Podatek dochodowy

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych 2016 (stan prawny na dzień 31 grudnia 2016)

Rozdział 7a
Informacje o wypłatach odsetek

Art. 44c.
1. Ilekroć w niniejszym rozdziale jest mowa o:
1) podmiocie wypłacającym – oznacza to podmiot gospodarczy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który dokonuje wypłaty odsetek lub zabezpiecza wypłatę odsetek:
a) bezpośrednio na rzecz faktycznego odbiorcy,
b) na rzecz innego podmiotu gospodarczego, w tym swojego zagranicznego zakładu lub swojej spółki zależnej, mającego siedzibę lub zarząd poza terytorium Unii Europejskiej lub państwa lub terytorium, z którym Rzeczpospolita Polska jest związana umową w sprawie środków równoważnych do środków określonych w niniejszym rozdziale, i na podstawie dostępnych mu informacji może domniemywać, że ten podmiot gospodarczy dokona wypłaty odsetek lub zabezpieczy wypłatę odsetek bezpośrednio na rzecz faktycznego odbiorcy mającego miejsce zamieszkania dla celów podatkowych w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej;
2) faktycznym odbiorcy – oznacza to osobę fizyczną, na rzecz której są dokonywane wypłaty odsetek lub dla której wypłata odsetek jest zabezpieczana, chyba że ta osoba udowodni, że:
a) działa jako podmiot wypłacający lub
b) działa w imieniu innego podmiotu i ujawni podmiotowi dokonującemu wypłaty lub zabezpieczającemu wypłatę odsetek nazwę, formę prawną, adres siedziby lub zarządu podmiotu, w którego imieniu działa, oraz adres miejsca jego faktycznego zarządu – jeżeli to miejsce znajduje się na terytorium innego państwa, lub
c) działa w imieniu przedsięwzięcia i ujawni podmiotowi dokonującemu wypłaty odsetek lub zabezpieczającemu wypłatę odsetek nazwę, formę prawną, adres miejsca faktycznego zarządu przedsięwzięcia, oraz nazwę osoby prawnej lub imię i nazwisko osoby fizycznej, o których mowa w pkt 7 lit. b, lub
d) działa w imieniu innej osoby fizycznej będącej faktycznym odbiorcą i ujawni tożsamość tej osoby fizycznej podmiotowi dokonującemu wypłaty odsetek lub zabezpieczającemu wypłatę odsetek;
3) pośrednim odbiorcy – oznacza to podmiot lub przedsięwzięcie, umieszczone na liście, o której mowa w ust. 6 pkt 1, lub inny podmiot lub przedsięwzięcie, mające miejsce faktycznego zarządu w państwie członkowskim Unii Europejskiej, które nie podlegają faktycznemu opodatkowaniu podatkiem dochodowym w tym państwie albo w państwie siedziby, i które otrzymują wypłatę odsetek lub którym wypłata odsetek jest zabezpieczana – chyba że każdy z nich udokumentuje podmiotowi wypłacającemu, że:
a) jest instytucją wspólnego inwestowania:
– zarejestrowaną lub działającą na podstawie przepisów państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innego państwa należącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, lub
– mającą siedzibę poza obszarem określonym w tiret pierwszym i niebędącą przedsiębiorstwem zbiorowego inwestowania,
b) na podstawie zaświadczenia wydanego przez właściwy organ państwa członkowskiego Unii Europejskiej, w którym ma miejsce faktycznego zarządu, jest traktowany jako instytucja wspólnego inwestowania,
c) jest instytucją prowadzącą działalność w zakresie gromadzenia oszczędności na cele emerytalne lub działalność ubezpieczeniową lub jest przedsiębiorstwem zarządzającym aktywami takiej instytucji,
d) jest podmiotem zwolnionym z opodatkowania podatkiem dochodowym lub podatkiem majątkowym, prowadzącym wyłącznie działalność pożytku publicznego,
e) jest wspólnym przedsięwzięciem obejmującym własność odsetek, w odniesieniu do której podmiot gospodarczy dokonujący wypłaty odsetek lub zabezpieczający wypłatę odsetek ustalił tożsamość i miejsce zamieszkania wszystkich faktycznych odbiorców, w wyniku czego ten podmiot gospodarczy jest podmiotem wypłacającym;
4) wypłacie odsetek – oznacza to:
a) odsetki wypłacone, postawione do dyspozycji lub zapisane na rachunku, w tym skapitalizowane, związane z wierzytelnościami wszelkiego rodzaju, z wyjątkiem opłat z tytułu opóźnionej zapłaty, bez względu na to, czy są one zabezpieczone hipoteką lub czy wiąże się z nimi prawo do udziału w zyskach dłużnika, oraz, w szczególności przychód (dochód) ze skarbowych papierów wartościowych, z obligacji lub skryptów dłużnych, włącznie z premiami i nagrodami mającymi związek z takimi papierami wartościowymi, obligacjami i skryptami dłużnymi,
