Kodeksy

Kodeks karny wykonawczy 2017 (Dz.U. 2017, poz. 665)

Rozdział XX
Tymczasowe aresztowanie

Art. 240.
Tymczasowo aresztowanych żołnierzy służby czynnej osadza się w areszcie śledczym w wydzielonych celach.

Art. 241.
(uchylony).

Previous ArticleNext Article