aktualizacja, Aktualizowane akty prawne, Inne ustawy

Ustawa o opłacie skarbowej 2017 (Dz.U. 2016, poz. 1827) – wersja aktualizowana

Rozdział  5
Zmiany w przepisach obowiązujących

Art.  13.
W ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 i Nr 220, poz. 1601) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).

Art.  14.
W ustawie z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie (Dz. U. z 2002 r. Nr 42, poz. 369, z późn. zm.) w art. 7 § 1 otrzymuje brzmienie: (zmiany pominięte).

Art.  15.
W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).

Art.  16.
W ustawie z dnia 10 września 1999 r. – Kodeks karny skarbowy (Dz. U. Nr 83, poz. 930, z późn. zm.) uchyla się art. 58 i 59.

Art.  17.
W ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z późn. zm.) w art. 30 uchyla się ust. 2.

Art.  18.
W ustawie z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 203, poz. 1966, z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006 r. Nr 141, poz. 1011) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).

Previous ArticleNext Article

Dodaj komentarz