|środa, Styczeń 16, 2019
>> Home » Kodeksy » Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. 2014, poz. 101)

AKT BONUSOWY
Spis treściInformacje o akcie prawnymInformacje o aktualizacjach
Rozwiń spis treści
TYTUŁ WSTĘPNY PRZEPISY OGÓLNE
CZĘŚĆ PIERWSZA POSTĘPOWANIE ROZPOZNAWCZE
KSIĘGA PIERWSZA PROCES
TYTUŁ I SĄD
DZIAŁ I Właściwość sądu
Przepis wstępny
Rozdział 1 Właściwość rzeczowa
Oddział 1 Podstawy właściwości
Oddział 2 Wartość przedmiotu sporu
Rozdział 2 Właściwość miejscowa
Oddział 1 Właściwość ogólna
Oddział 2 Właściwość przemienna
Oddział 3 Właściwość wyłączna
Oddział 4 Przepisy szczególne
DZIAŁ II Skład sądu
DZIAŁ III Wyłączenie sędziego
TYTUŁ II PROKURATOR
TYTUŁ III ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
TYTUŁ IIIA PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY
TYTUŁ IIIB POWIATOWY (MIEJSKI) RZECZNIK KONSUMENTÓW
TYTUŁ IIIC Podmioty uprawnione do udziału w postępowaniu na podstawie odrębnych przepisów
TYTUŁ IV STRONY
DZIAŁ I Zdolność sądowa i procesowa
DZIAŁ II Współuczestnictwo w sporze
DZIAŁ III Interwencja główna i uboczna
DZIAŁ IV Przypozwanie
DZIAŁ V Pełnomocnicy procesowi
TYTUŁ V KOSZTY PROCESU
DZIAŁ I Zwrot kosztów procesu
DZIAŁ II Pomoc prawna z urzędu
TYTUŁ VI POSTĘPOWANIE
DZIAŁ I Przepisy ogólne o czynnościach procesowych
Rozdział 1 Pisma procesowe
Rozdział 2 Doręczenia
Rozdział 3 Posiedzenia sądowe
Rozdział 4 Terminy
Rozdział 5 Uchybienie i przywrócenie terminu
Rozdział 6 Zawieszenie postępowania
DZIAŁ II Postępowanie przed sądami pierwszej instancji
Rozdział 1 Mediacja i postępowanie pojednawcze
Oddział 1 Mediacja
Oddział 2 Postępowanie pojednawcze
Rozdział 2 Pozew
Rozdział 3 Rozprawa
DZIAŁ III Dowody
Rozdział 1 Przedmiot i ocena dowodów
Rozdział 2 Postępowanie dowodowe
Oddział 1 Przepisy ogólne
Oddział 2 Dokumenty
Oddział 3 Zeznania świadków
Oddział 4 Opinia biegłych
Oddział 5 Oględziny
Oddział 6 Przesłuchanie stron
Oddział 7 Inne środki dowodowe
Rozdział 3 Zabezpieczenie dowodów
DZIAŁ IV Orzeczenia
Rozdział 1 Wyroki
Oddział 1 Wydanie wyroku
Oddział 2 Natychmiastowa wykonalność wyroków
Oddział 3 Wyroki zaoczne
Oddział 4 Sprostowanie, uzupełnienie i wykładnia wyroków
Rozdział 1a Nakazy zapłaty
Rozdział 2 Postanowienia sądu
Rozdział 3 Prawomocność orzeczeń
DZIAŁ V Środki odwoławcze
Rozdział 1 Apelacja
Rozdział 1 (uchylony).
Rozdział 2 Zażalenie
DZIAŁ Va Skarga kasacyjna
DZIAŁ Vb Skarga na orzeczenie referendarza sądowego
DZIAŁ VI Wznowienie postępowania
DZIAŁ VII (uchylony).
DZIAŁ VIII Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia
TYTUŁ VII POSTĘPOWANIA ODRĘBNE
DZIAŁ I Postępowanie w sprawach małżeńskich
Rozdział 1 Przepisy ogólne
Rozdział 2 Sprawy o rozwód i o separację
Rozdział 3 Inne sprawy
DZIAŁ II Postępowanie w sprawach ze stosunków między rodzicami a dziećmi
DZIAŁ III Postępowanie w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych
