Kodeksy

Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. 2014, poz. 101)

DZIAŁ IIb
Stwierdzenie wykonalności europejskiego nakazu zapłaty

Art. 7956. § 1. Sąd, który wydał europejski nakaz zapłaty, stwierdza z urzędu jego wykonalność, jeżeli zostały spełnione warunki określone w przepisach rozporządzenia nr 1896/2006.

§ 2. Postanowienie może wydać także referendarz sądowy.

Art. 7957. Na postanowienie w przedmiocie stwierdzenia wykonalności przysługuje zażalenie.

Previous ArticleNext Article