b) przychód (dochód) wypłacony, uzyskany, w tym postawiony do dyspozycji, lub zapisany na rachunku, związany z papierami wartościowymi wszelkiego rodzaju, jeżeli nie uznaje się go bezpośrednio za wypłatę odsetek zgodnie z lit. a i c-e, oraz gdy:
– zgodnie z warunkami zwrotu kapitału określonymi w dniu emisji inwestor otrzyma w terminie wykupu co najmniej 95% zainwestowanego kapitału, lub
– warunki określone w dniu emisji przewidują związek, w wysokości co najmniej 95% dochodu z papieru wartościowego, z odsetkami lub dochodami, o których mowa w lit. a lub c-e,
c) odsetki naliczone lub skapitalizowane w momencie sprzedaży, spłaty lub umorzenia wierzytelności, o których mowa w lit. a, oraz przychód (dochód) naliczony lub skapitalizowany w momencie sprzedaży, spłaty lub umorzenia papierów wartościowych, o których mowa w lit. b,
d) przychód (dochód) uzyskany z wypłat odsetek, w rozumieniu lit. a-c, bezpośrednio lub za pośrednictwem pośredniego odbiorcy, wypłacany przez podmiot lub przedsięwzięcie, o których mowa w pkt 3 lit. a i b,
e) przychód (dochód) uzyskany w związku ze sprzedażą, spłatą lub umorzeniem akcji, udziałów lub jednostek w podmiotach lub w przedsięwzięciach, o których mowa w pkt 3 lit. a i b, jeżeli te podmioty lub te przedsięwzięcia, zainwestowały bezpośrednio lub pośrednio przez inne takie podmioty, takie przedsięwzięcia lub przez podmioty pośredniczące, łącznie ponad 25% swoich aktywów, w wierzytelności, o których mowa w lit. a, lub w papiery wartościowe, o których mowa w lit. b, z wyłączeniem tych aktywów, które muszą posiadać jako zabezpieczenie na realizację swoich celów inwestycyjnych i w odniesieniu do których inwestor nie ma uprawnień,
f) zysk z umowy ubezpieczenia na życie, jeżeli:
– umowa ta obejmuje gwarancję zysku, lub
– świadczenie wynikające z realizacji tej umowy jest w ponad 25% związane z wypłatami odsetek w rozumieniu lit. a-e;
5) zysku z umowy ubezpieczenia na życie – oznacza to:
a) nadwyżkę kwoty wypłaconej przez ubezpieczyciela lub zakład ubezpieczeń z umowy ubezpieczenia na życie, także przed dniem wymagalności wypłaty, ponad sumę wszystkich płatności dokonanych na rzecz ubezpieczyciela lub zakładu ubezpieczeń na mocy tej samej umowy ubezpieczenia na życie,
b) nadwyżkę wartości praw do świadczeń z tytułu umowy ubezpieczenia na życie ponad sumę wszystkich płatności dokonanych na rzecz ubezpieczyciela lub zakładu ubezpieczeń – w przypadku cesji, w całości lub w części, tych praw na rzecz osoby trzeciej,
c) wypłatę dokonaną przez ubezpieczyciela lub zakład ubezpieczeń lub cesję praw do świadczeń z tytułu umowy ubezpieczenia na życie na rzecz osoby trzeciej, które nastąpiły przed końcem okresu 5 lat – w przypadku umowy ubezpieczenia na życie, która przewiduje wyłącznie wypłatę przez okres co najmniej 5 lat emerytury lub stałych okresowych świadczeń
– z wyjątkiem kwot wypłaconych wyłącznie w związku ze śmiercią, niepełnosprawnością lub chorobą;
6) podmiocie gospodarczym – oznacza to instytucję kredytową lub finansową, inną osobę prawną, jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej lub osobę fizyczną, które w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą dokonują wypłaty odsetek lub zabezpieczają wypłatę odsetek;
7) miejscu faktycznego zarządu – oznacza to:
a) miejsce, w którym podejmowane są istotne decyzje dotyczące zarządzania podmiotem, lub miejsce, w którym podejmowana jest większość istotnych decyzji dotyczących zarządzania w odniesieniu do aktywów skutkujących wypłatą odsetek,
b) w przypadku przedsięwzięcia:
– miejsce zamieszkania osoby fizycznej będącej główną osobą odpowiedzialną za podejmowanie istotnych decyzji dotyczących zarządzania aktywami tego przedsięwzięcia lub będącej odpowiedzialną za podejmowanie największej części istotnych decyzji dotyczących zarządzania w odniesieniu do aktywów skutkujących wypłatą odsetek, lub
– miejsce siedziby lub faktycznego zarządu osoby prawnej będącej główną osobą odpowiedzialną za zarządzanie aktywami lub będącej odpowiedzialną za podejmowanie największej części istotnych decyzji dotyczących zarządzania w odniesieniu do aktywów skutkujących wypłatą odsetek;
8) podleganiu faktycznemu opodatkowaniu – oznacza to podleganie obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów lub części tych dochodów przypadającej niebędącym rezydentami osobom uprawnionym do części dochodu podmiotu lub uczestnikom przedsięwzięcia, w tym od wypłat odsetek.

