Kodeksy

Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. 2014, poz. 101)

TYTUŁ IIIB
POWIATOWY (MIEJSKI) RZECZNIK KONSUMENTÓW

Art. 633. W sprawach o ochronę konsumentów powiatowy (miejski) rzecznik konsumentów może wytaczać powództwa na rzecz obywateli, a także wstępować, za zgodą powoda, do postępowania w tych sprawach w każdym jego stadium.

Art. 634. W sprawach, o których mowa w art. 633, do powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów stosuje się odpowiednio przepisy o prokuratorze.

Previous ArticleNext Article