Aktualizowane akty prawne, Inne ustawy

Ustawa o grach hazardowych 2019 (Dz.U. 2018, poz. 165) – wersja aktualizowana

Rozdział 11
Zmiany w przepisach obowiązujących

Art. 92.
W ustawie z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2005 r. Nr 229, poz. 1954, z późn. zm.) w art. 3a: (zmiany pominięte).

Art. 93.
W ustawie z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2007 r. Nr 43, poz. 277, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).

Art. 94.
W ustawie z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2005 r. Nr 234, poz. 1997, z późn. zm.) w art. 9a ust. 2 otrzymuje brzmienie: (zmiany pominięte).

Art. 95.
W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z późn. zm.) w art. 21 w ust. 1 pkt 6 i 6a otrzymują brzmienie: (zmiany pominięte).

Art. 96.
W ustawie z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej (Dz. U. z 2004 r. Nr 8, poz. 65, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).

Art. 97.
W ustawie z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2004 r. Nr 253, poz. 2531, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).

Art. 98.
W ustawie z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503, z późn. zm.) w art. 17a w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie: (zmiany pominięte).

Art. 99.
W ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).

Art. 100.
W ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. Nr 90, poz. 557, z późn. zm.) po art. 181b dodaje się art. 181c w brzmieniu: (zmiany pominięte).

Art. 101.
W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665, z późn. zm.) art. 7a otrzymuje brzmienie: (zmiany pominięte).

Art. 102.
W ustawie z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz. U. z 2007 r. Nr 65, poz. 437, z późn. zm.) w art. 8 w ust. 2 pkt 6 otrzymuje brzmienie: (zmiany pominięte).

Art. 103.
W ustawie z dnia 10 września 1999 r. – Kodeks karny skarbowy (Dz. U. z 2007 r. Nr 111, poz. 765, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).

Art. 104.
W ustawie z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271, z późn. zm.) w art. 10 w ust. 3 pkt 7 otrzymuje brzmienie: (zmiany pominięte).

Art. 105.
W ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 121, poz. 1019, z późn. zm.) art. 10 otrzymuje brzmienie: (zmiany pominięte).

Art. 106.
W ustawie z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1505, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).

Art. 107.
W ustawie z dnia 18 stycznia 2001 r. o wyścigach konnych (Dz. U. Nr 11, poz. 86, z 2003 r. Nr 84, poz. 774, z 2004 r. Nr 173, poz. 1808 oraz z 2006 r. Nr 249, poz. 1832) w art. 14 ust. 1 otrzymuje brzmienie: (zmiany pominięte).

Art. 108.
W ustawie z dnia 6 lipca 2001 r. o gromadzeniu, przetwarzaniu i przekazywaniu informacji kryminalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 216, poz. 1585, z późn. zm.) w art. 33 ust. 1 otrzymuje brzmienie: (zmiany pominięte).

Art. 109.
W ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.) w art. 9 w ust. 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie: (zmiany pominięte).

Art. 110.
W ustawie z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. Nr 197, poz. 1661, z późn. zm.) w art. 16 w ust. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie: (zmiany pominięte).

Art. 111.
W ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535, z późn. zm.) w art. 43 w ust. 1 pkt 15 otrzymuje brzmienie: (zmiany pominięte).

Art. 112.
W ustawie z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz. 1546, z późn. zm.) art. 12 otrzymuje brzmienie: (zmiany pominięte).

Art. 113.
W ustawie z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2007 r. Nr 155, poz. 1095, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).

Art. 114.
W ustawie z dnia 30 czerwca 2005 r. o kinematografii (Dz. U. Nr 132, poz. 1111, z 2006 r. Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 50, poz. 331 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1112) w art. 18 w ust. 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie: (zmiany pominięte).

Art. 115.
W ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538, z późn. zm.) w art. 19 ust. 2 otrzymuje brzmienie: (zmiany pominięte).

Art. 116.
W ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej (Dz. U. Nr 168, poz. 1323) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).

Previous ArticleNext Article

Dodaj komentarz