2. Za podmiot wypłacający uznaje się również podmiot gospodarczy, będący instytucją obowiązaną w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:
1) dokonuje on wypłaty odsetek lub zabezpiecza wypłatę odsetek na rzecz podmiotu lub przedsięwzięcia, umieszczonego na liście, o której mowa w ust. 6 pkt 2, lub innego podmiotu lub przedsięwzięcia, które nie podlegają faktycznemu opodatkowaniu, mających siedzibę lub miejsce faktycznego zarządu poza terytorium Unii Europejskiej lub państwa lub terytorium, z którym Rzeczpospolita Polska jest związana umową w sprawie środków równoważnych do środków określonych w niniejszym rozdziale;
2) ustali on z zastosowaniem środków bezpieczeństwa finansowego wobec klientów, zgodnie z przepisami o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, tożsamość faktycznego odbiorcy, za którego uznaje się beneficjenta rzeczywistego w rozumieniu tych przepisów, posiadającego miejsce zamieszkania dla celów podatkowych w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej.

3. Za faktycznego odbiorcę wypłaty odsetek dokonanej lub zabezpieczonej na rzecz pośredniego odbiorcy uznaje się osobę fizyczną, która:
1) jest uprawniona do otrzymania dochodu pochodzącego z aktywów skutkujących wypłatą odsetek lub do otrzymania innych aktywów stanowiących wypłatę odsetek – w części odpowiadającej przysługującemu uprawnieniu;
2) wniosła bezpośredni lub pośredni wkład do aktywów tego pośredniego odbiorcy – w części dochodu pochodzącego z aktywów skutkujących wypłatą odsetek lub z innych aktywów stanowiących wypłatę odsetek, do której nie są uprawnione osoby fizyczne, o których mowa w pkt 1;
3) w późniejszym okresie uzyskuje prawo do całości lub części aktywów skutkujących wypłatą odsetek lub do innych aktywów stanowiących wypłatę odsetek – w części odpowiadającej temu uprawnieniu, jeżeli w momencie otrzymania lub zabezpieczenia wypłaty na rzecz pośredniego odbiorcy, osoby fizyczne, o których mowa w pkt 1 lub 2, nie są uprawnione łącznie lub oddzielnie do całości dochodu pochodzącego z aktywów skutkujących wypłatą odsetek lub do innych aktywów stanowiących wypłatę odsetek.

