Podatek od towarów i usług (VAT)

Ustawa o podatku od towarów i usług (VAT) X – XII 2016

DZIAŁ XIII
ZMIANY W PRZEPISACH OBOWIĄZUJĄCYCH, PRZEPISY PRZEJŚCIOWE I KOŃCOWE

Rozdział 1
Zmiany w przepisach obowiązujących

Art. 139.
W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).

Art. 140.
W ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).

Art. 141.
W ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2003 r. Nr 58, poz. 515, z późn. zm.) w art. 72 wprowadza się następujące zmiany:
1) w ust. 1 dodaje się pkt 8 w brzmieniu: (zmiany pominięte).

Art. 142.
W ustawie z dnia 19 listopada 1999 r. – Prawo działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 101, poz. 1178, z późn. zm.) w art. 88 w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:  (zmiany pominięte).

Art. 143.
W ustawie z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. Nr 86, poz. 959, z późn. zm.) w art. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie:  (zmiany pominięte).

Art. 144.
W ustawie z dnia 9 września 2000 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 86, poz. 960, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).

Art. 145.
W ustawie z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (Dz. U. Nr 130, poz. 1112 oraz z 2003 r. Nr 210, poz. 2036) w art. 37 w ust. 3 dodaje się pkt 5 w brzmieniu:  (zmiany pominięte).

Previous ArticleNext Article