Podatek dochodowy, Załączniki do ustaw podatkowych

Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych 2017 – załącznik nr 2: Tabela rodzajów i rozmiarów działów specjalnych produkcji rolnej…

ZAŁĄCZNIK 2. TABELA RODZAJÓW I ROZMIARÓW DZIAŁÓW SPECJALNYCH PRODUKCJI ROLNEJ PODLEGAJĄCYCH OPODATKOWANIU PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH.

Lp. Rodzaje i rozmiary upraw i produkcji
1 2
1 Uprawy w szklarniach ogrzewanych lub nieogrzewanych – powyżej 25 m2 powierzchni ogólnej
2 Uprawy w tunelach foliowych ogrzewanych – powyżej 50 m2 powierzchni ogólnej
3 Uprawy grzybów i ich grzybni – powyżej 25 m2 powierzchni uprawowej
4 Drób rzeźny: kurczęta, gęsi, kaczki, indyki – powyżej 100 sztuk
5 Drób nieśny – powyżej 80 sztuk:
a) kury nieśne (w stadzie reprodukcyjnym)
b) kury mięsne (w stadzie reprodukcyjnym)
c) gęsi (w stadzie reprodukcyjnym)
d) kaczki (w stadzie reprodukcyjnym)
e) indyki (w stadzie reprodukcyjnym)
f) kury (produkcja jaj konsumpcyjnych)
6 Wylęgarnie drobiu: kurczęta, gęsi, kaczki, indyki – bez względu na liczbę sztuk uzyskanych z wylęgu
7 Zwierzęta futerkowe:
a) lisy, jenoty, norki, tchórzofretki, szynszyle – 1 samica stada podstawowego i powyżej
b) nutrie – powyżej 50 sztuk samic stada podstawowego
c) króliki – powyżej 50 sztuk samic stada podstawowego
8 Zwierzęta laboratoryjne: szczury białe, myszy białe – bez względu na liczbę sprzedanych sztuk
9 Jedwabniki – produkcja kokonów 1 dm3 i powyżej
10 Pasieki – powyżej 80 rodzin
11 Uprawy roślin „in vitro” – 1 m2 powierzchni półek i powyżej
12 Hodowla entomofagów – 1 m2 powierzchni upraw roślin żywicielskich i powyżej
13 Hodowla dżdżownic – 1 m2 powierzchni łoża hodowlanego i powyżej
14 Hodowla i chów innych zwierząt poza gospodarstwem rolnym:
a) krowy – powyżej 5 sztuk
b) cielęta – powyżej 10 sztuk
c) bydło rzeźne – powyżej 10 sztuk (z wyjątkiem opasów)
d) tuczniki – powyżej 50 sztuk
e) prosięta i warchlaki – powyżej 50 sztuk
f) chów i hodowla owiec – powyżej 10 sztuk matek
g) tucz owiec – powyżej 15 sztuk
h) konie rzeźne – 1 sztuka i powyżej
i) konie hodowlane – 1 sztuka stada podstawowego i powyżej
j) hodowla ryb akwariowych – powyżej 700 dm3 objętości akwarium, obliczonej według wewnętrznych długości krawędzi
k) hodowla psów rasowych – 1 sztuka stada podstawowego i powyżej
l) hodowla kotów rasowych – 1 sztuka stada podstawowego i powyżej
Previous ArticleNext Article