4. Kwota, o której mowa w ust. 3 pkt 3, którą uznaje się za należną tej osobie fizycznej, nie może przekraczać kwoty wypłaty odsetek dokonanej lub zabezpieczonej na rzecz pośredniego odbiorcy pomniejszonej o część, która została przypisana osobie fizycznej, o której mowa w ust. 3 pkt 1 lub 2.

5. Przychodu (dochodu) z papierów wartościowych wyemitowanych po raz pierwszy przed dniem 1 lipca 2014 r. oraz zysku z umowy ubezpieczenia na życie zawartej po raz pierwszy przed dniem 1 lipca 2014 r. nie uznaje się za wypłatę odsetek, o której mowa w ust. 1 pkt 4 lit. b lub f. Papierów wartościowych wyemitowanych po raz pierwszy przed dniem 1 lipca 2014 r. nie uwzględnia się również do określenia udziału procentowego, o którym mowa w ust. 1 pkt 4 lit. e.

6. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia:
1) listę podmiotów i przedsięwzięć, które uznaje się za niepodlegające faktycznemu opodatkowaniu, do celów ustalenia pośredniego odbiorcy,
2) listę podmiotów i przedsięwzięć, które uznaje się za niepodlegające faktycznemu opodatkowaniu, do celów ustalenia podmiotu wypłacającego, o którym mowa ust. 2
– uwzględniając wymagania określone prawem Unii Europejskiej regulującym opodatkowanie dochodów z oszczędności w formie wypłacanych odsetek.

Art. 44d.
1. Podmiot wypłacający, w terminie do końca miesiąca następującego po zakończeniu jego roku podatkowego, jest obowiązany przesłać, sporządzoną według ustalonego wzoru, informację dotyczącą wypłaty odsetek lub zabezpieczenia wypłaty odsetek:
1) faktycznemu odbiorcy, któremu dokonuje wypłaty odsetek lub zabezpiecza wypłatę odsetek, i który ma miejsce zamieszkania dla celów podatkowych w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej, lub w państwie lub na terytorium zależnym lub terytorium stowarzyszonym Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej oraz Królestwa Niderlandów, z którym Rzeczpospolita Polska jest związana umową w sprawie środków równoważnych do środków określonych w niniejszym rozdziale;
2) za pomocą środków komunikacji elektronicznej urzędowi skarbowemu, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych wykonuje swoje zadania.

2. W przypadku gdy podmiot wypłacający nie posiada informacji w zakresie:
1) kwoty przychodu (dochodu), o którym mowa w art. 44c ust. 1 pkt 4 lit. b, kwoty odsetek lub przychodu (dochodu), o którym mowa w art. 44c ust. 1 pkt 4 lit. c, oraz zysku, o którym mowa w art. 44c ust. 1 pkt 4 lit. f – wskazuje całość wypłaconej lub uzyskanej kwoty;
2) części przychodu (dochodu) uzyskanego z wypłat, o którym mowa w art. 44c ust. 1 pkt 4 lit. d i e – wskazuje cały przychód (dochód);
3) udziału aktywów zainwestowanych w wierzytelności, papiery wartościowe, akcje, udziały lub jednostki, o których mowa w art. 44c ust. 1 pkt 4 lit. e – przyjmuje, że udział aktywów wynosi ponad 25%, a w przypadku gdy podmiot wypłacający nie jest w stanie określić kwoty przychodu uzyskanego przez faktycznego odbiorcę – przyjmuje, że dochód odpowiada wpływom ze sprzedaży, spłaty lub umorzenia akcji, udziałów lub jednostek;
4) części, w jakiej świadczenie wynikające z realizacji umowy ubezpieczenia na życie jest związane z wypłatą odsetek w rozumieniu art. 44c ust. 1 pkt 4 lit. a-e – przyjmuje, że część ta wynosi ponad 25%.