Rozdział 1 Przepisy ogólne
Rozdział 2 Postępowanie w sprawach z zakresu prawa pracy
Rozdział 3 Postępowanie w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych
DZIAŁ IV Postępowanie w sprawach o naruszenie posiadania
DZIAŁ IVa Postępowanie w sprawach z zakresu ochrony konkurencji
Rozdział 1 (uchylony).
Rozdział 2 (uchylony).
DZIAŁ IVb Postępowanie w sprawach o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone
DZIAŁ IVc Postępowanie w sprawach z zakresu regulacji energetyki
DZIAŁ IVd Postępowanie w sprawach z zakresu regulacji telekomunikacji i poczty
DZIAŁ IVe Postępowanie w sprawach z zakresu regulacji transportu kolejowego
DZIAŁ V Postępowanie nakazowe i upominawcze
Rozdział 1 Przepisy ogólne
Rozdział 2 Postępowanie nakazowe
Rozdział 3 Postępowanie upominawcze
DZIAŁ VI Postępowanie uproszczone
DZIAŁ VII Europejskie postępowania w sprawach transgranicznych
Rozdział 1 Europejskie postępowanie nakazowe
Rozdział 2 Europejskie postępowanie w sprawie drobnych roszczeń
DZIAŁ VIII Postępowania elektroniczne
Rozdział 1 Elektroniczne postępowanie upominawcze
KSIĘGA DRUGA POSTĘPOWANIE NIEPROCESOWE
TYTUŁ I PRZEPISY OGÓLNE
TYTUŁ II PRZEPISY DLA POSZCZEGÓLNYCH RODZAJÓW SPRAW
DZIAŁ I Sprawy z zakresu prawa osobowego
Rozdział 1 Uznanie za zmarłego i stwierdzenie zgonu
Oddział 1 Postępowanie o uznanie za zmarłego
Oddział 2 Postępowanie o stwierdzenie zgonu
Oddział 3 Uchylenie postanowień orzekających uznanie za zmarłego lub stwierdzenie zgonu
Rozdział 2 Ubezwłasnowolnienie
Oddział 1 Przepisy ogólne
Oddział 2 Doradca tymczasowy
Oddział 3 Postępowanie
DZIAŁ II Sprawy z zakresu prawa rodzinnego, opiekuńczego i kurateli
Rozdział 1 Sprawy małżeńskie
Rozdział 2 Inne sprawy rodzinne oraz sprawy opiekuńcze
Oddział 1 Przepisy ogólne
Oddział 2 Sprawy z zakresu stosunków między rodzicami a dziećmi
Oddział 3 Sprawy o przysposobienie
Oddział 4 Sprawy z zakresu opieki
Oddział 5 Sprawy o odebranie osoby podlegającej władzy rodzicielskiej lub pozostającej pod opieką
Oddział 6 Sprawy dotyczące wykonywania kontaktów z dzieckiem
Rozdział 3 Sprawy z zakresu kurateli
DZIAŁ III Sprawy z zakresu prawa rzeczowego
Rozdział 1 Przepisy ogólne
Rozdział 2 Stwierdzenie zasiedzenia
Rozdział 2a Przepadek rzeczy
Oddział 1 Przepadek rzeczy na podstawie prawa celnego
Oddział 2 Przepadek pojazdów
Rozdział 3 Zarząd związany ze współwłasnością i użytkowaniem
Rozdział 4 Zniesienie współwłasności
Rozdział 5 Ustanowienie drogi koniecznej i służebności przesyłu
Rozdział 6 Postępowanie wieczystoksięgowe
DZIAŁ IV Sprawy z zakresu prawa spadkowego
Przepisy wstępne
Rozdział 1 Zabezpieczenie spadku i spis inwentarza
Rozdział 2 Przyjęcie lub odrzucenie spadku
Rozdział 3 Ogłoszenie testamentu
Rozdział 4 Wyjawienie przedmiotów spadkowych
Rozdział 5 Przesłuchanie świadków testamentu ustnego
