Podatek dochodowy, Załączniki do ustaw podatkowych

Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych 2017 – załącznik nr 1: Wykaz rocznych stawek amortyzacyjnych

ZAŁĄCZNIK 1. WYKAZ ROCZNYCH STAWEK AMORTYZACYJNYCH.

Pozycja Stawka % Symbol KŚT (grupa lub podgrupa, lub rodzaj) Nazwa środków trwałych Powiązanie z KRŚT
1 2 3 4 5
01 1,5 11 Budynki mieszkalne 15, 16
122 Lokale mieszkalne
2,5 10 Budynki niemieszkalne 10, 11, 12
13, 14, 15
17, 18, 19
110 Z rodzaju 110 placówki opiekuńczo-wychowawcze, 154
domy opieki społecznej bez opieki medycznej 159
121 Lokale niemieszkalne
4,5 102 Podziemne garaże i zadaszone parkingi 227
oraz budynki kontroli ruchu powietrznego (wieże) 293
104 Zbiorniki, silosy oraz magazyny podziemne, zbiorniki 200
i komory podziemne (z wyłączeniem budynków 202
magazynowych i naziemnych) 203
205
209
220
221
222
10 103 Kioski towarowe o kubaturze poniżej 500 m3
– trwale związane z gruntem
125
109 Domki kempingowe, budynki zastępcze
– trwale związane z gruntem
169
198
010 Plantacje wikliny 001
02 2,5 224 Budowle wodne, z wyjątkiem melioracji, 250
doków stałych zalądowionych, wałów 251
i grobli 253
254
255
259
293
297
21 Budowle sklasyfikowane jako budowle do uzdatniania wód, z wyjątkiem studni wierconych 256
290 Budowle sportowe i rekreacyjne, z wyłączeniem ogrodów i parków publicznych, skwerów, ogrodów botanicznych i zoologicznych 28
291 Wieże przeciwpożarowe 291
225 Melioracje podstawowe 01
226 Melioracje szczegółowe 01
4,5 2 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej, z wyłączeniem ogrodów i parków publicznych, skwerów, ogrodów botanicznych i zoologicznych 2
10 211 Przewody sieci technologicznych wewnątrzzakładowych 651
221 Urządzenia zabezpieczające ruch pociągów 680
14 202 Z rodzaju 202 wieże ekstrakcyjne 507
20 200 Z rodzaju 200 wieże wiertnicze, wieżomaszty 510
03 7 3 Kotły i maszyny energetyczne 3
14 323 Silniki spalinowe na paliwo lekkie 323
324 Silniki spalinowe na paliwo ciężkie 324
325 Silniki spalinowe na paliwo gazowe 325
326 Silniki powietrzne 326
343 Z rodzaju 343 zespoły elektroenergetyczne przenośne z silnikami spalinowymi na paliwo lekkie 343
344 Zespoły elektroenergetyczne z silnikami spalinowymi na paliwo ciężkie 344
349 Reaktory jądrowe 349
04 7 431 431 – 0 filtry (prasy) błotniarki 431
431 – 4 cedzidła mechaniczne
450 Piece do przerobu surowców (z wyjątkiem 450 – 50 piece do przerobu surowca wielokomorowe) 450
451 Piece do przetwarzania paliw (z wyjątkiem 451 – 0 piece koksownicze) 451
454 Piece do wypalania tunelowe 454
475 Aparaty bębnowe 475
477 Suszarki komorowe: 477-0 do 4 oraz
477-6 do 8
477
10 4 Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania 4
14 41 Obrabiarki do metali 40, 41
44 Maszyny i urządzenia do przetłaczania i sprężania cieczy i gazów 44
46 Aparaty do wymiany ciepła (z wyjątkiem rodzaju 465 i 469-0) 46
47 Maszyny, urządzenia i aparaty do operacji i procesów materiałowych (z wyjątkiem rodzaju 474, 475, 477-0 do 4 i 6-8 oraz 479-0) 47
18 449 Z rodzaju 449-90 urządzenia dystrybucyjne do benzyny i olejów elektryczne i przepływomierze składowe do cieczy i paliw płynnych 449
465 Z rodzaju 465 wymienniki płynów obiegowych przy produkcji sody 465