3. Podmiot gospodarczy dokonujący wypłaty odsetek lub zabezpieczający wypłatę odsetek, na rzecz pośredniego odbiorcy mającego miejsce faktycznego zarządu w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w państwie lub na terytorium zależnym lub terytorium stowarzyszonym Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej oraz Królestwa Niderlandów, z którym Rzeczpospolita Polska jest związana umową w sprawie środków równoważnych do środków określonych w niniejszym rozdziale:
1) sporządza, według ustalonego wzoru, informację obejmującą:
a) nazwę i formę prawną pośredniego odbiorcy,
b) miejsce faktycznego zarządu pośredniego odbiorcy,
c) całkowitą kwotę wypłat odsetek wypłaconą lub zabezpieczoną na rzecz pośredniego odbiorcy,
d) datę ostatniej wypłaty odsetek;
2) przesyła informację, o której mowa w pkt 1, w terminie do końca miesiąca następującego po zakończeniu jego roku podatkowego:
a) pośredniemu odbiorcy,
b) za pomocą środków komunikacji elektronicznej urzędowi skarbowemu, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych wykonuje swoje zadania.

4. Obowiązek sporządzenia i przesłania informacji, o której mowa w ust. 1, dotyczy również pośredniego odbiorcy, mającego miejsce faktycznego zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a jeżeli pośredni odbiorca jest przedsięwzięciem – osoby fizycznej lub osoby prawnej określonej w art. 44c ust. 1 pkt 7 lit. b. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio.

5. W przypadku, o którym mowa w art. 44c ust. 3 pkt 3, pośredni odbiorca przez okres 10 lat, ale nie dłużej niż do dnia wypłaty odsetek faktycznemu odbiorcy, przekazuje za pomocą środków komunikacji elektronicznej urzędowi, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, informację, o której mowa w ust. 1, za rok podatkowy, w którym otrzymał wypłatę odsetek lub w którym zabezpieczono wypłatę odsetek.

6. Okres, o którym mowa w ust. 5, liczony jest od późniejszego z dni:
1) dnia ostatniej wypłaty odsetek otrzymanej lub zabezpieczonej przez pośredniego odbiorcę;
2) ostatniego dnia, w którym osoba fizyczna, o której mowa w art. 44c ust. 3 pkt 3, uzyskała prawo do aktywów skutkujących taką wypłatą odsetek lub do innych aktywów stanowiących wypłatę odsetek.

7. Pośredni odbiorca przesyła, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, urzędowi, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, informację o zmianie swojego miejsca faktycznego zarządu w terminie 14 dni od dnia tej zmiany.

8. Podmiot wypłacający i pośredni odbiorca ustalają wartość procentową, o której mowa w art. 44c ust. 1 pkt 4 lit. e, na podstawie polityki inwestycyjnej lub strategii i celów inwestycyjnych, określonych w dokumentach regulujących funkcjonowanie wymienionych w tym przepisie podmiotów, a w przypadku braku takiej polityki lub strategii i celów inwestycyjnych – na podstawie rzeczywistej struktury aktywów. Rzeczywista struktura aktywów odpowiada średniej z wartości aktywów na początku okresu sprawozdawczego lub w dniu pierwszego półrocznego sprawozdania oraz na końcu ostatniego okresu sprawozdawczego przed dniem dokonania lub zabezpieczenia wypłaty odsetek na rzecz faktycznego odbiorcy przez podmiot wypłacający lub pośredniego odbiorcę. W przypadku nowo powstałych podmiotów rzeczywista struktura aktywów odpowiada średniej z wartości aktywów w dniu rozpoczęcia działalności i w dniu pierwszej oceny aktywów, zgodnie z dokumentami regulującymi funkcjonowanie tych podmiotów. Struktura aktywów określana jest zgodnie z przepisami państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innego państwa należącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w którym podmiot jest zarejestrowany lub którego prawo reguluje zasady jego funkcjonowania.

