|niedziela, Luty 17, 2019
>> Home » Kodeksy » Kodeks karny wykonawczy 2017 (Dz.U. 2017, poz. 665)

KODEKSY
Spis treściInformacje o akcie prawnymInformacje o aktualizacjach
Rozwiń spis treści
CZĘŚĆ OGÓLNA
Rozdział I Zakres obowiązywania
Rozdział II Organy postępowania wykonawczego
Rozdział III Skazany
Rozdział IV Postępowanie wykonawcze
Oddział 1 Wykonywanie orzeczeń
Oddział 2 Postępowanie przed sądem
Oddział 3 Postępowanie egzekucyjne
Rozdział V Nadzór penitencjarny
Rozdział VI Zatarcie skazania
Rozdział VII Uczestnictwo społeczeństwa w wykonywaniu orzeczeń, pomoc w społecznej readaptacji skazanych oraz Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej
CZĘŚĆ SZCZEGÓLNA
Rozdział VIII Grzywna
Rozdział IX Kara ograniczenia wolności
Rozdział X Kara pozbawienia wolności
Oddział 1 Cele wykonywania kary
Oddział 2 Zakłady karne
Oddział 3 Wykonywanie kary i jej indywidualizacja
Oddział 4 Prawa i obowiązki skazanego
Oddział 5 Zatrudnienie
Oddział 6 Nauczanie
Oddział 7 Działalność kulturalno-oświatowa, społeczna, kultura fizyczna i zajęcia sportowe
Oddział 8 Nagrody i ulgi
Oddział 9 Kary dyscyplinarne
Oddział 10 Odroczenie i przerwa wykonania kary pozbawienia wolności
Oddział 11 Warunkowe przedterminowe zwolnienie
Oddział 12 Zwalnianie skazanych z zakładów karnych i warunki udzielania im pomocy
Oddział 13 Informowanie o opuszczeniu przez skazanego zakładu karnego
Rozdział XI Prawa i obowiązki kuratora sądowego, wykonywanie dozoru, warunkowego umorzenia postępowania i warunkowego zawieszenia wykonania kary
Oddział 1 Prawa i obowiązki kuratora sądowego oraz dozór
Oddział 2 Warunkowe umorzenie postępowania karnego
Oddział 3 Warunkowe zawieszenie wykonania kary
Rozdział XII Środki karne
Oddział 1 Pozbawienie praw publicznych
Oddział 2 Zakazy, nakaz i obowiązek
Oddział 3 Przepadek
Oddział 4 Naprawienie szkody, zadośćuczynienie, nawiązka i świadczenie pieniężne
Oddział 5 Podanie wyroku do publicznej wiadomości
Rozdział XIII Środki zabezpieczające
Rozdział XIV Należności sądowe
Rozdział XV Tymczasowe aresztowanie
Rozdział XVa Umieszczanie tymczasowo aresztowanych i skazanych odbywających karę pozbawienia wolności w wydzielonych pomieszczeniach lub pomieszczeniach dla osób zatrzymanych
CZĘŚĆ WOJSKOWA
Rozdział XVI Przepisy ogólne
Rozdział XVII Kara ograniczenia wolności
Rozdział XVIII Kara pozbawienia wolności i kara aresztu wojskowego
Rozdział XIX Środki karne
Rozdział XX Tymczasowe aresztowanie
CZĘŚĆ KOŃCOWA
Rozdział XXI Objaśnienie wyrażeń ustawowych
Rozdział XXII Przepisy przejściowe i końcowe
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy
Dz. U.: 2017, poz. 665
Data aktu: 6 czerwca 1997 r.
>
WERSJA OBOWIĄZUJĄCA OD: 1 kwietnia 2017 r.
AKTUALNOŚĆ ZWERYFIKOWANO: 5 kwietnia 2017 r.

Kodeks karny wykonawczy 2017 (Dz.U. 2017, poz. 665) 

 

USTAWA
z dnia 6 czerwca 1997 r.
Kodeks karny wykonawczy
(tekst jednolity)

CZĘŚĆ OGÓLNA

Rozdział I
Zakres obowiązywania

Art. 1.
§ 1. Wykonywanie orzeczeń w postępowaniu karnym, w postępowaniu w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe i w postępowaniu w sprawach o wykroczenia oraz kar porządkowych i środków przymusu skutkujących pozbawienie wolności odbywa się według przepisów niniejszego kodeksu, chyba że ustawa stanowi inaczej.
§ 2. W postępowaniu wykonawczym w kwestiach nieuregulowanych w niniejszym kodeksie stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu postępowania karnego.