469 469-0 chłodnice odmulin i prób kołowych rozkładni gazu 469
474 Kolumny nitracyjne i denitracyjne 474
479 479-0 odbieralnice hydrauliczne rozkładni gazu 479
481 Aparaty i urządzenia do powierzchniowej obróbki metali sposobem chemicznym i elektrogalwanicznym 481
482 Aparaty i urządzenia do powierzchniowej obróbki metali sposobem cieplnym 482
484 484-0 urządzenia do spawania i napawania łukowego w ochronie gazów oraz do spawania i napawania plazmowego 484
Z rodzaju 484-1 wytwornice acetylenowe przenośne wysokiego ciśnienia,
484-3 zgrzewarki oporowe i tarcicowe
Z rodzaju 484-6 urządzenia do metalizacji natryskowej i do natryskiwania tworzywami sztucznymi
490 Maszyny i urządzenia do przygotowywania maszynowych nośników danych oraz maszyny analityczne 490
492 Samodzielne urządzenia do automatycznej regulacji i sterowania procesami 492
493 Z rodzaju 493 roboty przemysłowe 493
20 434 434-01 maszyny do zamykania słoi
Z rodzaju 434-02 maszyny do zamykania puszek
434
465 Wymienniki przeponowe rurowe sklasyfikowane jako chłodnice kwasu siarkowego 465
30 491 Zespoły komputerowe 491
05 7 506 506-1 i 506-2 aparaty do rektyfikacji powietrza 506
507 507-2 i 507-3 krystalizatory 507
507-4 komory potne
548 548-0 maszyny, urządzenia i aparaty do produkcji materiału zecerskiego 548
583 583-0 koparki i zwałowarki w kopalniach odkrywkowych węgla
583-1 koparki w piaskowniach przemysłu węglowego
583
10 512 Maszyny i urządzenia do eksploatacji otworów wiertniczych 512
513 Maszyny i urządzenia do przeróbki mechanicznej rud i węgla 513
514 514-0 maszyny i urządzenia aglomerowni 514
514-1 maszyny i urządzenia wielkopiecowe
514-2 maszyny i urządzenia hutnicze stalowni
Z rodzaju 514-3 do 6 nożyce hutnicze do cięcia na gorąco, tabor hutniczy, walcowniczy
514-9 inne maszyny, urządzenia i aparaty hutnicze
520 Z rodzaju 520 maszyny i urządzenia przemysłu kamieniarskiego: 520
520-0 i 520-1 traki ramowe i tarczowe
520-2 cyrkulaki
520-3 szlifierki
520-4 tokarki i wiertarki do kamienia
520-5 kombajny do robót przygotowawczych
523 Maszyny i urządzenia przemysłu cementowego 523
525 525-31 autoklawy 525
529 Z rodzaju 529 maszyny i urządzenia do produkcji materiałów budowlanych: 529
529-81 do produkcji elementów z lastryko
529-82 do produkcji sztucznego kamienia
56 Maszyny, urządzenia i aparaty przemysłów rolnych 56
582 Z rodzaju 582-1 pojemniki do bitumu stalowe powyżej 20 000 l pojemności oraz z rodzaju 582-2 odśnieżarki o mocy silników powyżej 120 KM 582
14 50 Maszyny, urządzenia i aparaty przemysłu chemicznego 50
517 Maszyny i urządzenia torfiarskie 517
52 Maszyny dla przemysłu surowców mineralnych 52
53 Maszyny do produkcji wyrobów z metali i tworzyw sztucznych 53
54 Maszyny, urządzenia i aparaty do obróbki i przerobu drewna, produkcji wyrobów z drewna oraz maszyny i aparaty papiernicze i poligraficzne 54
55 Maszyny i urządzenia do produkcji wyrobów włókienniczych i odzieżowych oraz do obróbki skóry i produkcji z niej 55
561 561-6 maszyny, urządzenia i aparaty do produkcji napoi 561
568 Maszyny, urządzenia i aparaty przemysłu piekarniczego (z wyjątkiem 568-40 do 48) 568
57 Maszyny, urządzenia i aparaty przemysłów spożywczych 57
59 Maszyny, urządzenia i narzędzia rolnicze i gospodarki leśnej 59