9. Przepisy art. 42 ust. 3 i 4 stosuje się odpowiednio.

10. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, wzór informacji, o których mowa w ust. 1 i 3, z uwzględnieniem wymagań określonych przez Komisję Europejską dotyczących wspólnych formatów i praktycznych procedur niezbędnych do celów elektronicznej wymiany tych informacji, wraz z objaśnieniami co do sposobu wypełniania tych informacji oraz terminu i miejsca ich składania, w celu umożliwienia jednolitego i poprawnego przekazywania tych informacji przez podmiot wypłacający, pośredniego odbiorcę oraz podmiot gospodarczy, o którym mowa w ust. 3.

Art. 44e.
1. Sporządzając informację, o której mowa w art. 44d ust. 1, podmiot wypłacający:
1) ustala tożsamość faktycznego odbiorcy w zakresie:
a) imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, daty i miejsca urodzenia – na podstawie przedstawionego przez niego paszportu lub urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość, a w przypadku gdy dane te nie są zawarte w wymienionych dokumentach – na podstawie innego dokumentu potwierdzającego tożsamość,
b) numeru identyfikacji podatkowej lub jego odpowiednika, nadanego przez państwo członkowskie Unii Europejskiej, w którym faktyczny odbiorca ma miejsce zamieszkania dla celów podatkowych – na podstawie urzędowych dokumentów zawierających ten numer lub jego odpowiednik;
2) przyjmuje, że faktyczny odbiorca ma miejsce zamieszkania dla celów podatkowych, w państwie lub na terytorium wskazanym w przedstawionym przez niego certyfikacie rezydencji, wydanym w okresie 3 lat poprzedzających dzień wypłaty odsetek lub dzień, w którym wypłata odsetek przysługiwała faktycznemu odbiorcy, o którym mowa w art. 44c ust. 3, pod warunkiem że okres ważności certyfikatu obejmuje odpowiednio dzień wypłaty odsetek lub dzień, w którym wypłata odsetek przysługiwała faktycznemu odbiorcy, a w razie nieprzedstawienia takiego certyfikatu – w państwie lub na terytorium, w którym ma on miejsce stałego zamieszkania;
3) ustala miejsce stałego zamieszkania, o którym mowa w pkt 2, na podstawie adresu zamieszkania ustalonego zgodnie z pkt 1 lit. a, a w przypadku faktycznego odbiorcy przedstawiającego paszport lub inny urzędowy dokument potwierdzający tożsamość wydany przez organy państwa lub terytorium, o których mowa w art. 44d ust. 1 pkt 1, który deklaruje, że ma miejsce zamieszkania dla celów podatkowych w innym państwie lub na innym terytorium, niż określone w art. 44d ust. 1 pkt 1 – na podstawie:
a) przedstawionego przez niego certyfikatu rezydencji wydanego przez właściwy organ podatkowy zadeklarowanego państwa lub terytorium w okresie 3 lat, o którym mowa w pkt 2, a jeżeli faktyczny odbiorca nie przedstawi certyfikatu rezydencji, podmiot wypłacający uznaje, że państwem lub terytorium, w którym faktyczny odbiorca ma miejsce stałego zamieszkania jest państwo lub terytorium, które wydało paszport lub inny urzędowy dokument potwierdzający tożsamość,
b) urzędowej dokumentacji, wskazującej miejsce zamieszkania dla celów podatkowych faktycznego odbiorcy, w związku z jego statusem dyplomatycznym lub innymi przywilejami ustalonymi zgodnie z prawem międzynarodowym, w innym państwie niż państwo, w którym ma miejsce stałego zamieszkania – jeżeli podmiot wypłacający dysponuje taką dokumentacją.

