Kodeksy

Kodeks karny wykonawczy 2017 (Dz.U. 2017, poz. 665)

 

USTAWA
z dnia 6 czerwca 1997 r.
Kodeks karny wykonawczy
(tekst jednolity)

CZĘŚĆ OGÓLNA

Rozdział I
Zakres obowiązywania

Art. 1.
§ 1. Wykonywanie orzeczeń w postępowaniu karnym, w postępowaniu w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe i w postępowaniu w sprawach o wykroczenia oraz kar porządkowych i środków przymusu skutkujących pozbawienie wolności odbywa się według przepisów niniejszego kodeksu, chyba że ustawa stanowi inaczej.
§ 2. W postępowaniu wykonawczym w kwestiach nieuregulowanych w niniejszym kodeksie stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu postępowania karnego.

Previous ArticleNext Article