Rozdział 6 Sprawy dotyczące wykonawcy testamentu
Rozdział 7 Zarząd spadku nieobjętego
Rozdział 8 Stwierdzenie nabycia spadku i przedmiotu zapisu windykacyjnego
Rozdział 9 Dział spadku
Rozdział 10 Inne sprawy spadkowe
DZIAŁ IVa Sprawy z zakresu przepisów o przedsiębiorstwach państwowych i o samorządzie załogi przedsiębiorstwa państwowego
DZIAŁ V Sprawy depozytowe
Rozdział 1 Złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego
Rozdział 2 Zwrot depozytu sądowego składającemu i wydanie depozytu sądowego uprawnionemu
Rozdział 3 Postępowanie w sprawach o stwierdzenie likwidacji niepodjętego depozytu
DZIAŁ VI Postępowanie rejestrowe
KSIĘGA TRZECIA (uchylona).
KSIĘGA CZWARTA POSTĘPOWANIE W RAZIE ZAGINIĘCIA LUB ZNISZCZENIA AKT
CZĘŚĆ DRUGA POSTĘPOWANIE ZABEZPIECZAJĄCE
TYTUŁ I PRZEPISY OGÓLNE
TYTUŁ II ZABEZPIECZENIE ROSZCZEŃ PIENIĘŻNYCH
TYTUŁ III INNE WYPADKI ZABEZPIECZENIA
CZĘŚĆ TRZECIA POSTĘPOWANIE EGZEKUCYJNE
TYTUŁ I PRZEPISY OGÓLNE
DZIAŁ I Organy egzekucyjne, ich właściwość i postępowanie w ogólności
DZIAŁ II Tytuły egzekucyjne i klauzula wykonalności
DZIAŁ IIa Zaświadczenie europejskiego tytułu egzekucyjnego
DZIAŁ IIb Stwierdzenie wykonalności europejskiego nakazu zapłaty
DZIAŁ IIc Zaświadczenie dotyczące orzeczenia wydanego w europejskim postępowaniu w sprawie drobnych roszczeń
DZIAŁ IId Zaświadczenia dotyczące orzeczeń, ugód i innych tytułów egzekucyjnych w sprawach cywilnych i handlowych
DZIAŁ IIe Wyciągi z orzeczeń, ugód i innych tytułów egzekucyjnych w sprawach alimentacyjnych
DZIAŁ IIf Zaświadczenia dotyczące orzeczeń obejmujących środki ochrony w sprawach cywilnych
DZIAŁ III Wszczęcie egzekucji i dalsze czynności egzekucyjne
DZIAŁ IV Zawieszenie i umorzenie postępowania
DZIAŁ V Ograniczenia egzekucji
DZIAŁ VI Powództwa przeciwegzekucyjne
TYTUŁ II EGZEKUCJA ŚWIADCZEŃ PIENIĘŻNYCH
DZIAŁ I Egzekucja z ruchomości
Rozdział 1 Zajęcie
Rozdział 2 Sprzedaż
DZIAŁ II Egzekucja z wynagrodzenia za pracę
DZIAŁ III Egzekucja z rachunków bankowych
DZIAŁ IV Egzekucja z innych wierzytelności
DZIAŁ IVa Egzekucja z innych praw majątkowych
DZIAŁ V Wyjawienie majątku
DZIAŁ VI Egzekucja z nieruchomości
Rozdział 1 Przepisy wstępne
Rozdział 2 Zajęcie
Rozdział 3 Opis i oszacowanie
Rozdział 4 Obwieszczenie o licytacji
Rozdział 5 Warunki licytacyjne
Rozdział 6 Licytacja
Rozdział 7 Przybicie
Rozdział 8 Przysądzenie własności
Rozdział 9 Egzekucja z ułamkowej części nieruchomości oraz użytkowania wieczystego
DZIAŁ VIa Uproszczona egzekucja z nieruchomości
DZIAŁ VII Egzekucja ze statków morskich
DZIAŁ VIII Podział sumy uzyskanej z egzekucji
Rozdział 1 Przepisy ogólne
Rozdział 2 Podział sumy uzyskanej przez egzekucję z wynagrodzenia za pracę
Rozdział 3 Podział sumy uzyskanej przez egzekucję z ruchomości, wierzytelności i innych praw majątkowych
Rozdział 4 Podział sumy uzyskanej przez egzekucję z nieruchomości
