|poniedziałek, Październik 22, 2018
>> Home » Podatek dochodowy » Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie sposobu i trybu określania dochodów osób prawnych w drodze oszacowania…
Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie sposobu i trybu określania dochodów osób prawnych w drodze oszacowania oraz sposobu i trybu eliminowania podwójnego opodatkowania osób prawnych w przypadku korekty zysków podmiotów powiązanych (Dz.U.2014.1186).
Stan prawny na dzień 6 marca 2017 r.

Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie sposobu i trybu określania dochodów osób prawnych w drodze oszacowania… 

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK NR1 
PRZYKŁADOWY KATALOG USŁUG O NISKIEJ WARTOŚCI DODANEJ

Usługi o niskiej wartości dodanej obejmują w szczególności:
A. Usługi informatyczne, na przykład:
A.1. tworzenie i rozwijanie systemu informatycznego oraz zarządzanie nim;
A.2. badanie, rozwój, instalację i regularną lub nadzwyczajną obsługę techniczną oprogramowania;
A.3. badanie, rozwój i regularną lub nadzwyczajną obsługę techniczną sprzętu komputerowego;
A.4. dostarczanie i transmisję danych;
A.5. usługi związane z tworzeniem kopii zapasowych.
B. Usługi związane z zarządzaniem zasobami ludzkimi, na przykład:
B.1. działania związane ze standardowym i nadzwyczajnym zarządzaniem personelem (prawne, wynikające z umów, administracyjne, dotyczące zabezpieczenia społecznego i podatków);
B.2. dobór i zatrudnianie personelu;
B.3. pomoc w określaniu ścieżek kariery;
B.4. pomoc w opracowywaniu systemu wynagradzania i systemu świadczeń (włącznie z planami opcji na akcje);
B.5. określanie procesu oceny personelu;
B.6. szkolenie personelu;
B.7. oddelegowanie personelu na czas określony;
B.8. koordynację podziału personelu na tymczasowy i stały oraz zarządzanie zwolnieniami.
C. Usługi marketingowe, na przykład:
C.1. badanie, rozwój i koordynację działalności marketingowej;
C.2. badanie, rozwój i koordynację promocji handlowych;
C.3. badanie, rozwój i koordynację kampanii reklamowych;
C.4. badanie rynku;
C.5. tworzenie strony internetowej i zarządzanie nią;
C.6. wydawanie czasopism przeznaczonych dla klientów podmiotu powiązanego.
D. Usługi prawne, na przykład:
D.1. pomoc w sporządzaniu i przeglądzie umów i porozumień;
D.2. udzielanie na bieżąco porad prawnych;
D.3. sporządzanie i zamawianie opinii prawnych i podatkowych;
D.4. pomoc w wypełnianiu zobowiązań prawnych;
D.5. pomoc w sporach sądowych;
D.6. centralne zarządzanie relacjami z zakładami ubezpieczeń i brokerami;
D.7. doradztwo podatkowe;
D.8. badania cen transferowych;
D.9. ochronę dóbr niematerialnych.
E. Księgowość i usługi administracyjne, na przykład:
E.1. pomoc w przygotowywaniu budżetu i planów operacyjnych, prowadzenie obowiązkowych ksiąg i rachunków;
E.2. pomoc w przygotowywaniu okresowych sprawozdań finansowych, rocznych i nadzwyczajnych bilansów lub wyciągów z rachunku (innych niż skonsolidowane sprawozdania finansowe);
E.3. pomoc w wypełnianiu zobowiązań podatkowych, takich jak wypełnianie deklaracji podatkowych, obliczanie i płacenie podatków itp., przetwarzanie danych;
E.4. audyt rachunków podmiotów powiązanych oraz zarządzanie procesem fakturowania.
F. Usługi techniczne, na przykład:
F.1. pomoc w zakresie instalacji, maszyn, wyposażenia, procesów itp.;
F.2. planowanie i realizację zwyczajnych i nadzwyczajnych czynności obsługi technicznej pomieszczeń i instalacji;
F.3. planowanie i realizację zwyczajnych i nadzwyczajnych działań restrukturyzacyjnych dotyczących pomieszczeń i instalacji;
F.4. transfer wiedzy technicznej;
F.5. dostarczanie wytycznych dotyczących produktów innowacyjnych;
F.6. planowanie produkcji w celu ograniczenia nadwyżek mocy produkcyjnej i skutecznego zaspokojenia popytu;
F.7. pomoc w planowaniu i realizacji wydatków inwestycyjnych;
F.8. kontrolę efektywności;
F.9. usługi inżynieryjne.
G. Kontrolę jakości, na przykład:
G.1. tworzenie polityki wysokiej jakości i wysokich standardów produkcji oraz świadczenia usług;
G.2. pomoc w uzyskaniu certyfikatów jakości (np. ISO 9000);
G.3. rozwój i wdrażanie programów satysfakcji klienta.
H. Inne usługi:
H.1. usługi związane ze strategią i rozwojem przedsiębiorstw w przypadku występowania związku z istniejącym lub mającym powstać podmiotem powiązanym;
H.2. bezpieczeństwo korporacyjne;
H.3. badania i rozwój;
H.4. zarządzanie nieruchomościami i infrastrukturą;
H.5. usługi logistyczne;
H.6. zarządzanie zapasami;
H.7. doradztwo w sprawach transportu i strategii dystrybucji;
H.8. usługi składowania;
H.9. zakup usług i pozyskiwanie surowców;
H.10. zarządzanie obniżaniem kosztów;
H.11. usługi w zakresie pakowania.

