Kodeksy

Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. 2014, poz. 101)

KSIĘGA DRUGA
POSTĘPOWANIE

TYTUŁ I
ZDOLNOŚĆ SĄDOWA I PROCESOWA

Art. 1117. § 1. Zdolność sądową cudzoziemców, zagranicznych osób prawnych i jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi określa się według prawa właściwego dla ich zdolności prawnej.

§ 2. Zdolność procesową podmiotów wymienionych w § 1 określa się według prawa właściwego dla ich zdolności do czynności prawnych.

§ 3. Cudzoziemiec niemający zdolności procesowej według prawa wskazanego w § 2 może dokonywać czynności procesowych przed sądem polskim, jeżeli miałby zdolność procesową według prawa polskiego.

Art. 1118. (uchylony).

Previous ArticleNext Article