aktualizacja, Inne ustawy, Kodeksy

Kodeks spółek handlowych 2017 (Dz.U. 2016, poz.1578)

Dział III
Przepisy końcowe

Art. 631.
Z uwzględnieniem przepisu art. 632 ustawy, tracą moc:
1) rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 czerwca 1934 r. – Kodeks handlowy (Dz. U. poz. 502, z 1946 r. poz. 321, z 1950 r. poz. 312, z 1964 r. poz. 94, z 1988 r. poz. 326, z 1990 r. poz. 98 i 298, z 1991 r. poz. 155, 418 i 480, z 1994 r. poz. 591, z 1995 r. poz. 478, z 1996 r. poz. 43, z 1997 r. poz. 554, 754, 769 i 770, z 1999 r. poz. 1178 oraz z 2000 r. poz. 702);
2) rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 czerwca 1934 r. – Przepisy wprowadzające Kodeks handlowy (Dz. U. poz. 503, z 1945 r. poz. 224, z 1946 r. poz. 197 i 329, z 1947 r. poz. 20, z 1961 r. poz. 319, z 1964 r. poz. 94, z 1997 r. poz. 769 oraz z 1999 r. poz. 1178).

Art. 632.
(uchylony).

Art. 633.
Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2001 r.

Previous ArticleNext Article

Dodaj komentarz