|poniedziałek, Styczeń 21, 2019
>> Home » Aktualizowane akty prawne » Ustawa o podatku od wydobycia niektórych kopalin 2017 – wersja aktualizowana

Stan prawny na rok 2017
Ustawa z dnia 2 marca 2012 r. o podatku od wydobycia niektórych kopalin (Dz.U 2016, poz. 1581)
Stan prawny obowiązujący od: 1 marca 2017 (wersja ujednolicona)
 Aktualność zweryfikowano: 1 marca 2017 r. 
Spis treściWyszukaj art.


Ustawa o podatku od wydobycia niektórych kopalin 2017 – wersja aktualizowana 

USTAWA
z dnia 2 marca 2012 r.
o podatku od wydobycia niektórych kopalin
(tekst jednolity)

DZIAŁ I
Przepisy ogólne

Art. 1.
1. Ustawa reguluje opodatkowanie podatkiem od wydobycia niektórych kopalin, zwanym dalej “podatkiem”, wydobycia:
1) miedzi;
2) srebra;
3) gazu ziemnego;
4) ropy naftowej.

2. Podatek stanowi dochód budżetu państwa.

Art. 2.
Ilekroć w ustawie jest mowa o:
1) urobku rudy miedzi – rozumie się przez to kopalinę wydobytą ze złóż zawierających miedź lub srebro w ilościach nadających się do przemysłowego wykorzystania;
2) wydobyciu miedzi oraz srebra – rozumie się przez to:
a) wydobycie urobku rudy miedzi albo
b) wydobycie urobku rudy miedzi i produkcję koncentratu;
3) koncentracie – rozumie się przez to produkt wzbogacania urobku rudy miedzi w postaci nadającej się do dalszego przetwarzania w procesach hutniczych;
4) celach badawczych – rozumie się przez to analizy oraz badania próbek urobku rudy miedzi, gazu ziemnego oraz ropy naftowej w celu ustalenia ich właściwości oraz składu;
5) kopalinie towarzyszącej – rozumie się przez to kopalinę występującą w granicach lub w bliskim sąsiedztwie złoża kopaliny głównej w taki sposób, że jej oddzielne wydobywanie jest niemożliwe lub gospodarczo nieuzasadnione, określoną w odpowiedniej koncesji lub, jeżeli koncesja nie reguluje zagospodarowania kopaliny towarzyszącej, w dokumentacji geologicznej lub geologiczno-inwestycyjnej złoża węglowodorów, sporządzonej na podstawie przepisów prawa geologicznego i górniczego, zatwierdzonej przez właściwy organ administracji geologicznej w drodze decyzji, w przypadku gdy takie zatwierdzenie jest wymagane.

Dodaj komentarz

Musisz się zalogować aby dodać komentarz