TYTUŁ III Przepisy szczególne o egzekucji
DZIAŁ I Egzekucja świadczeń niepieniężnych
DZIAŁ II Przepisy szczególne o egzekucji z udziałem skarbu państwa oraz przedsiębiorców
Rozdział 1 Przepisy ogólne
Rozdział 2 Egzekucja przez zarząd przymusowy
Rozdział 3 Egzekucja przez sprzedaż przedsiębiorstwa lub gospodarstwa rolnego
DZIAŁ III Egzekucja w celu zniesienia współwłasności nieruchomości w drodze sprzedaży publicznej
DZIAŁ IV (uchylony).
DZIAŁ V Egzekucja świadczeń alimentacyjnych
DZIAŁ VI (uchylony).
CZĘŚĆ CZWARTA PRZEPISY Z ZAKRESU MIĘDZYNARODOWEGO POSTĘPOWANIA CYWILNEGO
KSIĘGA PIERWSZA JURYSDYKCJA KRAJOWA
TYTUŁ I Przepisy ogólne
TYTUŁ II – uchylony
TYTUŁ III Jurysdykcja krajowa w procesie
TYTUŁ IV JURYSDYKCJA KRAJOWA W POSTĘPOWANIU NIEPROCESOWYM
TYTUŁ IVA JURYSDYKCJA KRAJOWA W POSTĘPOWANIU ZABEZPIECZAJĄCYM I EGZEKUCYJNYM
KSIĘGA PIERWSZA a IMMUNITET SĄDOWY I EGZEKUCYJNY
KSIĘGA DRUGA POSTĘPOWANIE
TYTUŁ I ZDOLNOŚĆ SĄDOWA I PROCESOWA
TYTUŁ II ZABEZPIECZENIE KOSZTÓW PROCESU
TYTUŁ III ZWOLNIENIE CUDZOZIEMCÓW OD KOSZTÓW SĄDOWYCH
TYTUŁ IV POMOC PRAWNA
TYTUŁ V ZABEZPIECZENIE DOWODÓW
TYTUŁ VI ZAGRANICZNE DOKUMENTY URZĘDOWE
TYTUŁ VII CZYNNOŚCI DOTYCZĄCE SPADKU PO CUDZOZIEMCACH
TYTUŁ VIIA Europejskie poświadczenie spadkowe
TYTUŁ VIII STWIERDZENIE OBCEGO PRAWA I WZAJEMNOŚCI
TYTUŁ IX UZASADNIENIE PRAWOMOCNYCH ORZECZEŃ I WYDAWANIE ZAŚWIADCZEŃ
TYTUŁ X WNIOSEK O UCHYLENIE WYROKU WYDANEGO W SPRAWIE ALIMENTACYJNEJ
KSIĘGA TRZECIA UZNANIE I STWIERDZENIE WYKONALNOŚCI
TYTUŁ I UZNANIE ORZECZEŃ SĄDÓW PAŃSTW OBCYCH LUB ROZSTRZYGNIĘĆ INNYCH ORGANÓW PAŃSTW OBCYCH
TYTUŁ II WYKONALNOŚĆ ORZECZEŃ SĄDÓW PAŃSTW OBCYCH LUB ROZSTRZYGNIĘĆ INNYCH ORGANÓW PAŃSTW OBCYCH ORAZ UGÓD ZAWARTYCH PRZED TAKIMI SĄDAMI I ORGANAMI LUB PRZEZ NIE ZATWIERDZONYCH
TYTUŁ III (uchylony).
TYTUŁ IV (uchylony).
TYTUŁ V (uchylony).
TYTUŁ VI (uchylony).
KSIĘGA CZWARTA UZNANIE I WYKONANIE NIEKTÓRYCH ORZECZEŃ SĄDÓW PAŃSTW CZŁONKOWSKICH UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ POCHODZĄCYCH Z TYCH PAŃSTW UGÓD I DOKUMENTÓW URZĘDOWYCH
TYTUŁ I PRZEPISY OGÓLNE
TYTUŁ II WYKONANIE
TYTUŁ III ODMOWA UZNANIA LUB WYKONANIA
CZĘŚĆ PIĄTA SĄD POLUBOWNY (ARBITRAŻOWY)
TYTUŁ I Przepisy ogólne
TYTUŁ II ZAPIS NA SĄD POLUBOWNY
TYTUŁ III SKŁAD SĄDU POLUBOWNEGO
TYTUŁ IV WŁAŚCIWOŚĆ SĄDU POLUBOWNEGO
TYTUŁ V POSTĘPOWANIE PRZED SĄDEM POLUBOWNYM
TYTUŁ VI WYROK SĄDU POLUBOWNEGO I ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA
TYTUŁ VII SKARGA O UCHYLENIE WYROKU SĄDU POLUBOWNEGO
TYTUŁ VIII UZNANIE I STWIERDZENIE WYKONALNOŚCI WYROKU SĄDU POLUBOWNEGO LUB UGODY PRZED NIM ZAWARTEJ
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego.
Dz. U.: 2014, poz. 101
Data aktu: 17 listopada 1964 r.
Data ogłoszenia: 21 stycznia 2014 r.
Wejście w życie: 1 stycznia 1965 r.
WERSJA OBOWIĄZUJĄCA OD: 13 stycznia 2016 r.
AKTUALNOŚĆ ZWERYFIKOWANO: 5 lutego 2016 r.

Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. 2014, poz. 101) 

USTAWA
z dnia 17 listopada 1964 r.
Kodeks postępowania cywilnego
(tekst jednolity)

TYTUŁ WSTĘPNY
PRZEPISY OGÓLNE

Art. 1. Kodeks postępowania cywilnego normuje postępowanie sądowe w sprawach ze stosunków z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego oraz prawa pracy, jak również w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych oraz w innych sprawach, do których przepisy tego Kodeksu stosuje się z mocy ustaw szczególnych (sprawy cywilne).

Art. 2. § 1. Do rozpoznawania spraw cywilnych powołane są sądy powszechne, o ile sprawy te nie należą do właściwości sądów szczególnych, oraz Sąd Najwyższy.

§ 1a. (uchylony).

§ 2. (uchylony).

§ 3. Nie są rozpoznawane w postępowaniu sądowym sprawy cywilne, jeżeli przepisy szczególne przekazują je do właściwości innych organów.

Art. 3. Strony i uczestnicy postępowania obowiązani są dokonywać czynności procesowych zgodnie z dobrymi obyczajami, dawać wyjaśnienia co do okoliczności sprawy zgodnie z prawdą i bez zatajania czegokolwiek oraz przedstawiać dowody.

Art. 4. (uchylony).

Art. 5. W razie uzasadnionej potrzeby sąd może udzielić stronom i uczestnikom postępowania występującym w sprawie bez adwokata, radcy prawnego, rzecznika patentowego lub radcy Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa niezbędnych pouczeń co do czynności procesowych.

Art. 6. § 1. Sąd powinien przeciwdziałać przewlekaniu postępowania i dążyć do tego, aby rozstrzygnięcie nastąpiło na pierwszym posiedzeniu, jeżeli jest to możliwe bez szkody dla wyjaśnienia sprawy.

§ 2. Strony i uczestnicy postępowania obowiązani są przytaczać wszystkie okoliczności faktyczne i dowody bez zwłoki, aby postępowanie mogło być przeprowadzone sprawnie i szybko.

Art. 7. Prokurator może żądać wszczęcia postępowania w każdej sprawie, jak również wziąć udział w każdym toczącym się już postępowaniu, jeżeli według jego oceny wymaga tego ochrona praworządności, praw obywateli lub interesu społecznego. W sprawach niemajątkowych z zakresu prawa rodzinnego prokurator może wytaczać powództwa tylko w wypadkach wskazanych w ustawie.

Art. 8. Organizacje pozarządowe, których zadanie statutowe nie polega na prowadzeniu działalności gospodarczej, mogą dla ochrony praw obywateli, w wypadkach przewidzianych w ustawie, wszcząć postępowanie oraz wziąć udział w toczącym się postępowaniu.

Art. 9. § 1. Rozpoznawanie spraw odbywa się jawnie, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. Strony i uczestnicy postępowania mają prawo przeglądać akta sprawy i otrzymywać odpisy, kopie lub wyciągi z tych akt. Treść protokołów i pism może być także udostępniana w postaci elektronicznej za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.

§ 2. Strony i uczestnicy postępowania mają prawo do otrzymania z akt sprawy zapisu dźwięku albo obrazu i dźwięku, chyba że protokół został sporządzony wyłącznie pisemnie. Przewodniczący wydaje z akt sprawy zapis dźwięku, jeżeli wydaniu zapisu obrazu i dźwięku sprzeciwia się ważny interes publiczny lub prywatny.

§ 3. Jeżeli posiedzenie odbyło się przy drzwiach zamkniętych strony i uczestnicy postępowania mają prawo do otrzymania z akt sprawy jedynie zapisu dźwięku.

Art. 10. W sprawach, w których zawarcie ugody jest dopuszczalne, sąd dąży w każdym stanie postępowania do ich ugodowego załatwienia, w szczególności przez nakłanianie stron do mediacji.

Art. 11. Ustalenia wydanego w postępowaniu karnym prawomocnego wyroku skazującego co do popełnienia przestępstwa wiążą sąd w postępowaniu cywilnym. Jednakże osoba, która nie była oskarżona, może powoływać się w postępowaniu cywilnym na wszelkie okoliczności wyłączające lub ograniczające jej odpowiedzialność cywilną.

Art. 12. Roszczenia majątkowe wynikające z przestępstwa mogą być dochodzone w postępowaniu cywilnym albo w wypadkach w ustawie przewidzianych w postępowaniu karnym.

Art. 13. § 1. Sąd rozpoznaje sprawy w procesie, chyba że ustawa stanowi inaczej. W wypadkach przewidzianych w ustawie sąd rozpoznaje sprawy według przepisów o postępowaniach odrębnych.

§ 2. Przepisy o procesie stosuje się odpowiednio do innych rodzajów postępowań unormowanych w niniejszym kodeksie, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.

Art. 14. (uchylony).