Kodeksy

Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. 2014, poz. 101)

TYTUŁ IIIA
PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY

Art. 631. W sprawach o ustalenie istnienia stosunku pracy inspektorzy pracy mogą wytaczać powództwa na rzecz obywateli, a także wstępować, za zgodą powoda, do postępowania w tych sprawach w każdym jego stadium.

Art. 632. W sprawach wymienionych w artykule poprzedzającym do inspektorów pracy stosuje się odpowiednio przepisy o prokuratorze.

Previous ArticleNext Article