Aktualizowane akty prawne, Podatek dochodowy, Prawo podatkowe

Ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym 2019 (Dz.U. 2019 poz. 43) – wersja aktualizowana

Rozdział 5
Przepisy wspólne

Art. 52.
1. (uchylony).

2. (uchylony).

3. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, wzory:
1) (uchylony),
2) zeznania, o którym mowa w art. 21 ust. 2 pkt 2,
3) wniosku o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej, o którym mowa w Art. 29 ust. 1,
4) rocznych deklaracji o wysokości składki zapłaconej na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w Art. 31 ust. 4 i 6 oraz Art. 44 ust. 4 i 5,
5) informacji o zmianach we wniosku o zastosowanie karty podatkowej lub likwidacji prowadzonej działalności, o których mowa w Art. 36 ust. 7
6) (uchylony)
– wraz z objaśnieniami co do sposobu prawidłowego ich wypełnienia, terminu i miejsca składania, kierując się potrzebą ułatwienia podatnikom poprawnego sporządzenia tych zeznań, wniosków, deklaracji i informacji.

Art. 53.
(uchylony).

Art. 54.
1. Stawki określone w załączniku nr 3, 5 i 6 do ustawy oraz kwota, o której mowa w objaśnieniach do załącznika nr 3 do ustawy część I pkt 4, będą corocznie, poczynając od roku podatkowego 2004, podwyższane w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów roku poprzedzającego rok podatkowy w stosunku do tego samego okresu roku ubiegłego, ogłaszanemu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.

2. Przy obliczaniu kwot i stawek w sposób określony w ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 3, pomija się końcówki wyrażone w groszach.

3. Przy obliczaniu stawek określonych w części I tabeli w zakresie usług parkingowych, części VI oraz częściach VIII-XI tabeli stawki zaokrągla się do pełnych dziesiątek groszy w ten sposób, że kwoty wynoszące:
1) mniej niż 5 groszy pomija się;
2) 5 i więcej groszy podwyższa się do pełnych dziesiątek groszy.

Art. 55.
1. Minister właściwy do spraw finansów publicznych w terminie do dnia 30 listopada roku poprzedzającego rok podatkowy ogłasza, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” kwoty i stawki, obliczone zgodnie z art. 54.

2. (uchylony).

Previous ArticleNext Article

Dodaj komentarz