|poniedziałek, Kwiecień 23, 2018
>> Home » Aktualizowane akty prawne » Ustawa o podatku od wydobycia niektórych kopalin 2017 – wersja aktualizowana

Stan prawny na rok 2017
Ustawa z dnia 2 marca 2012 r. o podatku od wydobycia niektórych kopalin (Dz.U 2016, poz. 1581)
Stan prawny obowiązujący od: 1 marca 2017 (wersja ujednolicona)
 Aktualność zweryfikowano: 1 marca 2017 r. 
Spis treściWyszukaj art.


Ustawa o podatku od wydobycia niektórych kopalin 2017 – wersja aktualizowana 

DZIAŁ V
Deklaracja podatkowa oraz termin płatności podatku

Art. 14.
1. Podatnik jest obowiązany, bez wezwania:
1)  składać właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego deklarację podatkową,
2)  obliczać i wpłacać podatek na rachunek właściwego urzędu skarbowego
– miesięczne okresy rozliczeniowe, w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy.

1a. Deklaracje, o których mowa w ust. 1 pkt 1, są składane wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

2. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określa, w drodze rozporządzenia, wzór deklaracji podatkowej, wraz z objaśnieniami co do sposobu ich wypełniania, terminu i miejsca jej składania oraz pouczeniem podatnika, mając na względzie zapewnienie prawidłowości obliczania wysokości podatku i wykonania obowiązków w tym zakresie, a także uwzględniając specyfikę wydobycia miedzi, srebra, gazu ziemnego lub ropy naftowej.

Dodaj komentarz

Musisz się zalogować aby dodać komentarz