Aktualizowane akty prawne, Inne ustawy, Prawo podatkowe

Ustawa o podatku od wydobycia niektórych kopalin 2019 – wersja aktualizowana

DZIAŁ V
Deklaracja podatkowa oraz termin płatności podatku

Art. 14.
1. Podatnik jest obowiązany, bez wezwania:
1) składać właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego deklarację podatkową,
2) obliczać i wpłacać podatek na rachunek właściwego urzędu skarbowego
– za miesięczne okresy rozliczeniowe, w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy.

1a. Deklaracje, o których mowa w ust. 1 pkt 1, są składane wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

2. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określa, w drodze rozporządzenia, wzór deklaracji podatkowej, wraz z objaśnieniami co do sposobu ich wypełniania, terminu i miejsca jej składania oraz pouczeniem podatnika, mając na względzie zapewnienie prawidłowości obliczania wysokości podatku i wykonania obowiązków w tym zakresie, a także uwzględniając specyfikę wydobycia miedzi, srebra, gazu ziemnego lub ropy naftowej.

Previous ArticleNext Article

Dodaj komentarz