWiU  Wyroby medyczne, w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych dopuszczone do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, inne niż wymienione w pozostałych pozycjach załącznika

106

 bez względu na symbol PKWiU  Publikacje w alfabecie Braille’a, jeżeli z uwagi na formę w całości przeznaczone są do użytku osób niewidomych i słabowidzących, oraz urządzenia do zapisywania i odczytywania tekstów w alfabecie Braille’a

107

 bez względu na symbol PKWiU  Foteliki do przewozu dzieci w samochodach

108-128

 (uchylone)

 

 Towary przeznaczone na cele ochrony przeciwpożarowej

129

 Sprzęt przewozowo-samochodowy:1) pożarnicze samochody specjalne i specjalistyczne(gaśnicze, rozpoznawcze, drabiny samochodowe,techniczne, chemiczne, ekologiczne, dźwigi ipodnośniki, cysterny, sanitarki) oraz fabryczniewykonane i oznakowane pojazdy straży pożarnej,2) sprzęt pływający, statki pożarnicze, łodzie, pontonyi silniki oraz statki powietrzne dla ratownictwa i

gaszenia pożarów.

 

 

130

 Sprzęt łączności:1) radiotelefony różnych typów wraz z osprzętem,2) sprzęt łączności przewodowej,3) zestawy komputerowe z urządzeniami peryferyjnymi,oprogramowanie,4) urządzenia dyspozytorskie i aparatownie,5) zestawy antenowe,6) sprzęt do radiowej łączności trankingowej.

 

 

131

 Materiały i środki wyposażenia specjalistycznego:1) sprzęt ochrony osobistej: kombinezony, kamizelki,pasy ratunkowe i okulary,2) aparaty oddechowe z maskami,3) sprzęt burzący: piły spalinowe i elektryczne,rozpieracze i poduszki hydrauliczne, młotypneumatyczne, narzędzia hydrauliczne uniwersalne,siekierołomy,

4) zapory pływające i sprzęt do likwidacji zagrożeń

ekologicznych i chemicznych: pompy chemiczne do

paliw, kwasów lub ługów, separatory i skimery

olejowe wraz z oprzyrządowaniem,

5) wykrywacze gazów, temperatury i bezruchu,

radiometry, pirometry, kamery termowizyjne,

6) urządzenia oddymiające i zadymiające,

7) wytwornice, agregaty i generatory pianowe,

8) prądownice strażackie, działka wodne i

wodno-pianowe,

9) podręczny sprzęt gaśniczy: gaśnice, agregaty

gaśnicze, hydronetki, tłumnice, bosaki, szafki

hydrantowe,

10) węże pożarnicze (ssawne i tłoczne) oraz armatura

wodna: łączniki, zbieracze, zasysacze, stojaki

hydrantowe, rozdzielacze, zwijadła, zbiorniki wolno

stojące,

11) drabiny pożarnicze przenośne: przystawne, wysuwane i

zestawiane,

12) sprężarki, ładowarki i przetłaczarki do butli

gazowych wysokociśnieniowych,

13) sprzęt ratowniczy: aparaty, skokochrony, wory,

rękawy, linki ratownicze, ratowniczy sprzęt

wysokogórski i dla płetwonurków,

14) chemiczne środki gaśnicze, sorbenty, neutralizatory

i odkażacze, środki zwilżające i modyfikujące,

15) sprzęt kontrolno-pomiarowy stanowisk badawczych,

16) pompy i autopompy pożarnicze,

17) agregaty prądotwórcze i oświetleniowe oraz siłownie

energetyczne,

18) sprzęt i środki do uszczelniania i ograniczania

przemieszczania się materiałów niebezpiecznych.

