|poniedziałek, Kwiecień 22, 2019
>> Home » Inne ustawy » Prawo zamówień publicznych 2017 (Dz.U. 2015, poz. 2164)

AKT BONUSOWY
Spis treściInformacje o akcie prawnymInformacje o aktualizacjach
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
Dz. U.: 2015, poz. 2164
Data aktu: 29 stycznia 2004 r.
WERSJA OBOWIĄZUJĄCA OD: 14 stycznia 2017 r.
AKTUALNOŚĆ ZWERYFIKOWANO: 11 kwietnia 2017 r.

Prawo zamówień publicznych 2017 (Dz.U. 2015, poz. 2164) 

DZIAŁ VI
Środki ochrony prawnej

Rozdział 1
Przepisy wspólne

Art. 179.
1. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów niniejszej ustawy.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5.