ZAŁĄCZNIK NR 2 
PRZYKŁADOWY KATALOG WYDATKÓW AKCJONARIUSZA

Wydatki akcjonariusza obejmują w szczególności:
A. Koszty działalności związanej ze strukturą prawną podmiotu posiadającego udziały (akcje) w drugim podmiocie powiązanym:
A.1. Koszty organizacji zgromadzenia akcjonariuszy podmiotu, włącznie z kosztami ogłoszeń;
A.2. Koszty emisji akcji tego podmiotu;
A.3. Koszty zarządu tego podmiotu, związane ze statutowymi i regulaminowymi zadaniami członków zarządu tego podmiotu;
A.4. Koszty zapewnienia zgodności z prawem podatkowym (zeznanie podatkowe, prowadzenie księgowości itp.).
B. Koszty w zakresie sprawozdawczości podmiotu posiadającego udziały (akcje) w drugim podmiocie powiązanym, włącznie z konsolidacją sprawozdań:
B.1. Koszty skonsolidowanego sprawozdania finansowego tego podmiotu;
B.2. Koszty skonsolidowanego sprawozdania finansowego;
B.3. Koszty związane ze stosowaniem i z przestrzeganiem transgranicznej konsolidacji podatków;
B.4. Koszty związane z audytem tego podmiotu.
C. Koszty pozyskiwania funduszy na nabycie udziałów lub akcji.
D. Koszty działań zarządczych i kontroli (monitoringu) związane z zarządzaniem i ochroną inwestycji w udziały, z wyjątkiem przypadku, gdy strona trzecia byłaby zainteresowana ich zakupem lub prowadzeniem tych działań:
D.1. Ponoszone przez ten podmiot koszty audytu ksiąg rachunkowych innego podmiotu powiązanego, jeżeli jest on prowadzony wyłącznie w interesie podmiotu posiadającego udziały (akcje) w drugim podmiocie powiązanym;
D.2. Koszty sporządzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego podmiotu powiązanego zgodnie z zasadami rachunkowości państwa tego innego podmiotu powiązanego;
D.3. Koszty technologii informacyjnych ponoszone wyłącznie z korzyścią dla podmiotu posiadającego udziały (akcje) w drugim podmiocie powiązanym;
D.4. Koszty ogólnego przeglądu wyników działalności podmiotu powiązanego, jeżeli nie wiążą się ze świadczeniem usług konsultingowych na rzecz innych podmiotów powiązanych.
E. Koszty wstępnej rejestracji podmiotu na giełdzie papierów wartościowych oraz koszty działalności związanej z notowaniem na giełdzie papierów wartościowych podmiotu w kolejnych latach po wstępnej rejestracji (np. przygotowania dokumentów wymaganych przez organ nadzorujący giełdę).
F. Koszty związane z relacjami z inwestorami podmiotu posiadającego udziały (akcje) w drugim podmiocie powiązanym:
F.1. Koszty konferencji prasowych i innych metod komunikacji z:
(i) akcjonariuszami tego podmiotu,
(ii) analitykami finansowymi,
(iii) funduszami oraz
(iv) pozostałymi interesariuszami tego podmiotu.
G. Analizę źródeł finansowania podmiotów powiązanych oraz związaną z nią zmianę modelu finansowania tych podmiotów.
H. Koszty podwyższenia kapitału akcyjnego podmiotów powiązanych.
I. Działalność innego rodzaju uznawaną za działalność akcjonariusza: działalność związaną z przyjęciem i wykonywaniem zasad statutowych oraz zasad postępowania w odniesieniu do ładu korporacyjnego przez podmioty powiązane.

Dodaj komentarz

Musisz się zalogować aby dodać komentarz