Kodeksy

Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. 2014, poz. 101)

DZIAŁ IIc
Zaświadczenie dotyczące orzeczenia wydanego w europejskim postępowaniu w sprawie drobnych roszczeń

Art. 7958. § 1. Sąd, który wydał orzeczenie w europejskim postępowaniu w sprawie drobnych roszczeń, wydaje na wniosek zaświadczenie dotyczące tego orzeczenia, określone w przepisach rozporządzenia nr 861/2007, jeżeli spełnione są warunki określone w tym rozporządzeniu.

§ 2. Postanowienie może wydać także referendarz sądowy.

Art. 7959. Na postanowienie w przedmiocie wydania zaświadczenia przysługuje zażalenie.

Previous ArticleNext Article