Kodeksy

Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. 2014, poz. 101)

DZIAŁ IV
Sprawy z zakresu prawa spadkowego

Przepisy wstępne

Art. 627. Postępowanie spadkowe należy do zakresu działalności sądów, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.

Art. 628. Do czynności w postępowaniu spadkowym, które należą do zakresu działania sądów, wyłącznie właściwy jest sąd ostatniego miejsca zwykłego pobytu spadkodawcy, a jeżeli jego miejsca zwykłego pobytu w Polsce nie da się ustalić, sąd miejsca, w którym znajduje się majątek spadkowy lub jego część (sąd spadku). W braku powyższych podstaw sądem spadku jest sąd rejonowy dla m.st. Warszawy.

Art. 629. (uchylony).

(oznaczenie rozdziału 1 i tytuł oraz oznaczenie oddziału 1 i tytuł – uchylone)

Art. 630. (uchylony).

Art. 631. (uchylony).

Art. 632. (uchylony).

Previous ArticleNext Article