|niedziela, Styczeń 20, 2019
>> Home » Aktualizowane akty prawne » Ustawa o rachunkowości 2018 (Dz.U. 2018, poz. 395) – wersja aktualizowana
Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. 2018, poz. 395); Stan prawny na rok 2018


Spis treściWyszukaj art.Załączniki
Załączniki i informacje o akcie dostępne są TUTAJ

Ustawa o rachunkowości 2018 (Dz.U. 2018, poz. 395) – wersja aktualizowana 

Rozdział 8a
Usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych

Art. 76a.
1. Usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych jest działalnością gospodarczą, w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, polegającą na świadczeniu usług w zakresie czynności, o których mowa w art. 4 ust. 3 pkt 2-6.

2. (uchylony).

3. Działalność, o której mowa w ust. 1, mogą wykonywać przedsiębiorcy, pod warunkiem, że czynności z tego zakresu będą wykonywane przez osoby, które:
1) mają pełną zdolność do czynności prawnych;
2) nie były skazane prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, za przestępstwo skarbowe oraz za przestępstwa określone w rozdziale 9.

4. (uchylony).

5. (uchylony).

6. (uchylony).

Art. 76b.
(uchylony).

Art. 76c.
(uchylony).

Art. 76d.
(uchylony).

Art. 76e.
(uchylony).

Art. 76f.
(uchylony).

Art. 76g.
(uchylony).

Art. 76h.
1. Przedsiębiorcy, o których mowa w art. 76a ust. 3, są obowiązani do zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z prowadzoną działalnością, o której mowa w art. 76a ust. 1.

2. Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy zakres ubezpieczenia obowiązkowego, o którym mowa w ust. 1, termin powstania obowiązku ubezpieczenia oraz minimalną sumę gwarancyjną, biorąc w szczególności pod uwagę specyfikę wykonywanych czynności oraz zakres realizowanych zadań.

3. Przepisów ust. 1 nie stosuje się do, będących przedsiębiorcami, biegłych rewidentów oraz doradców podatkowych, jeżeli ubezpieczyli się od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przy wykonywaniu tych zawodów w zakresie, o którym mowa w ust. 1.

Art. 76i.
(uchylony).

Dodaj komentarz

Musisz się zalogować aby dodać komentarz