18 505 505-1 piece prażalnicze fluidezyjne 505
51 Maszyny, urządzenia i aparaty wiertnicze, górnicze, gazownicze, odlewnicze, torfiarskie oraz geodezyjne i kartograficzne 51
58 Maszyny do robót ziemnych, budowlanych i drogowych 58
20 506 506-3 odgazowywacze 506
510 Maszyny i urządzenia wiertnicze 510
511 Obudowy zmechanizowane 511
518 Z rodzaju 518 aparaty i urządzenia do: 518
518-01 pomiarów magnetycznych
518-02 pomiarów geologicznych
518-03 pomiarów sejsmicznych i radiometrycznych
518-1 elektrycznego profilowania odwiertów, karotażu gazowego, perforacji otworów wiertniczych
535 Z rodzaju 535-0 aparaty specjalne do wytwarzania kwasu wolframowego i maszyny do redukcyjnych, próżniowych i specjalnych wytopów metali 535
Z rodzaju 535-1 maszyny do produkcji węglanów i past emulsyjnych
Z rodzaju 535-7 urządzenia do produkcji półprzewodników
579 579-000 dystrybutory 579
579-003 młynki młotkowe
579-01 maszyny i urządzenia do przerobu odpadów zwierzęcych na mąkę pastewną i tłuszcze utylizacyjne
579-09 inne maszyny i urządzenia do przerobu odpadów zwierzęcych
580 Maszyny do robót ziemnych i fundamentowych 580
581 Maszyny do robót budowlanych 581
582 582-3 szczotki mechaniczne i osprzęt do utrzymania dróg 582
25 501 501-0 aparaty szklane i porcelanowe do destylacji 501
501-1 porcelanowe młyny kulowe
511 Maszyny górnicze, z wyłączeniem obudów zmechanizowanych 511
524 Z rodzaju 524 piece do topienia żużla wielkopiecowego i bazaltu 524
571 571-8 autoklawy do hydrolizy 571
571-30 i 571-31 neutralizatory stalowe oraz neutralizatory i hydrolizatory betonowe lub murowane
581 581-2 wibratory 581
581-4 wibromłoty oraz z rodzaju 581-3 zacieraczki do tynku
06 4,5 600 Zbiorniki naziemne ceglane 600
601 Zbiorniki naziemne betonowe (z wyjątkiem z wykładziną chemoodporną dla kwasu ponitracyjnego) 601
623 623-7 urządzenia telefoniczne systemów nośnych na liniach WN 623
641 Z rodzaju 641-7 wyciągi kopalniane (bez wyciągów przy głębieniu szybów) 641
648 Towarowe kolejki linowe i dźwignie linowe 648
657 Akumulatory hydrauliczne 657
660 Wagi pojazdowe, wagonowe i inne wbudowane 660
10 6 Urządzenia techniczne 6
18 61 Z podgrupy 61 urządzenia rozdzielcze i aparatura energii elektrycznej przewoźna 610 do 615
641 Dźwigniki, wciągarki i wciągniki przejezdne oraz nieprzejezdne, kołowroty, wyciągniki (z wyjątkiem rodzaju 641-63 oraz z rodzaju 641-7 wyciągniki kopalniane łącznie z wyciągami przy głębieniu szybów, a także wyciągi kolei i kolejek linowych) 641
662 662-1 projektory przenośne 16 mm i 35 mm 662
681 Kontenery 681
20 629 Telefony komórkowe 629
669 Kasy fiskalne i rejestrujące (z wyjątkiem zaliczonych do poz. 04 – zespoły komputerowe) 669
633 Baterie akumulatorów elektrycznych stacjonarnych 633
634 Baterie akumulatorów elektrycznych zasadowych 634
662 662-5 ekrany kinowe 662
644 644-0 do 4 przenośniki w kopalniach i zakładach przetwórczych rud i węgla 644
664 Z rodzaju 664 urządzenia do przeprowadzania badań technicznych 664
25 644 644-0 przenośniki zgrzebłowe ciężkie i lekkie 644
07 7 70 Kolejowy tabor szynowy naziemny 70
71 Kolejowy tabor szynowy podziemny 71
72 Tramwajowy tabor szynowy 72
73 Pozostały tabor szynowy naziemny 73
