|sobota, Luty 23, 2019
>> Home » aktualizacja » Ustawa o doradztwie podatkowym 2017 (Dz.U. 2016, poz. 794) – wersja aktualizowana

Stan prawny na rok 2017
Ustawa z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym (Dz.U 2016, poz. 794)
Stan prawny obowiązujący od: 1 marca 2017 r. (wersja ujednolicona)
 Aktualność zweryfikowano 1 marca 2017 r. 
Spis treściWyszukaj art.PDFArchiwumPowiązane akty prawneInformacje dodatkoweZmiany i aktualizacje


PDFOpcja chwilowo niedostępna.
PDFOpcja chwilowo niedostępna.
Opcja chwilowo niedostępna.
Opcja chwilowo niedostępna.

Ustawa o doradztwie podatkowym 2017 (Dz.U. 2016, poz. 794) – wersja aktualizowana 

Rozdział 2
Wpis na listę doradców podatkowych

Art. 6.
1. Na listę doradców podatkowych wpisuje się osobę fizyczną, jeżeli spełnia łącznie następujące warunki:
1)   (uchylony);
2)   ma pełną zdolność do czynności prawnych;
3)   korzysta z pełni praw publicznych;
4)   jest nieskazitelnego charakteru i swoim dotychczasowym postępowaniem daje rękojmię prawidłowego wykonywania zawodu doradcy podatkowego;
5)   posiada wyższe wykształcenie;
6) odbyła w Polsce sześciomiesięczną praktykę zawodową;
7)   złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin na doradcę podatkowego;
8)   wystąpiła z wnioskiem o wpis na listę, nie później niż w okresie 3 lat od spełnienia warunku określonego w pkt 7.

2. Na listę doradców podatkowych wpisuje się również osoby, które spełniają warunki określone w ust. 1 pkt 2-5 oraz:
1)   są członkami Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego lub
2)   posiadają stopień naukowy doktora habilitowanego nauk prawnych lub nauk ekonomicznych w zakresie prawa finansowego lub finansów.

3. Na listę doradców podatkowych wpisuje się również osoby fizyczne, których kwalifikacje do wykonywania zawodu doradcy podatkowego zostały uznane na zasadach określonych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65), zwanej dalej “ustawą o uznawaniu kwalifikacji”, jeżeli:
1)   spełniają warunki określone w ust. 1 pkt 2 i 3;
2)   wystąpią z wnioskiem o wpis na listę, nie później niż w terminie 12 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o uznaniu kwalifikacji wydanej na podstawie art. 25 ust. 1 ustawy o uznawaniu kwalifikacji.

4. W przypadku osoby nieposiadającej polskiego obywatelstwa do stwierdzenia pełni praw publicznych właściwe są przepisy prawa państwa, którego obywatelstwo posiada dana osoba.

Art. 7.
1. Krajowa Rada Doradców Podatkowych prowadzi listę doradców podatkowych, zwaną dalej “listą”, oraz podejmuje decyzje w sprawach wpisu na listę lub skreślenia z niej.

2. Wpisu na listę dokonuje się na wniosek osoby zainteresowanej.

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, zawiera:
1)   nazwisko, imię oraz datę urodzenia;
2)   oznaczenie miejsca zamieszkania;
3)   oznaczenie miejsca wykonywania doradztwa podatkowego (siedziby);
3a) rodzaje prowadzonej działalności gospodarczej lub rodzaje zatrudnienia;
4)   numer identyfikacji podatkowej (NIP) lub inny numer służący identyfikacji dla celów podatkowych lub ubezpieczeń społecznych nadany w państwie pochodzenia osoby składającej wniosek;
5)   informacje o zmianach danych wymienionych w pkt 1-4, dokonanych w ciągu 5 lat poprzedzających złożenie wniosku o wpis.

4. Do wniosku, z zastrzeżeniem ust. 5, dołącza się:
1)   oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3;
2)   aktualne zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego;
2a) (uchylony);
3)   dokumenty potwierdzające spełnienie warunków, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 6 i 7.

5. Osoby, o których mowa w art. 6 ust. 3, do wniosku dołączają wyłącznie:
1)   kopię decyzji o uznaniu kwalifikacji wydanej na podstawie art. 25 ust. 1 ustawy o uznawaniu kwalifikacji;
2)   oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3.

