|niedziela, Czerwiec 24, 2018
>> Home » aktualizacja » Ustawa o podatku rolnym 2017 (Dz.U. 2016, poz. 617) – wersja aktualizowana

Stan prawny na rok 2017
Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U 2016, poz. 617)
Stan prawny obowiązujący od: 7 października 2016 r. (wersja ujednolicona)
 Aktualność zweryfikowano: 1 marca 2017 r. 
Spis treściWyszukaj art.

Ustawa o podatku rolnym 2017 (Dz.U. 2016, poz. 617) – wersja aktualizowana 

Rozdział 5
Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy przejściowe i końcowe

Art. 14.
W ustawie z dnia 19 grudnia 1980 r. o zobowiązaniach podatkowych (Dz. U. Nr 27, poz. 111 i z 1982 r. Nr 45, poz. 289) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).

Art. 15.
W ustawie z dnia 14 grudnia 1982 r. o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin (Dz. U. Nr 40, poz. 267) w art. 82 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:  (zmiany pominięte).

Art. 16.
1. Ulgi w podatku gruntowym, przyznane na podstawie dotychczasowych przepisów, stosuje się do czasu ich wykorzystania, jednak przez okres nie dłuższy niż określony w tych przepisach.
2. Ulgi przyznane na podstawie przepisów ustawy o podatku wyrównawczym stosuje się do czasu ich wykorzystania.

Art. 17.
Ilekroć w odrębnych przepisach jest mowa o podatku gruntowym, rozumie się przez to podatek rolny.

Art. 17a.
Ilekroć w odrębnych przepisach jest mowa o podatniku podatku rolnego, należy przez to rozumieć właściciela, posiadacza samoistnego, użytkownika wieczystego lub posiadacza gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów ustawy.

Art. 18.
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego, na podstawie danych statystycznych, ogłasza w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej “Monitor Polski”, nie później niż do dnia 23 września każdego roku, wysokość przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego.

Art. 19.
Tracą moc:
1) ustawa z dnia 11 listopada 1965 r. o rozszerzeniu uprawnień gromadzkich rad narodowych w zakresie podatkowym oraz o usprawnieniu w gromadach wymiaru i poboru podatków i innych należności pieniężnych (Dz. U. poz. 288);
2) ustawa z dnia 26 października 1971 r. o podatku gruntowym (Dz. U. poz. 254 oraz z 1974 r. poz. 230);
3) przepisy ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku wyrównawczym (Dz. U. poz. 188) w zakresie dotyczącym opodatkowania dochodów z niektórych rodzajów upraw i produkcji zwierzęcej.

Art. 20.
Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1985 r.

Dodaj komentarz

Musisz się zalogować aby dodać komentarz