aktualizacja, Inne ustawy, Kodeksy

Kodeks pracy 2017 (Dz. U. 2016, poz. 1666)

Rozdział IIIa
Odprawa rentowa lub emerytalna

Art. 921.
§ 1. Pracownikowi spełniającemu warunki uprawniające do renty z tytułu niezdolności do pracy lub emerytury, którego stosunek pracy ustał w związku z przejściem na rentę lub emeryturę, przysługuje odprawa pieniężna w wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia.
§ 2. Pracownik, który otrzymał odprawę, nie może ponownie nabyć do niej prawa.

Previous ArticleNext Article

Dodaj komentarz