2. W odniesieniu do wypłat odsetek dokonanych lub zabezpieczonych na podstawie umów zawartych przed dniem 1 stycznia 2004 r., podmiot wypłacający może ustalić, na podstawie posiadanych informacji, tożsamość faktycznego odbiorcy tylko w zakresie imienia, nazwiska oraz adresu zamieszkania.

3. W odniesieniu do wypłat odsetek dokonanych lub zabezpieczonych na podstawie umów zawartych w okresie od dnia 1 stycznia 2004 r. do dnia 30 czerwca 2015 r., a w przypadku braku umów – do wypłat odsetek dokonanych lub zabezpieczonych w okresie od dnia 1 stycznia 2004 r. do dnia 30 czerwca 2015 r., podmiot wypłacający ustala datę i miejsce urodzenia faktycznego odbiorcy wyłącznie w przypadku, gdy nie jest dostępny numer identyfikacji podatkowej lub jego odpowiednik.

4. Jeżeli podmiot wypłacający ma uzasadnione wątpliwości, czy osoba fizyczna, której dokonuje wypłaty odsetek lub dla której wypłata odsetek jest zabezpieczona, jest faktycznym odbiorcą oraz gdy nie ma do niej zastosowania art. 44c ust. 1 pkt 2 lit. a-c, podejmuje czynności w celu ustalenia tożsamości faktycznego odbiorcy zgodnie z ust. 1. Jeżeli podmiot wypłacający nie jest w stanie ustalić tożsamości faktycznego odbiorcy, traktuje osobę fizyczną, której dokonuje wypłaty odsetek lub dla której wypłata odsetek jest zabezpieczona, jako faktycznego odbiorcę.

5. Podmiot gospodarczy będący instytucją obowiązaną, o której mowa w art. 44c ust. 2:
1) ustala formę prawną podmiotu lub przedsięwzięcia, o którym mowa w art. 44c ust. 2 pkt 1, oraz miejsce jego siedziby lub miejsce faktycznego zarządu – na podstawie danych ujawnionych przez osobę fizyczną działającą w imieniu tego podmiotu lub przedsięwzięcia, chyba że ten podmiot gospodarczy posiada wiarygodne informacje wskazujące na to, że dane ujawnione są nieprawdziwe lub niekompletne;
2) w przypadku gdy podmiot lub przedsięwzięcie, umieszczone na liście, o której mowa w art. 44c ust. 6 pkt 2, twierdzą, że podlegają faktycznemu opodatkowaniu, ten podmiot gospodarczy ustala okoliczność faktycznego opodatkowania – na podstawie ogólnie uznanych faktów lub dokumentów urzędowych przedstawionych przez ten podmiot lub przedsięwzięcie, lub tych dokumentów dostępnych w wyniku zastosowania środków bezpieczeństwa finansowego wobec klientów zgodnie z przepisami o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu; w ten sam sposób podmiot gospodarczy będący instytucją obowiązaną ustala, czy inne podmioty lub przedsięwzięcia, o których mowa w art. 44c ust. 2 pkt 1, podlegają faktycznemu opodatkowaniu.

6. Jeżeli podmiot gospodarczy dokonuje lub zabezpiecza wypłatę odsetek na rzecz podmiotu lub przedsięwzięcia, umieszczonego na liście, o której mowa w art. 44c ust. 6 pkt 1, które twierdzą, że podlegają faktycznemu opodatkowaniu albo na rzecz innego podmiotu lub przedsięwzięcia, ten podmiot gospodarczy ustala okoliczność faktycznego opodatkowania – na potrzeby art. 44c ust. 1 pkt 3 – na podstawie ogólnie uznanych faktów lub dokumentów urzędowych przedstawionych przez podmiot lub przedsięwzięcie, lub tych dokumentów dostępnych w wyniku zastosowania środków bezpieczeństwa finansowego wobec klientów zgodnie z przepisami o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Previous ArticleNext Article