aktualizacja, Inne ustawy, Kodeksy

Kodeks pracy 2017 (Dz. U. 2016, poz. 1666)

Rozdział V
Nagrody i wyróżnienia

Art. 105.
Pracownikom, którzy przez wzorowe wypełnianie swoich obowiązków, przejawianie inicjatywy w pracy i podnoszenie jej wydajności oraz jakości przyczyniają się szczególnie do wykonywania zadań zakładu, mogą być przyznawane nagrody i wyróżnienia. Odpis zawiadomienia o przyznaniu nagrody lub wyróżnienia składa się do akt osobowych pracownika.

Art. 106.
(uchylony).

Art. 107.
(uchylony).

Previous ArticleNext Article

Dodaj komentarz