6. Wpis doradcy podatkowego na listę obejmuje:
1)   numer i datę wpisu;
2)   dane wymienione w ust. 3 pkt 1-4.

7. Doradca podatkowy jest obowiązany zawiadomić Krajową Radę Doradców Podatkowych o wszelkich zmianach danych określonych w ust. 3 w terminie 30 dni od dnia zaistnienia tych zmian.

Art. 8.
1. Wpis na listę doradców podatkowych następuje po złożeniu ślubowania wobec przewodniczącego Krajowej Rady Doradców Podatkowych lub osoby przez niego upoważnionej spośród członków Krajowej Rady Doradców Podatkowych.

2. Rota ślubowania ma następujące brzmienie: “Przyrzekam, że jako doradca podatkowy będę wykonywać ten zawód kierując się dobrem swoich klientów, z całą sumiennością i rzetelnością, zgodnie z prawem, wiedzą i zasadami etyki zawodowej. Poznane w związku z wykonywaniem zawodu fakty i informacje zachowam w tajemnicy wobec osób trzecich.”.

Art. 9.
Z dniem dokonania wpisu na listę osoba wpisana nabywa prawo wykonywania zawodu doradcy podatkowego oraz używania tytułu “doradca podatkowy”. Tytuł “doradca podatkowy” podlega ochronie prawnej.

Art. 10.
1. Krajowa Rada Doradców Podatkowych skreśla doradcę podatkowego z listy:
1)   na jego wniosek;
2)   z urzędu lub na wniosek ministra właściwego do spraw finansów publicznych, w przypadku:
a) utraty prawa do wykonywania zawodu,
b) (uchylona);
c) (uchylona);
d) śmierci doradcy.

1a. Utrata prawa wykonywania zawodu, o której mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a, następuje w wyniku prawomocnego orzeczenia:
1)   środka karnego zakazu wykonywania zawodu;
2)   środka karnego pozbawienia praw publicznych;
3)   o całkowitym lub o częściowym ubezwłasnowolnieniu;
3a) (uchylony);
4)   sądu dyscyplinarnego o pozbawieniu prawa wykonywania zawodu;
5)   utraty prawa do wykonywania zawodu w państwie pochodzenia.

2. W przypadku uchylenia orzeczenia powodującego utratę prawa do wykonywania zawodu następuje przywrócenie wpisu na listę na wniosek doradcy podatkowego, chyba że doradca podatkowy nie spełnia warunków określonych w art. 6 ust. 1 pkt 2-4.

3. Osoba skreślona z listy z przyczyny określonej w ust. 1 pkt 1 może być ponownie wpisana na listę, jeżeli od dnia skreślenia nie upłynęło więcej niż 5 lat i spełnia ona warunki, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2-4.

4. (uchylony).

Art. 11.
1. Za wpis na listę doradców podatkowych Krajowa Rada Doradców Podatkowych pobiera opłatę.

2. Krajowa Rada Doradców Podatkowych, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych, określi wysokość opłaty, o której mowa w ust. 1, oraz termin jej uiszczenia.

3. Opłata, o której mowa w ust. 1, stanowi dochód Krajowej Izby Doradców Podatkowych.

Art. 12.
Minister właściwy do spraw finansów publicznych, po zasięgnięciu opinii Krajowej Rady Doradców Podatkowych, określi, w drodze rozporządzenia, sposób, tryb i zakres podawania do publicznej wiadomości danych dotyczących osób wpisanych na listę doradców podatkowych, mając na uwadze upowszechnienie informacji o nadanym numerze wpisu na listę doradców podatkowych oraz o miejscu wykonywania czynności doradztwa podatkowego.

Art. 13.
1. Decyzje w sprawach wpisu na listę lub skreślenia z niej oraz o odmowie dopuszczenia do egzaminu są decyzjami administracyjnymi.

2. Decyzję podpisuje przewodniczący posiedzenia, na którym decyzja została podjęta.

3. Do decyzji, o których mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio art. 127 § 3 Kodeksu postępowania administracyjnego.

Dodaj komentarz

Musisz się zalogować aby dodać komentarz