aktualizacja, Obwieszczenia

Obwieszczenie w sprawie kwot, o których mowa w art. 7 ust. 2-5 ustawy o podatku od wydobycia niektórych kopalin (M.P. 2013, poz. 39)

OBWIESZCZENIE
MINISTRA FINANSÓW1)
z dnia 24 stycznia 2013 r.
w sprawie kwot, o których mowa w art. 7 ust. 2-5 ustawy o podatku od wydobycia niektórych kopalin
(M.P. z dnia 25 stycznia 2013 r.)

Na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2012 r. o podatku od wydobycia niektórych kopalin (Dz. U. poz. 362) ogłasza się, że:

1)   kwota, o której mowa w art. 7 ust. 2 i 3 tej ustawy, wynosi w 2013 r. 15.555 zł za tonę,

2)   kwota, o której mowa w art. 7 ust. 4 i 5 tej ustawy, wynosi w 2013 r. 1.244 zł za kilogram

–   z wyjątkiem maksymalnych stawek podatku.

______

1)    Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 248, poz. 1481).

Previous ArticleNext Article