Aktualizowane akty prawne, Inne ustawy, Prawo podatkowe

Ustawa o podatku od wydobycia niektórych kopalin 2019 – wersja aktualizowana

DZIAŁ IV
Właściwość organów podatkowych oraz rejestr podatników

Rozdział 1
Właściwość organów podatkowych

Art. 11.
1. Organami podatkowymi właściwymi w zakresie podatku są naczelnik urzędu skarbowego oraz dyrektor izby administracji skarbowej, właściwi ze względu na adres siedziby podatnika – w przypadku osób prawnych albo jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, albo miejsce zamieszkania podatnika – w przypadku osób fizycznych.

2. Jeżeli nie można ustalić właściwości miejscowej w sposób określony w ust. 1, właściwymi organami podatkowymi są:
1) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Legnicy oraz Dyrektor Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu – w sprawach podatku w zakresie wydobycia miedzi oraz srebra;
2) Naczelnik Trzeciego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście w Warszawie oraz Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie – w sprawach podatku w zakresie wydobycia gazu ziemnego lub ropy naftowej.
3. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia:
1) urzędy skarbowe lub urząd skarbowy i izby administracji skarbowej lub izbę administracji skarbowej, których odpowiednio naczelnicy i dyrektorzy są właściwi w zakresie podatku, a także terytorialny zasięg ich działania, uwzględniając gospodarcze potrzeby podatników,
2) właściwy urząd skarbowy lub właściwe urzędy skarbowe, na których rachunek bankowy dokonuje się zapłaty podatku, oraz określi terytorialny zasięg ich działania w tym zakresie
– uwzględniając potrzebę zapewnienia sprawnego poboru podatku.

Rozdział 2
Rejestr podatników

Art. 12.
Organ udzielający koncesji w zakresie wydobycia miedzi, srebra, gazu ziemnego lub ropy naftowej informuje ministra właściwego do spraw finansów publicznych o:
1) udzieleniu, zmianie treści, stwierdzeniu wygaśnięcia oraz cofnięciu koncesji w zakresie wydobycia miedzi, srebra, gazu ziemnego lub ropy naftowej, oraz o ich treści,
2) przeniesieniu, w drodze decyzji, na inny podmiot koncesji w zakresie wydobycia miedzi, srebra, gazu ziemnego lub ropy naftowej,
3) innym niż określone w pkt 1 i 2 przypadku utraty mocy koncesji w zakresie wydobycia miedzi, srebra, gazu ziemnego lub ropy naftowej
– w terminie 7 dni od dnia udzielenia, zmiany treści, stwierdzenia wygaśnięcia, cofnięcia, przeniesienia koncesji lub innego przypadku utraty mocy koncesji.

Art. 13.
1. Właściwy naczelnik urzędu skarbowego prowadzi rejestr podatników.

2. Rejestr zawiera dane zawarte w informacjach, o których mowa w art. 12.

Previous ArticleNext Article

Dodaj komentarz