Podatek od towarów i usług (VAT)

Ustawa o podatku od towarów i usług (VAT) X – XII 2016

Rozdział 5
Szczególne przypadki określania wysokości podatku należnego

Art. 84.
1. Podatnicy świadczący usługi w zakresie handlu, którzy dokonują sprzedaży opodatkowanej i zwolnionej od podatku lub opodatkowanej według różnych stawek, a nie są obowiązani prowadzić ewidencji, o której mowa w art. 111 ust. 1, mogą w celu obliczenia kwoty podatku należnego dokonać podziału sprzedaży towarów w danym okresie rozliczeniowym w proporcjach wynikających z udokumentowanych zakupów z tego okresu, w którym dokonano zakupu. Do obliczenia tych proporcji przyjmuje się wyłącznie towary przeznaczone do dalszej sprzedaży według cen uwzględniających podatek.

2. Jeżeli podatnik podjął lub wznowił działalność wymienioną w ust. 1, podział sprzedaży może być dokonany przy zastosowaniu do obrotu danego okresu rozliczeniowego procentowych wskaźników podziału udokumentowanych zakupów, dokonanych w okresie rozliczeniowym przed zakończeniem okresu rozliczeniowego, w którym podjęto lub wznowiono działalność.

Art. 85.
W przypadku świadczenia przez podatnika usług, w tym w zakresie handlu i gastronomii, kwota podatku należnego może być obliczana jako iloczyn wartości dostawy i stawki:
1) 18,03% – dla towarów i usług objętych stawką podatku 22%;
[highlight bg=”#8a0000″ color=”#ffffff”]Uwaga! W okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., zgodnie z art. 146b niniejszej ustawy, kwota podatku należnego jest obliczana jako iloczyn wartości dostawy i stawki 18,70 % – dla towarów i usług objętych stawką podatku 23 % .[/highlight]
2) 6,54% – dla towarów i usług objętych stawką podatku 7%;
[highlight bg=”#8a0000″ color=”#ffffff”]Uwaga! W okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., zgodnie z art. 146b niniejszej ustawy, kwota podatku należnego jest obliczana jako iloczyn wartości dostawy i stawki 7,41 % – dla towarów i usług objętych stawką podatku 8 % .[/highlight]
3) 4,76% – dla towarów i usług objętych stawką podatku 5%.

Previous ArticleNext Article