Podatek od towarów i usług (VAT)

Rozporządzenie w sprawie naliczania odsetek od kwoty przyjętej kaucji gwarancyjnej

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 19 czerwca 2015 r.
w sprawie naliczania odsetek od kwoty przyjętej kaucji gwarancyjnej

Na podstawie art. 105b ust. 13 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Rozporządzenie określa szczegółowe zasady naliczania odsetek od kwoty przyjętej kaucji gwarancyjnej w formie depozytu pieniężnego złożonego na wyodrębniony rachunek urzędu skarbowego, zwanej dalej „kaucją gwarancyjną”.

 § 2.

Odsetki od kwoty przyjętej kaucji gwarancyjnej są naliczane według wzoru:

wzor 001

gdzie poszczególne symbole i liczby oznaczają:

Kk – kwotę kaucji gwarancyjnej podlegającą w części albo w całości zwrotowi albo przeznaczeniu na pokrycie zaległości podatkowej, zwaną dalej „kwotą Kk”,
L – liczbę dni od dnia przyjęcia kaucji gwarancyjnej do dnia zwrotu kwoty kaucji gwarancyjnej odpowiednio w części albo w całości albo do dnia przeznaczenia na pokrycie zaległości podatkowej kwoty kaucji gwarancyjnej odpowiednio w części albo w całości,
O – stawkę odsetek równą 30% stopy depozytowej ustalonej zgodnie z przepisami o Narodowym Banku Polskim,
365 – liczbę dni w roku,
On – kwotę odsetek,
Opz – kwotę odsetek po zaokrągleniu.

§ 3.

Jeżeli w okresie od dnia przyjęcia kaucji gwarancyjnej do dnia jej zwrotu w części albo w całości albo do dnia jej przeznaczenia na pokrycie zaległości podatkowej w części albo w całości występowały okresy, w których:
1) obowiązywały różne stawki odsetek – odsetki są naliczane odrębnie za każdy z tych okresów;
2) wysokość kaucji gwarancyjnej była różna – odsetki są naliczane odrębnie za każdy z tych okresów od odpowiednich kwot z tych okresów.

 § 4.

W przypadku zwrotu kaucji gwarancyjnej w części lub w całości lub przeznaczenia kaucji gwarancyjnej w części lub w całości na pokrycie zaległości podatkowej, w stosunku do której dokonano wcześniej zwrotu części kaucji gwarancyjnej lub przeznaczono część kaucji gwarancyjnej na pokrycie zaległości podatkowej, kwotę Kk pomniejsza się za odpowiednie okresy o kwotę kaucji gwarancyjnej, która została zwrócona lub przeznaczona na pokrycie zaległości podatkowej.

 § 5.

Odsetki od kwoty przyjętej kaucji gwarancyjnej zaokrągla się do pełnych złotych, w ten sposób, że końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się, a końcówki kwot wynoszące 50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych. W przypadkach, o których mowa w § 3, zaokrągleniu podlegają kwoty odsetek za poszczególne okresy.

 § 6.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2015 r.

Previous ArticleNext Article