|środa, Wrzesień 26, 2018
>> Home » Podatek dochodowy » Ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym 2016 (stan prawny na dzień 31 grudnia 2016)

WERSJA ARCHIWALNA
Spis treściInformacje o akcie prawnymAktualna wersja
Ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. 2016 poz. 2180)
Stan prawny na dzień 31 grudnia 2016 r.

Ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym 2016 (stan prawny na dzień 31 grudnia 2016) 

Rozdział 5
Przepisy wspólne

Art. 52.
1. Podatnicy dokonujący pracownikom wypłat należności ze stosunku pracy, o których mowa w art. 12 ustawy o podatku dochodowym, są obowiązani prowadzić karty przychodów, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 7.

2. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, sposób prowadzenia kart przychodów.

3. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, wzory:
1) (uchylony),
2) zeznania, o którym mowa w art. 21 ust. 2 pkt 2,
3)  wniosku o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej, o którym mowa w art. 29 ust. 1,
4) rocznych deklaracji o wysokości składki zapłaconej na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 31 ust. 4 i 6 oraz art. 44 ust. 4 i 5,
5) informacji o zmianach we wniosku o zastosowanie karty podatkowej lub likwidacji prowadzonej działalności, o których mowa w art. 36 ust. 7,
wraz z objaśnieniami co do sposobu prawidłowego ich wypełnienia, terminu i miejsca składania.

Art. 53. (uchylony).

Art. 54.
1. Stawki określone w załączniku nr 3, 5 i 6 do ustawy oraz kwota, o której mowa w objaśnieniach do załącznika nr 3 do ustawy część I pkt 4, będą corocznie, poczynając od roku podatkowego 2004, podwyższane w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów roku poprzedzającego rok podatkowy w stosunku do tego samego okresu roku ubiegłego, ogłaszanemu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej “Monitor Polski”.

2. Przy obliczaniu kwot i stawek w sposób określony w ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 3, pomija się końcówki wyrażone w groszach.

3. Przy obliczaniu stawek określonych w części I tabeli w zakresie usług parkingowych, części VI oraz częściach VIII-XI tabeli stawki zaokrągla się do pełnych dziesiątek groszy w ten sposób, że kwoty wynoszące:
1)  mniej niż 5 groszy pomija się;
2)  5 i więcej groszy podwyższa się do pełnych dziesiątek groszy.

Art. 55.
1. Minister właściwy do spraw finansów publicznych w terminie do dnia 30 listopada roku poprzedzającego rok podatkowy ogłasza, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej “Monitor Polski” kwoty i stawki, obliczone zgodnie z art. 54.

2. (uchylony).