77 Tabor pływający 77
14 700 700-7 drezyny i przyczepy do drezyn 700-7
710 710-01 lokomotywy akumulatorowe 710 do 03
710-02 i 710-03 lokomotywy ognioszczelne i typu „Karlik” 710-02 i 710-03
710-10 do 14 wozy kopalniane 710-10 do 14
770 770-13 kontenerowce 770-13
773 773-1010 wodoloty 773-1010
780 Samoloty 780
781 Śmigłowce 781
743 Samochody specjalne 743
745 Z rodzaju 745 trolejbusy i samochody ciężarowe o napędzie elektrycznym 745
746 Ciągniki 746
747 Naczepy 747
748 Przyczepy 748
750
751
752
753
754
76 Pozostały tabor bezszynowy (wózki jezdniowe akumulatorowe, widłowe i inne wózki jezdniowe) 76
18 745 Z rodzaju 745 pozostałe samochody o napędzie elektrycznym 745
783 Balony 783
788 Inne środki transportu lotniczego 788
79 Środki transportu pozostałe
20 740 Motocykle, przyczepy i wózki motocyklowe 740
741 Samochody osobowe 741
742 Samochody ciężarowe 742
744 Autobusy i autokary 744
782 Szybowce 782
08 10 805 Z rodzaju 805 wyposażenie kin, teatrów, placówek kulturalno-oświatowych oraz instrumenty muzyczne 805
806 Kioski, budki, baraki, domki kempingowe
– niezwiązane trwale z gruntem
806
14 803 803-0 do 1 maszyny biurowe 803
803-30 dalekopisy do maszyn matematycznych
20 8 Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie 8
25 801 801-0 elektroniczna aparatura kontrolno-pomiarowa do przeprowadzania badań laboratoryjnych 801
802 802-0 aparaty i sprzęt do hydro- i mechanoterapii 802
804 Z rodzaju 804 wyposażenie cyrkowe 804

Objaśnienia:
1. Za pogorszone warunki używania budynków i budowli, o których mowa w art. 16i ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, uważa się używanie tych środków trwałych pod ciągłym działaniem wody, par wodnych, znacznych drgań, nagłych zmian temperatury oraz innych czynników powodujących przyspieszenie zużycia obiektu.
2. Za złe warunki używania budynków i budowli, o których mowa w art. 16i ust. 2 pkt 1 lit. b ustawy, uważa się używanie tych środków trwałych pod wpływem niszczących środków chemicznych, a zwłaszcza gdy służą one produkcji, wytwarzaniu lub przechowywaniu żrących środków chemicznych. Dotyczy to również przypadków silnego działania na budynek lub budowlę niszczących środków chemicznych rozproszonych w atmosferze, wodzie lub wydzielających się w postaci oparów, których źródłem są inne obiekty znajdujące się w pobliżu.
3. Przez maszyny, urządzenia i środki transportu wymagające szczególnej sprawności technicznej, o których mowa w art. 16i ust. 2 pkt 2 ustawy, rozumie się te obiekty, które używane są w pracy na trzy zmiany, mimo że nie działają ze swej istoty w ruchu ciągłym, używane w warunkach terenowych, w warunkach leśnych, pod ziemią lub innych wskazujących na bardziej intensywne zużycie.
4. Przez maszyny i urządzenia grupy 4-6 i 8 Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT), poddanych szybkiemu postępowi technicznemu, o których mowa w art. 16i ust. 2 pkt 3 ustawy, rozumie się maszyny, urządzenia i aparaturę, w których zastosowane są układy mikroprocesorowe lub systemy komputerowe, spełniające założone funkcje dzięki wykorzystaniu w nich najnowszych zdobyczy techniki, a także pozostałą aparaturę naukowo-badawcza i doświadczalno-produkcyjna.

Previous ArticleNext Article