aktualizacja, Inne ustawy, Kodeksy

Kodeks pracy 2017 (Dz. U. 2016, poz. 1666)

DZIAŁ DWUNASTY
Rozpatrywanie sporów o roszczenia ze stosunku pracy

Rozdział I
Przepisy ogólne

Art. 242.
§ 1. Pracownik może dochodzić swych roszczeń ze stosunku pracy na drodze sądowej.
§ 2. Przed skierowaniem sprawy na drogę sądową pracownik może żądać wszczęcia postępowania pojednawczego przed komisją pojednawczą.

Art. 243.
Pracodawca i pracownik powinni dążyć do polubownego załatwienia sporu ze stosunku pracy.

Previous ArticleNext Article

Dodaj komentarz