 

 

132

 Wyposażenie zabezpieczające:1) pojazdy i samochody specjalistyczne: kasyna polowe,chłodnie, piece piekarskie polowe, urządzeniadezynfekcyjno-kąpielowe, łaźnie polowe, przyczepy,naczepy i kontenery pożarnicze wraz z wyposażeniem,2) polowe wyposażenie gastronomiczne: kuchnie polowe,termosy polowe, polowe podgrzewacze i rozdzielaczewody, namioty sypialne, techniczne i do kuchni

polowych, kasyna polowe, garnki, menażki,

niezbędniki,

3) wyposażenie samochodów sanitarnych

 

 

133

 Materiały pędne i smary:paliwa i smary z wyłączeniem wyrobów objętychpodatkiem akcyzowym

134

 Pozostałe towary:1) urządzenia szkolno-treningowe: trenażery, ścieżkibiegowe, urządzenia wydolnościowe i do pomiaru masyciała, drobny sprzęt sportowy oraz przeszkody iurządzenia torów ćwiczeń sportowo-pożarniczych,2) umundurowanie, odzież specjalna i ochronna,wyekwipowanie osobiste strażaka państwowej strażypożarnej według obowiązujących norm i wyposażenie

specjalistyczne strażaka oraz odznaki, odznaczenia i

dystynkcje,

3) wyposażenie stacji diagnostycznych, stacji

przeciwdymowych-przeciwgazowych, warsztatów

łączności i ćwiczebnych komór gazowych,

4) urządzenia sygnalizacyjno-ostrzegawcze do oznakowania

pojazdów uprzywilejowanych w ruchu i terenów akcji

ratowniczo-gaśniczych,

5) podwozia oraz nadwozia samochodowe i przyczepy pod

zabudowę na pojazdy dla straży pożarnej

 

 

 Wykaz usług (grupa usług)

135

 ex 01.6  Usługi związane z rolnictwem oraz chowem i hodowlą zwierząt, z wyłączeniem usług weterynaryjnych, z wyłączeniem: usług podkuwania koni i prowadzenia schronisk dla zwierząt gospodarskich (PKWiU ex 01.62.10.0)

136

 02.10.20.0  Usługi związane ze szkółkami leśnymi

137

 ex 02.40.10  Usługi związane z leśnictwem, z wyłączeniem: patrolowania lasów wykonywanego na zlecenie przez jednostki inne niż leśne (PKWiU ex 02.40.10.3) oraz doradztwa w zakresie zarządzania lasami

138

 ex 03.00.7  Usługi wspomagające rybactwo, z wyłączeniem usług związanych z rybołówstwem morskim (PKWiU ex 03.00.71.0)

139

 ex 10.39.14.0  Warzywa i owoce, krojone i zapakowane – wyłącznie: obieranie i cięcie warzyw, mieszanie świeżych sałat, pakowanie na rynek pierwotny

140

 36.00.20.0  Usługi związane z uzdatnianiem i dostarczaniem wody za pośrednictwem sieci wodociągowych

141

 36.00.30.0  Usługi związane z handlem wodą dostarczaną za pośrednictwem sieci wodociągowych

142

 ex 37  Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków

143

 38.11.1  Usługi związane ze zbieraniem odpadów innych niż niebezpieczne nadających się do recyklingu

144

 38.11.2  Usługi związane ze zbieraniem odpadów innych niż niebezpieczne nienadających się do recyklingu

145

 38.11.6  Usługi związane z infrastrukturą przeznaczoną do przemieszczania odpadów innych niż niebezpieczne

146

 38.12.1  Usługi związane ze zbieraniem odpadów niebezpiecznych

147

 38.12.30.0  Usługi związane z infrastrukturą przeznaczoną do przemieszczania odpadów niebezpiecznych nadających się do recyklingu

148

 38.21.10.0  Usługi związane z obróbką odpadów innych niż niebezpieczne w celu ich ostatecznego usunięcia

149

 38.21.2  Usługi związane z usuwaniem odpadów innych niż niebezpieczne

150

 38.22.19.0  Usługi związane z przetwarzaniem pozostałych odpadów niebezpiecznych

151

 ex 38.22.2  Usługi związane z unieszkodliwianiem odpadów promieniotwórczych i pozostałych odpadów niebezpiecznych, z wyłączeniem usług zagospodarowania odpadów promieniotwórczych (ponownego przetwarzania paliw i odpadów) (PKWiU ex 38.22.21.0)

152

 39.00.1  Usługi związane z odkażaniem i czyszczeniem

153

 39.00.2  Pozostałe usługi związane z rekultywacją oraz specjalistyczne usługi w zakresie kontroli zanieczyszczeń

154

 49.10  Transport kolejowy pasażerski międzymiastowy

155

 49.31  Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski

156

 49.32  Usługi taksówek osobowych

157

 49.39  Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany

158

 50.10.1  Transport morski i przybrzeżny pasażerski, włączając żeglugę bliskiego zasięgu

159

 50.30.1  Transport wodny śródlądowy pasażerski

160

 50.30.20.0  Wynajem pasażerskich statków żeglugi śródlądowej z załogą

161

 ex 51.10.1  Transport lotniczy pasażerski – wyłącznie przewozy lotnicze rozkładowe pasażerskie i pozarozkładowe pasażerskie

162

 51.10.20.0  Wynajem środków transportu lotniczego pasażerskiego, z załogą

163

 55  Usługi związane z zakwaterowaniem

164-168

 (uchylone)

169

 bez względu na symbol PKWiU  Usługi, inne niż usługi elektroniczne, polegające na umożliwieniu odbioru programów telewizyjnych i radiowych w rozumieniu przepisów o radiofonii i telewizji za pomocą urządzeń odbiorczych, z wyłączeniem usług polegających na wypożyczaniu filmów i audycji w wybranym przez korzystającego z usługi czasie*)

170-172

 (uchylone)

173

 75  Usługi weterynaryjne

174

 81.29.12.0  Usługi zamiatania śmieci i usuwania śniegu

175

 81.29.13.0  Pozostałe usługi sanitarne

176

 81.30.10.0  Usługi związane z zagospodarowaniem terenów zieleni

177

 ex 85.60.10.0  Usługi wspomagające edukację – wyłącznie usługi świadczone przez instytucje, których usługi w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej nie są zwolnione od podatku

178

 ex 91.01  Usługi bibliotek i archiwów – wyłącznie w zakresie wypożyczania wydawnictw wymienionych w pozycji 72-75

179

 93.11.10.0  Usługi związane z działalnością obiektów sportowych

180

 96.03  Usługi pogrzebowe i pokrewne, wraz z dostawą trumien, urn i utensyliów pogrzebowych dostarczanych wraz z trumną lub urną

181

 bez względu na symbol PKWiU  Usługi twórców i artystów wykonawców w rozumieniu przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych wynagradzane w formie honorariów za przekazanie lub udzielenie licencji do praw autorskich lub praw do artystycznego wykonania

182

 bez względu na symbol PKWiU  Usługi kulturalne i rozrywkowe – wyłącznie w zakresie wstępu:1) na widowiska artystyczne, włączając przedstawienia cyrkowe,2) do obiektów kulturalnych

183

 bez względu na symbol PKWiU  Usługi związane z rozrywką i rekreacją – wyłącznie w zakresie wstępu do wesołych miasteczek, parków rozrywki, na dyskoteki, sale taneczne

184

 bez względu na symbol PKWiU  Usługi bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostałe usługi w zakresie kultury – wyłącznie w zakresie wstępu

185

 bez względu na symbol PKWiU  Wstęp na imprezy sportowe

186

 bez względu na symbol PKWiU  Pozostałe usługi związane z rekreacją – wyłącznie w zakresie wstępu

187

 bez względu na symbol PKWiU  Usługi napraw i konserwacji wyrobów z pozycji 80, 93-96, 99 i 101-103

 

*)  Nie dotyczy usług reklamowych i promocyjnych.

Objaśnienia:

1)    Wykaz nie ma zastosowania dla zakresu sprzedaży towarów i usług zwolnionych od podatku lub opodatkowanych stawkami niższymi niż stawka, której dotyczy załącznik.

2)    Usługi pasażerskiego transportu obejmują przewóz osób oraz ich podręcznego bagażu (zwierzęcia), za który nie jest pobierana dodatkowa opłata; przewożony pojazd podróżnego nie jest traktowany jako podręczny bagaż.

Dodaj komentarz

Musisz się zalogować aby dodać komentarz